Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 45/1959 Sb.Vládne nariadenie, ktorým sa stanoví štatút Slovenskej plánovacej komisie

Částka 19/1959
Platnost od 22.07.1959
Účinnost od 22.07.1959
Zrušeno k 25.01.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 17. července 1959,

kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise *)

Vláda Československé republiky stanoví podle § 3 odst. 3 zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi:


§ 1

(1) Slovenská plánovací komise je orgánem sboru pověřenců pro plánování rozvoje hospodářství řízeného sborem pověřenců a oblastním orgánem Státní plánovací komise.

(2) Slovenská plánovací komise plní zejména tyto základní úkoly:

a) vypracovává návrhy plánů rozvoje hospodářství řízeného sborem pověřenců, zejména perspektivních plánů, a předkládá je sboru pověřenců;

b) provádí z pověření sboru pověřenců, Státní plánovací komise i z vlastní iniciativy systematický rozbor rozvoje hospodářství řízeného sborem pověřenců, zjišťuje odchylky od jeho plánovaných proporcí, podle svých zjištění předkládá sboru pověřenců, popřípadě Státní plánovací komisi iniciativní návrhy a rozpracovává potřebná opatření do návrhu plánu; odhaluje rezervy v hospodářství a navrhuje využívání dodatečných zdrojů;

c) provádí ve státních plánech rozvoje národního hospodářství v rámci proporcí určených sborem pověřenců změny nezbytné k řešení nepředvídaných problémů, k hospodárnějšímu využití prostředků nebo ke zvýšení celkové efektivnosti národního hospodářství;

d) předkládá sboru pověřenců, popřípadě Státní plánovací komisi zásadní návrhy rozvoje jednotlivých oblastí Slovenska, vypracované podle rozboru rozmístění výrobních sil, jakož i návrhy umístění národohospodářsky významných investičních akcí; ve svých návrzích dbá o rovnoměrné rozmístění výrobních sil, o přiblížení nově budovaných závodů ke zdrojům surovin a k oblastem spotřeby a o vyloučení zbytečně dlouhých a protisměrných přeprav;

e) určuje v souladu s pokyny Státní plánovací komise postup prací při vypracování plánu rozvoje hospodářství řízeného sborem pověřenců, vydává k tomu účelu závazné pokyny a sjednocuje činnost pověřenectev, ústředních orgánů řízených sborem pověřenců (dále jen "pověřenectva") a národních výborů při přípravě a provádění plánu; pečuje o posílení plánovitosti na všech stupních řízení a pomáhá nižším plánovacím orgánům při zvyšování úrovně plánování;

f) usměrňuje řešení výstavby významných investicí již v období plánovací přípravy s cílem zabezpečit maximální efektivnost;

g) určuje v rámci státních plánů dílčí úkoly jednotlivým pověřenectvům a krajským národním výborům;

h) vypracovává stanoviska k návrhům hospodářského dosahu, které předkládají jiné orgány;

i) usměrňuje přípravu kvalifikovaných kádrů pro národní hospodářství, vycházejíc přitom z potřeb a praktických zkušeností plánovacích orgánů všech stupňů a z výsledků ekonomické vědy;

j) dává podněty k rozvoji a k správnému zaměření ekonomické propagandy; přitom dbá o to, aby rozsáhlé seznamování všech pracujících s problémy národohospodářského plánování podnítilo jejich účast při řešení těchto problémů; zabezpečuje maximální využití kolektivních zkušeností a návrhů pracujících pro správné řešení národohospodářských problémů.

(3) Slovenská plánovací komise vykonává též působnost podle vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly.

§ 2

Při své činnosti Slovenská plánovací komise zabezpečuje v rámci základních úkolů státního plánu vytváření předpokladů pro soustavné zvyšování životní úrovně na základě:

a) správných vzájemných vztahů v rozvoji jednotlivých odvětví národního hospodářství při přednostním růstu výroby výrobních prostředků a maximálním využívání přírodních a ekonomických zdrojů a podmínek Slovenska, jakož i zdrojů pracovních sil;

b) nepřetržitého růstu produktivity práce, snižování nákladů, zvyšování kvality produkce nejširším zaváděním nové techniky, zejména automatizace, mechanizace a chemizace, jakož i zdokonalováním technologie a organizace práce;

c) rozvíjení hospodářství na Slovensku jako nedělitelné součásti jednotného československého národního hospodářství.

§ 3

(1) Pověřenectva, rady krajských národních výborů, jakož i hospodářské organizace na Slovensku jsou povinny napomáhat Slovenské plánovací komisi při plnění jejích úkolů, projednávat s ní všechna opatření zásadního rázu, pokud se týkají oboru její působnosti. Slovenské plánovací komisi předkládají zejména tyto materiály:

a) pověřenectva, rady krajských národních výborů a hospodářské organizace návrhy svých hospodářských a finančních plánů;

b) všechny státní orgány a hospodářské organizace na Slovensku všechny údaje, zprávy a návrhy, které od nich požaduje Slovenská plánovací komise přímo nebo prostřednictvím jiných orgánů;

c) Slovenský statistický úřad výkazy o plnění státních plánů rozvoje národního hospodářství na Slovensku, jakož i všechny ostatní podklady, které Slovenská plánovací komise od něho požaduje;

d) pověřenectvo financí návrhy rozpočtu Slovenska a pokladního plánu, výkazy o jejich plnění, jakož i další podklady, které Slovenská plánovací komise od něho požaduje.

(2) Slovenská plánovací komise má právo prověřovat plnění plánu ve všech orgánech státní správy řízených sborem pověřenců, ve výkonných orgánech národních výborů a ve výrobních hospodářských jednotkách na Slovensku.

(3) Slovenská plánovací komise má právo sledovat a kontrolovat plnění státního plánu v podnicích a zařízeních řízených na Slovensku přímo ministerstvy a pomáhá jim při plnění jejich úkolů.

§ 4

Slovenská plánovací komise při plnění svých úkolů úzce spolupracuje:

a) s pověřenectvy a pomáhá jim při důsledném uplatňování celostátních hledisek, při posuzování hospodářských problémů a využívá praktických zkušeností, které ústřední orgány získaly při řízení úkolů národního hospodářství;

b) s radami krajských národních výborů a pomáhá jim při komplexním řešení rozvoje krajů, projednává s nimi rozmístění výrobních sil na jejich území a využívá jejich praktických zkušeností;

c) se Slovenským výborem pro výstavbu, jemuž dává podněty; v návrhu plánu investiční výstavby se opírá o doporučení Slovenského výboru pro výstavbu, využívá jeho poznatků a projednává s ním investiční akce zásadního významu.

§ 5

(1) Stálou metodou práce Slovenské plánovací komise je práce s aktivem. Členové Slovenské plánovací komise a pracovníci jejího aparátu jsou povinni opírat se při plnění svých úkolů o aktiv nejlepších odborníků vědy a praxe a ověřovat si řešení důležitých otázek na aktivech, ekonomických konferencích a přímo na pracovištích.

(2) Pracovníci aparátu Slovenské plánovací komise se zúčastňují v nejširší míře význačných plánovacích prací ve výrobních hospodářských jednotkách, aby poskytli největší pomoc k dosažení cíle těchto prací a aby získali pro práci Slovenské plánovací komise praktické zkušenosti a poznatky.

§ 6

(1) Slovenská plánovací komise se skládá z předsedy Slovenské plánovací komise, kterým je místopředseda sboru pověřenců, a z členů, jimiž jsou náměstkové předsedy Slovenské plánovací komise, někteří hospodářští pověřenci a významní představitelé hospodářského života, vědy a techniky. Počet členů Slovenské plánovací komise stanoví sbor pověřenců. Předsedu Slovenské plánovací komise, jeho náměstky a členy Slovenské plánovací komise jmenuje a odvolává na návrh sboru pověřenců Slovenská národní rada, popřípadě předsednictvo Slovenské národní rady v době, kdy Slovenská národní rada nezasedá.

(2) Práci Slovenské plánovací komise a jejího aparátu řídí předseda Slovenské plánovací komise. Při řízení práce mu pomáhá sekretariát Slovenské plánovací komise a vedoucí pracovníci jejího aparátu. Sekretariát se skládá z náměstků předsedy Slovenské plánovací komise, jakož i z některých vedoucích pracovníků jejího aparátu, jmenovaných sborem pověřenců na návrh předsedy Slovenské plánovací komise.

(3) Aparát Slovenské plánovací komise se člení na odbory. Vedoucí odborů jmenuje a odvolává sbor pověřenců na návrh předsedy Slovenské plánovací komise.

(4) Pro všestranné posouzení národohospodářských problémů mohou být při Slovenské plánovací komisi zřízeny stálé výbory nebo dočasné komise. V čele stálých výborů je vždy člen Slovenské plánovací komise. Členy stálých výborů jmenuje a odvolává na návrh předsedy Slovenské plánovací komise sbor pověřenců. Členy dočasných komisí jmenuje a odvolává předseda Slovenské plánovací komise.

(5) Vedoucí odborů Slovenské plánovací komise, jejichž obor působnosti odpovídá oboru působnosti některého z pověřenectev, mají právo se zúčastňovat jednání kolegia a jiných významných jednání těchto orgánů.

§ 7

Slovenská plánovací komise cílevědomě využívá při plnění svých úkolů výsledků práce výzkumných ústavů a jiných vědeckých institucí.

§ 8

Podrobnosti o jednání Slovenské plánovací komise stanoví její jednací řád, který schvaluje sbor pověřenců.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v Příloze Sbírky zákonů na str. 43.

Přesunout nahoru