Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 60/1959 Sb.Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen

Částka 26/1959
Platnost od 04.09.1959
Účinnost od 01.10.1959
Zrušeno k 10.11.1965 (113/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

Vládní nařízení

ze dne 31. července 1959

o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen

Vláda Republiky československé, vycházejíc z nutnosti prohloubit plánování a tvorbu cen a zvýšit účinnost cenové soustavy v národním hospodářství, nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:


§ 1

Vláda

Vláda činí zásadní opatření v oboru plánování a tvorby cen, zejména stanoví politickohospodářské směrnice pro celkové úpravy cen, stanoví ceny zboží, které má zvláštní význam pro životní úroveň obyvatelstva, jakož i změny cen zboží a cen prací a výkonů (dále jen "služby") placených obyvatelstvem nebo obyvatelstvu, pokud stanovením těchto změn nepověřila některý z orgánů uvedených v §§ 2, 3 a 5.

§ 2

Státní plánovací komise

Státní plánovací komise s výjimkou uvedenou v § 3 řídí, koordinuje a kontroluje plánování a tvorbu cen v národním hospodářství, zejména stanoví:

a) metodické směrnice pro plánování a tvorbu cen,

b) velkoobchodní ceny výrobků a velkoobchodní i maloobchodní ceny služeb v případech, v nichž si stanovení ceny vzhledem k jejich významu pro rozvoj národního hospodářství vyhradila,

c) změny velkoobchodních cen, pokud stanovením těchto změn nepověřila některý z orgánů uvedených v § 5,

d) ceny opakovaně vyráběných výrobků ve všech případech, v nichž došlo při jejich tvorbě ke sporu o výši ceny mezi orgány, kterým přísluší ceny opakovaně vyráběných výrobků stanovit, pokud tento spor nebyl odstraněn dohodou nadřízených ústředních úřadů a orgánů (dále jen "ústřední orgány"), popř. výkonných orgánů krajských národních výborů.

§ 3

Státní výbor pro výstavbu

Státní výbor pro výstavbu řídí, koordinuje a kontroluje plánování a tvorbu cen stavebních, montážních, projektových, geodetických, topografických a kartografických prací (dále jen "práce"), zejména stanoví:

a) metodické směrnice pro plánování a tvorbu cen prací,

b) ceny prací a jejich změny v případech, v nichž si stanovení cen prací vyhradil,

c) ceny prací ve všech případech, v nichž došlo při jejich tvorbě ke sporu o výši ceny mezi orgány, kterým přísluší ceny prací stanovit, pokud tento spor nebyl odstraněn dohodou nadřízených ústředních orgánů, popř. výkonných orgánů krajských národních výborů.

§ 4

Ministerstva financí a státní kontroly

(1) Ministerstvo financí se zúčastní plánování, tvorby a kontroly cen v případech, které určí vláda.

(2) Ministerstvo státní kontroly soustavně prověřuje tvorbu a dodržování cen a koordinuje a metodicky usměrňuje kontrolu cen prováděnou kontrolními orgány ústředních orgánů a krajských národních výborů.

§ 5

Ústřední orgány a výkonné orgány krajských národních výborů

Ostatní ústřední orgány a výkonné orgány krajských národních výborů v oboru své působnosti:

a) stanoví ceny podle směrnic vlády, Státní plánovací komise nebo Státního výboru pro výstavbu,

b) účastní se plánování a tvorby cen v případech, které se jich dotýkají,

c) řídí tvorbu uskutečňovanou podřízenými organizacemi,

d) kontrolují tvorbu cen a dodržování stanovených cen.

§ 6

Organizace podřízené ústředním orgánům nebo národním výborům

Organizace podřízené ústředním orgánům nebo národním výborům stanoví ceny v případech, které určí Státní plánovací komise.

§ 7

Státní arbitráž

(1) Spory mezi dodavatelskými a odběratelskými organizacemi řeší ústřední orgány, popřípadě výkonné orgány krajských národních výborů, nadřízené těmto organizacím. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne na návrh ústředního orgánu (výkonného orgánu krajského národního výboru), do jehož oboru působnosti náleží cenu stanovit, Státní arbitráž Republiky československé, jestliže jde o spor:

a) vzniklý z důvodu nedodržení stanovených cen nebo podmínek, za kterých byly ceny stanoveny,

b) o cenu nestandardního výrobku či neopakovaně poskytované služby, s výjimkou prací uvedených v § 3.

(2) Při rozhodování sporů uvedených v odstavci 1 se postupuje přiměřeně podle předpisů upravujících řízení o sporech o základní podmínky dodávky.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 8

Prováděcí předpisy podrobněji vymezí působnost v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, a to podle zásad schválených vládou.

§ 9

(1) Organizace a jim nadřízené orgány jsou povinny poskytovat orgánům pověřeným plánováním, tvorbou a kontrolou cen podklady nutné k výkonu jejich funkce. Orgány pověřené kontrolou mají přístup na všechna pracoviště; mohou také v rozsahu nezbytně nutném požadovat a odebírat vzorky jednotlivých druhů výrobků. Omezení platná pro vstup do podniků a pro utajování skutečností tvořících státní tajemství zůstávají nedotčena.

(2) Osoby pověřené plněním úkolů podle tohoto nařízení nebo na něm zúčastněné, zejména také pracovníci kontrolní služby, jsou povinny zachovávat vůči nepovolaným osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděly při své činnosti. Povinnost mlčenlivosti nezaniká skončením činnosti nebo pracovního poměru.

§ 10

(1) Předpisy potřebné k provedení tohoto nařízení vydá Státní plánovací komise.

(2) Opatření všeobecné povahy v oboru plánování, tvorby a kontroly cen se vyhlašují v úředních listech.

§ 11

Zrušují se

vládní nařízení č. 28/1954 Sb., o působnosti v oboru plánování a tvorby cen,

vládní vyhláška č. 202/1956 Ú. l., o působnosti výkonných orgánů krajských národních výborů v oboru tvorby cen, a

vládní vyhláška č. 26/1958 Ú. l., o výši nájemného z některých movitých základních fondů, najatých organizacemi socialistického sektoru.

§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. října 1959; provedou je všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru