Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 56/1959 Sb.Nařízení ministra všeobecného strojírenství o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu

Částka 23/1959
Platnost od 07.08.1959
Účinnost od 07.08.1959
Zrušeno k 01.07.1966 (38/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

Nařízení

Ministra všeobecného strojírenství

ze dne 10. července 1959

o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu

Ministr všeobecného strojírenství nařizuje v dohodě s ministrem-předsedou Státního úřadu plánovacího a ostatními zúčastněnými ministry podle § 10 odst. 3 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:


§ 1

(1) V zájmu hospodárného využití upotřebitelných součástek musí být motorová vozidla a jejich přívěsy, jimž dopravní inspektorát trvale odňal způsobilost k provozu (dále jen "vraky"), zužitkovány podle tohoto nařízení.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na vraky motorových vozidel ozbrojených sil, vraky traktorů používaných v zemědělství, *) dále na vraky motocyklů, vozítek, motorových tříkolek, motorových vozíků pro invalidy a přívěsů těchto vozidel.

§ 2

(1) Vlastník vraku, popřípadě organizace, která má vrak ve správě, (dále jen "držitel"), je povinen nabídnout jej k výkupu národnímu podniku Mototechna (dále jen "Mototechna") do 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen protokol o trvalém vyřazení vozidla z provozu (dále jen "vyřazovací protokol"), vydaný dopravním inspektorátem. Dopravní inspektorát zašle opis vyřazovacího protokolu příslušné provozovně Mototechny.

(2) Mototechna provede prohlídku vraku do 30 dnů ode dne, kdy jí dopravní inspektorát doručí opis vyřazovacího protokolu.

(3) Mototechna není povinna provést prohlídku vraku, jestliže z vyřazovacího protokolu zjistí, že vrak neobsahuje potřebné součástky.

§ 3

(1) O způsobu zužitkování vraku rozhodne Mototechna nejpozději do 14 dnů ode dne provedení prohlídky a nedojde-li k prohlídce, do 14 dnů ode dne, kdy jí byl doručen opis vyřazovacího protokolu.

(2) Mototechna je povinna převzít potřebné součástky, popřípadě celý vrak nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení opisu vyřazovacího protokolu; ve výjimečných případech může být tato lhůta po projednání s držitelem vraku překročena.

(3) Vyjmutí součástek, které Mototechna převezme, provede vlastními prostředky a na vlastní náklad; držitel vraku je povinen umožnit vyjmutí součástek z vraku.

(4) Za vyjmuté součástky, popřípadě celé vraky zaplatí Mototechna cenu stanovenou příslušnými předpisy. *)

(5) O vynětí a vykoupení součástek, popřípadě o vykoupení celého vraku nebo upuštění od dalšího využití vraku a jeho součástek, vydá Mototechna držiteli písemné potvrzení.

§ 4

Vraky, kterých nemá být dále využito, jakož i zbytky vraků, z kterých Mototechna vykoupila potřebné součástky a o nichž vydala potvrzení podle § 3 odst. 5, je držitel povinen odevzdat do šrotu podle předpisů upravujících sběr kovového šrotu, tj. zejména zbavit je nekovových součástí a připravit je k odběru. Národní podnik Kovošrot odebere tento materiál pro účely hutního zpracování; pro jiné účely nesmí být tohoto materiálu použito.

§ 5

(1) Držitel si může ponechat ty součástky, které nutně potřebuje k opravě jiného svého vozidla, bylo-li mu jejich vynětí povoleno ve vyřazovacím protokole; je-li držitelem organizace socialistického sektoru, může si za stejných podmínek ponechat i součástky, kterých potřebuje jiná organizace podléhající témuž ústřednímu úřadu nebo orgánu. Povolení podle předchozí věty může být vázáno na odevzdání součástek poškozených. Vynětí součástek musí být provedeno odborně, aby nebyly znehodnoceny jiné ještě použitelné součástky.

(2) Až do odevzdání vraku (jeho zbytku) do šrotu je držitel povinen postarat se o to, aby nedocházelo k rozkrádání součástek; držitel není také oprávněn vyjmout z vraku součástky, pokud mu to nebylo ve vyřazovacím protokole povoleno, a nesmí měnit stanoviště vraku.

§ 6

Ministerstvo všeobecného strojírenství může v dohodě s příslušným ústředním úřadem nebo orgánem povolit výjimky z ustanovení tohoto nařízení.


§ 7

Zrušuje se nařízení ministra dopravy č. 58/1954 Sb., o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu, a předpisy vydané k jeho provedení.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.


Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 68/1958 Ú.l., o výkupu a využití trvale vyřazených traktorů používaných v zemědělství.

*) Tato cena byla stanovena částkou 0,50 Kčs za 1 kg váhy (výměr ministerstva dopravy ze dne 2. února 1955 čj. 6152/55).

Přesunout nahoru