Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 44/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví statut Státní plánovací komise

Částka 19/1959
Platnost od 22.07.1959
Účinnost od 22.07.1959
Zrušeno k 17.07.1963 (52/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

Vládní nařízení

ze dne 17. července 1959,

kterým se stanoví statut Státní plánovací komise

Vláda Republiky československé stanoví podle § 2 odst. 6 zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi:


§ 1

(1) Státní plánovací komise je ústředním orgánem vlády pro plánování rozvoje národního hospodářství Republiky československé.

(2) Státní plánovací komise plní tyto hlavní úkoly:

a) vypracovává návrhy plánů rozvoje národního hospodářství, zejména plánů dlouhodobých, a předkládá je vládě;

b) provádí systematický rozbor rozvoje národního hospodářství, zjišťuje odchylky od plánovaných proporcí rozvoje národního hospodářství, na základě svých zjištění předkládá vládě iniciativní návrhy a zapracovává potřebná opatření do návrhů plánů; odhaluje rezervy v národním hospodářství a navrhuje využívání dodatečných zdrojů;

c) provádí ve státních plánech rozvoje národního hospodářství v rámci proporcí a koncepcí stanovených vládou změny nezbytné k řešení nepředvídaných problémů, k hospodárnějšímu využití prostředků nebo ke zvýšení celkové efektivnosti národního hospodářství;

d) předkládá vládě zásadní návrhy rozvoje jednotlivých oblastí, vypracované na základě rozboru rozmístění výrobních sil, jakož i návrhy umístění národohospodářsky významných investičních akcí. V návrzích sleduje rovnoměrné rozmístění výrobních sil, přiblížení nově budovaných závodů ke zdrojům surovin a oblastem spotřeby a vyloučení zbytečně dlouhých a vstřícných přeprav;

e) uplatňuje důsledně zásadu neustálého rozvíjení hospodářské a vědeckotechnické spolupráce se Svazem sovětských socialistických republik a s ostatními zeměmi socialistického tábora cestou prohlubování mezinárodní socialistické dělby práce a kooperace ve výrobě; zajišťuje jednotu prací v oblasti mezinárodní hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, připravuje a předkládá vládě návrhy řešení zásadních otázek této spolupráce;

f) metodicky řídí územní plánování, přípravu investiční výstavby a zkoumání její hospodářské efektivnosti, jakož i projektování; usměrňuje řešení územních plánů, jakož i plánovací přípravu a technickoekonomickou koncepci významných staveb, s cílem zabezpečit jejich maximální hospodářskou efektivnost,

g) řídí postup prací při vypracování plánů rozvoje národního hospodářství, vydává k tomu účelu závazné pokyny a sjednocuje činnost ústředních orgánů a národních výborů při přípravě a provádění plánů;

h) stanoví metodiku plánování národního hospodářství a prověřuje její plnění; činí opatření k všestrannému rozvíjení plánovací metodiky; pečuje o posilování plánovitosti na všech stupních řízení a napomáhá nižším plánovacím orgánům ve zvyšování úrovně plánování;

ch) stanoví na základě státních plánů dílčí úkoly jednotlivým ústředním orgánům a krajským národním výborům;

i) stanoví v případech, v nichž je toho ke splnění úkolů státního plánu zapotřebí, zásady hospodaření s výrobky;

j) předkládá vládě návrhy zásadních opatření v péči o přírodní prostředí a metodicky řídí a koordinuje činnost státních orgánů na tomto úseku;

k) předkládá vládě návrhy zásadních opatření v oblasti plánování a tvorby cen, řídí, koordinuje a kontroluje plánování a tvorbu cen;

l) vypracovává posudky návrhů hospodářského dosahu, které vládě předkládají jiné orgány, rozbory a návrhy podle usnesení vlády, jakož i z vlastní iniciativy materiály pro informaci vlády;

m) usměrňuje přípravu kvalifikovaných kádrů pro plánovací a řídicí hospodářskou činnost v učilištích, řízených ministerstvem školství a kultury; přitom vychází z potřeb a praktických zkušeností plánovacích orgánů všech stupňů a z výsledků ekonomické vědy;

n) dává podněty k rozvoji a zaměření ekonomické propagandy; přitom dbá o to, aby rozsáhlé seznamování všech pracujících s problémy národohospodářského plánování podnítilo jejich účast při řešení těchto problémů; zabezpečuje maximální využití kolektivních zkušeností pracujících pro správné řešení národohospodářských problémů.

(3) Státní plánovací komise vykonává též působnost, kterou podle vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, příslušelo vykonávat Státnímu úřadu plánovacímu.

§ 2

Při vypracování návrhů státních plánů rozvoje národního hospodářství, jakož i při ostatní své činnosti Státní plánovací komise zabezpečuje vytváření předpokladů pro neustálé zvyšování životní úrovně pracujících na základě

a) správných vzájemných vztahů v rozvoji jednotlivých odvětví národního hospodářství při přednostním růstu výroby výrobních prostředků, mezi průmyslem a zemědělstvím, mezi výrobou a spotřebou a mezi akumulací a spotřebou;

b) maximálního využívání přírodních a ekonomických zdrojů a podmínek země, jakož i zdrojů pracovních sil;

c) nepřetržitého růstu produktivity práce, snižování nákladů a zvyšování jakosti produkce co nejširším zaváděním nové techniky, zejména automatizace, mechanizace a chemizace, jakož i zdokonalováním technologie výroby a organizace výroby a práce;

d) rozvíjení československého národního hospodářství jako součásti hospodářství celého socialistického tábora a na základě prohlubování mezinárodní socialistické dělby práce i kooperace;

e) účelného rozmísťování výrobních sil;

f) vytváření státních rezerv.

§ 3

(1) Ústřední orgány státní správy, rady krajských národních výborů, jakož i ústřední orgány hospodářských organizací jsou povinny napomáhat Státní plánovací komisi při plnění jejích úkolů a projednávat s ní všechna opatření zásadního rázu, pokud se dotýkají oboru její působnosti. Zejména předkládají Státní plánovací komisi

a) ústřední orgány státní správy, rady krajských národních výborů a ústřední orgány hospodářských organizací návrhy svých hospodářských a finančních plánů;

b) všechny státní orgány a hospodářské organizace všechny údaje, zprávy a návrhy, které od nich požaduje Státní plánovací komise přímo nebo prostřednictvím jiných orgánů;

c) Státní úřad statistický výkazy o plnění státních plánů rozvoje národního hospodářství, jakož i všechny jiné podklady, které Státní plánovací komise od něho požaduje;

d) ministerstvo financí návrh státního rozpočtu, úvěrového a pokladního plánu, výkazy o jejich plnění, jakož i další podklady, které Státní plánovací komise od něho požaduje.

(2) Státní plánovací komise má právo prověřovat plnění plánu v ústředních orgánech státní správy, ve výkonných orgánech národních výborů a ve výrobních hospodářských jednotkách.

§ 4

Státní plánovací komise při plnění svých úkolů úzce spolupracuje

a) s ústředními orgány; pečuje o dosažení jednoty při plánování národního hospodářství a pomáhá ústředním orgánům k důslednému uplatňování celostátních hledisek při posuzování hospodářských problémů; využívá praktických zkušeností, které ústřední orgány získaly při řízení svěřených úseků národního hospodářství;

b) s krajskými národními výbory; pomáhá jim při vypracovávání návrhů plánů rozvoje jejich hospodářství, zejména při řešení otázek zajištění souladu rozvoje hospodářství řízeného národními výbory s rozvojem ostatních odvětví hospodářství na území krajů; projednává s nimi v nezbytném rozsahu otázky komplexního rozvoje všech odvětví hospodářství na území jednotlivých krajů a jeho zajištění; informuje vedoucí funkcionáře krajských národních výborů o hlavních problémech rozvoje celého národního hospodářství a projednává s nimi zásadní problémy souvisící s plněním úkolů komplexního rozvoje krajů, s cílem zajistit důsledné uplatňování celostátních hledisek při posuzování hospodářských problémů; organizuje spolupráci všech orgánů zúčastněných na kontrole plnění plánu tak, aby se většina problémů vyřešila přímo v krajích; ve své práci využívá praktických zkušeností krajských národních výborů;

c) se Státním výborem pro rozvoj techniky, jemuž dává podněty pro hlubší zpracování technickoekonomických koncepcí rozvoje národního hospodářství; při vypracování návrhu plánu rozvoje techniky se opírá o výsledky práce Státního výboru pro rozvoj techniky a navrhuje jejich realizaci ve státních plánech; projednává se Státním výborem pro rozvoj techniky též plány vědeckotechnické spolupráce se zahraničím;

d) se Státní mzdovou komisí při navrhování a plánovitém zajišťování mzdově politických opatření; využívá poznatků této komise při plnění svých úkolů.

§ 5

(1) Stálou metodou práce Státní plánovací komise je práce s aktivem; členové Státní plánovací komise a pracovníci jejího aparátu jsou povinni opírat se při plnění svých úkolů o aktiv nejlepších odborníků vědy a praxe a ověřovat si řešení důležitých otázek na aktivech, ekonomických konferencích a přímo na pracovištích.

(2) Pracovníci aparátu Státní plánovací komise se zúčastní v nejširší míře význačných plánovacích prací ve výrobních hospodářských jednotkách za tím účelem, aby poskytli maximální pomoc k dosažení cílů těchto prací a aby získali pro práci Státní plánovací komise praktické zkušenosti a poznatky.

§ 6

(1) Sekretariát Státní plánovací komise se skládá z předsedy Státní plánovací komise, z předsedy Slovenské plánovací komise, z náměstků předsedy Státní plánovací komise, jakož i z některých vedoucích pracovníků aparátu Státní plánovací komise, jmenovaných vládou na návrh předsedy Státní plánovací komise.

(2) Pro všestranné posouzení národohospodářských problémů mohou být při Státní plánovací komisi zřízeny stálé výbory nebo dočasné komise. V čele stálých výborů je vždy člen Státní plánovací komise. Členy stálých výborů jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Státní plánovací komise; členy dočasných komisí jmenuje a odvolává předseda Státní plánovací komise.

(3) Vedoucí odborů Státní plánovací komise, jejichž obor působnosti odpovídá oboru působnosti některého z ústředních orgánů státní správy, mají právo se zúčastnit jednání kolegia a jiných významných jednání v tomto orgánu.

§ 7

(1) Státní plánovací komise organizovaně využívá při plnění svých úkolů výsledků práce výzkumných ústavů a jiných vědeckých institucí.

(2) Při Státní plánovací komisi jsou zřízeny Výzkumný ústav národohospodářského plánování a Státní ústav pro rajónové plánování, které pracují podle statutů a plánů schválených Státní plánovací komisí.

§ 8

Podrobnosti o jednání Státní plánovací komise stanoví její jednací řád, který schvaluje vláda.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru