Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1959 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním - (Příloha strana 59)

Částka 22/1959
Platnost od 25.07.1959
Účinnost od 01.07.1959
Zrušeno k 12.05.1999 (17/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 9. července 1959

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním


Dne 8. dubna 1959 byla ve Varšavě sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním.

Vláda Dohodu schválila dne 24. června 1959. Schválení Dohody vládou Polské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 30. května 1959 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 1. července 1959.

Podle svého článku 9 Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. července 1959.


České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

Vláda Československé republiky a vláda Polské lidové republiky, vedeny přáním prohloubit spolupráci na úseku veterinárním, s cílem odstranit nebezpečí, které pro národní hospodářství a zdraví obyvatelstva obou zemí představují nakažlivé a jiné nemoci zvířat, rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

Františka Korda,

náměstka ministra zemědělství a lesního hospodářství,

vláda Polské lidové republiky

Stanislawa Gucwu,

náměstka ministra zemědělství,

kteří, vyměnivše si plné moci a shledavše je v naprostém pořádku a náležité formě, dohodli se takto:

Čl. 1

K rozšíření a upevnění organizační a vědecké spolupráce na úseku veterinárním budou příslušné orgány Smluvních stran:

1. vyměňovat si veterinární správní předpisy a jiné materiály týkající se organizace veterinární služby;

2. vyměňovat si zkušenosti a údaje veterinární statistiky a zpravodajství;

3. vzájemně se informovat o uspořádání konferencí na úseku veterinárním;

4. vzájemně se informovat o vydávaných odborných veterinárních knihách a publikacích.

Čl. 2

(1) Příslušné orgány Smluvních stran si budou vyměňovat své zkušenosti z oblasti veterinárních věd, studia a doškolování veterinárních pracovníků a vzájemně si předávat studijní programy.

(2) Výměna vědeckých a jiných veterinárních pracovníků se provádí v zásadě v rámci platných dohod mezi oběma Smluvními stranami.

Čl. 3

K předcházení a zdolávání nakažlivých nemocí zvířat budou příslušné orgány Smluvních stran:

1. vyměňovat si periodické zprávy o nákazách zvířat a okamžitě se informovat o výskytu nákaz zvířat s vysokou kontagiozitou nebo úmrtností;

2. vzájemně si poskytovat pomoc při předcházení a zdolávání infekčních a invazních nemocí zvířat, v případech, kdy to příslušné orgány Smluvních stran uznají za potřebné;

3. vzájemně si poskytovat pomoc při výrobě a opatřování zdolávacích a léčebných prostředků proti nemocem zvířat;

4. vyměňovat si kmeny choroboplodných původců, pokud toho bude třeba;

5. podporovat spolupráci vědeckých ústavů při bádání o nemocech zvířat, zvláště při nemocech přenosných ze zvířete na člověka;

6. usilovat o sjednocení diagnostických metod nákaz zvířat, jakož i o standardizaci očkovacích látek;

7. spolupracovat na úseku dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu.

Čl. 4

Příslušné orgány Smluvních stran při výskytu jiných nemocí zvířat, které způsobují velké ztráty v jejich stavech a užitkovosti, se budou vzájemně informovat o průběhu těchto nemocí a zdolávacích opatřeních.

Čl. 5

Příslušné veterinární orgány Smluvních stran budou při provádění této Dohody v přímém styku.

Čl. 6

Ústřední veterinární orgány Smluvních stran budou organizovat podle potřeby střídavě na území Československé republiky a na území Polské lidové republiky společné porady k výměně zkušeností a k zajišťování provádění této Dohody.

Čl. 7

Smluvní strany se dohodly, že do 3 měsíců ode dne podpisu této Dohody bude sjednáno prováděcí ujednání k této Dohodě.

Čl. 8

(1) Výlohy spojené s prováděním čl. 1 této Dohody hradí odesílající strana.

(2) Náklady na pobyt a cestovní výdaje zástupců veterinárních orgánů při účasti na společných poradách svolávaných na základě čl. 6 této Dohody hradí vysílající strana. Výlohy spojené s organizací těchto porad hradí strana, na jejímž území se porada koná.

(3) Výlohy spojené s prováděním čl. 3 bodu 2 této Dohody uhradí strany za podmínek, na nichž se v každém jednotlivém případě předem dohodnou.

(4) Výlohy spojené s prováděním čl. 3 bodu 3 této Dohody hradí strana, která prostředky dostala.

(5) Úhrada výloh podle odstavce 3 a 4 tohoto článku se provádí podle platební dohody platné mezi Smluvními stranami v den platby.

Čl. 9

(1) Tato Dohoda podléhá schválení obou vlád a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu 5 let ode dne jejího vstupu v platnost. Prodlužuje se vždy na dalších 5 let, jestliže jedna ze Smluvních stran ji nevypoví alespoň 6 měsíců před uplynutím příslušného období.

Tato Dohoda byla sepsána ve Varšavě dne 8. dubna 1959 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky inž. Kord v. r.

Za vládu Polské lidové republiky Gucwu v. r.

Přesunout nahoru