Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 51/1959 Sb.Zákon o výkupu zemědělských výrobků

Částka 21/1959
Platnost od 24.07.1959
Účinnost od 01.01.1960
Zrušeno k 10.11.1981 (102/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

Zákon

ze dne 9. července 1959

o výkupu zemědělských výrobků

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K zabezpečení trvalého růstu životní úrovně pracujících soustavným zvyšováním efektivnosti zemědělské výroby zavádí se, počínaje rokem 1960, systém výkupu zemědělských výrobků spočívající na zásadě jednoty řízení zemědělské výroby a výkupu zemědělských výrobků, na zásadě nejširšího uplatnění smluvních vztahů mezi zemědělskými závody a výkupními organizacemi a na zásadě jednotných výkupních cen za zemědělské výrobky dodané státu.

(2) Účelem tohoto systému výkupu je zabezpečit pro státní fondy zemědělské výrobky v množství odpovídajícím potřebám rozvoje národního hospodářství a zároveň přispět k upevnění socialistických výrobních vztahů v zemědělství a tím k dalšímu rychlému rozvoji socialistické zemědělské velkovýroby.

§ 2

(1) Hlavní úkoly v zemědělské výrobě a ve výkupu zemědělských výrobků stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství.

(2) Základní povinností jednotlivě hospodařících rolníků je plnit úkoly stanovené plánem a soustavně zvyšovat produkci zemědělských výrobků pro zásobování národního hospodářství potravinami a surovinami vyráběnými v zemědělství.

(3) Při plnění těchto úkolů poskytuje stát zemědělským závodům všestrannou pomoc a podporuje rozvoj socialistické zemědělské velkovýroby zejména zvýhodněnými dodávkami mechanizačních prostředků, stavebních hmot, strojených hnojiv a jiných materiálových prostředků, poskytováním úvěrů a popřípadě i poskytováním přímé finanční podpory.

§ 3

(1) Zemědělskou výrobu a výkup všech zemědělských výrobků ústředně organizuje a řídí ministerstvo zemědělství a ve svých obvodech národní výbory a jejich výkonné orgány.

(2) Výkup jednotlivých druhů zemědělských výrobků organizují ústřední úřady a orgány, v jejichž oboru působnosti se tyto druhy zemědělských výrobků zpracovávají nebo dále prodávají; výkup provádějí prostřednictvím svých podniků a organizací, které ministerstvo zemědělství v dohodě s nimi touto činností pověří (dále jen "výkupní organizace").

§ 4

(1) Ministr zemědělství po dohodě s ústředními úřady a orgány, jimž jsou podřízeny výkupní organizace, a s radami krajských národních výborů určí pro jednotlivé kraje úkoly ve výrobě a výkupu těch druhů zemědělských výrobků, které stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství, popřípadě úkoly ve výkupu dalších druhů zemědělských výrobků důležitých pro uspokojení potřeb národního hospodářství (dále jen "hlavní druhy zemědělských výrobků").

(2) Po dohodě s ústředními úřady a orgány, jimž jsou podřízeny výkupní organizace, oznamuje ministerstvo zemědělství výkonným orgánům krajských národních výborů, v jakém rozsahu budou výkupní organizace v jednotlivých krajích vykupovat ostatní druhy zemědělských výrobků.

§ 5zrušeno

§ 6

Úkoly ve výrobě a v dodávkách hlavních druhů zemědělských výrobků stanovené okresu projedná výkonný orgán okresního národního výboru za účasti zástupců místních národních výborů. Po tomto projednání určí okresní národní výbor

celkové úkoly ve výrobě a v dodávkách hlavních druhů zemědělských výrobků pro jednotlivě hospodařící rolníky a ostatní držitele zemědělské půdy (dále jen "jednotlivě hospodařící rolníci") podle jednotlivých obcí,

§ 7 – § 9zrušeno

§ 10

(1) Jednotlivě hospodařícím rolníkům stanoví výkonný orgán místního národního výboru dodávkové úkoly hlavních druhů zemědělských výrobků výměrem, a to tak, aby celkový úkol ve výrobě a v dodávkách hlavních druhů zemědělských výrobků připadající na jednotlivě hospodařící rolníky v obci (§ 6 písm. b)) byl splněn; přitom přihlíží k velikosti zemědělského závodu, k jeho výrobním možnostem a k sociálním poměrům rolníka.

(2) Jednotlivě hospodařící rolníci jsou povinni dodat zemědělské výrobky výkupním organizacím do výkupního místa v druzích, v množství a ve lhůtách stanovených výměrem.

(3) Zemědělské výrobky, u nichž dodávkový úkol nebyl stanoven, dodávají jednotlivě hospodařící rolníci výkupním organizacím na podkladě smluv.

§ 11zrušeno

§ 12

(1) Dojde-li mezi mezi výkupní organizací a jednotlivě hospodařícím rolníkem ke sporu ze smlouvy o dodávce zemědělských výrobků, rozhodne výkonný orgán místního národního výboru. Příslušné jsou výkonné orgány národních výborů, v jejichž obvodu je sídlo zemědělského závodu. Působnost orgánů, jimž podle zvláštních předpisů přísluší podávat závazné posudky o jakosti zemědělských výrobků, není tímto ustanovením dotčena.

(2) Nemůže-li jednotné zemědělské družstvo nebo jednotlivě hospodařící rolník bez svého zavinění dostát závazku ze smlouvy o dodávce zemědělských výrobků, může výkonný orgán okresního národního výboru nebo, jde-li o jednotlivě hospodařícího rolníka, výkonný orgán místního národního výboru, na jeho žádost závazek změnit nebo přiměřeně snížit anebo prominout.

§ 13

Výkupní organizace vykupují zemědělské výrobky za ceny, které podle zvláštních předpisů stanoví vláda nebo orgán jí k tomu zmocněný.

§ 14

Vyžadují-li to potřeby národního hospodářství, může vláda stanovit povinnost prodat státu celé vyrobené množství některých zemědělských výrobků.

§ 15

(1) Ministerstvo zemědělství vydá v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány bližší předpisy k provedení tohoto zákona, v nichž zejména upraví postup při uzavírání smluv o dodávce zemědělských výrobků a při stanovení dodávkových úkolů jednotlivě hospodařícím rolníkům a stanoví, za jakých podmínek mohou zemědělské závody prodávat zemědělské výrobky přímo spotřebitelům.

(2) Ministerstvo zemědělství učiní potřebná opatření k přechodu na výkupní systém podle tohoto zákona; přitom může zejména povolovat výjimky z dosavadních předpisů o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků a upravit způsob vypořádání nesplněných povinných dodávek.


§ 16

Zrušují se

1. zákon č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků,

2. vládní nařízení č. 18/1952 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo výkupu,

3. vládní nařízení č. 44/1953 Sb., o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích,

4. vládní nařízení č. 49/1957 Sb., o výkupu zemědělských výrobků.


§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1960, s výjimkou ustanovení § 15 odst. 2, které nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru