Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 42/1959 Sb.Zákon o dokumentaci staveb

Částka 19/1959
Platnost od 22.07.1959
Účinnost od 01.08.1959
Zrušeno k 10.11.1965 (113/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

Zákon

ze dne 8. července 1959

o dokumentaci staveb

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje vypracovávání, projednávání a schvalování dokumentace staveb, jejichž investory jsou socialistické organizace, zajišťující soulad těchto staveb s plánovitým rozvojem národního hospodářství a se zásadami územního plánování a zabezpečující nejpokrokovější techniku, nejvyšší hospodárnost v provádění a v provozu (užívání) staveb a jejich kulturní úroveň.

§ 2

Dokumentace staveb

Dokumentace staveb zahrnuje:

a) přípravnou dokumentaci,

b) projektovou dokumentaci.

Přípravná dokumentace

§ 3

(1) Přípravná dokumentace stavby zahrnuje vždy investiční úkol a v případě uvedeném v odstavci 4 též výhledovou studii.

(2) Investiční úkol je stručným a věcným vymezením a odůvodněním zamýšlené stavby, určuje oblast nebo místo stavby, její účel a základní údaje o druhu a rozsahu výroby nebo služeb. Investiční úkol stanoví progresívní technickohospodářské ukazatele pro provedení a provoz (užívání) stavby a její investiční náklady.

(3) Jestliže budou zamýšlenou stavbou bezprostředně vyvolány jiné investice, musí investiční úkol obsahovat též odůvodněné údaje o těchto vyvolaných investicích a jejich nákladech.

(4) U rozsáhlé nebo dlouhodobé investiční výstavby, zahrnující několik vzájemně souvisících staveb, musí být nejpozději s investičním úkolem na první stavbu objasněna její souvislost s celou zamýšlenou výstavbou vypracováním výhledové studie této výstavby, pokud není již objasněna schváleným územním plánem.

(5) Schválený investiční úkol je závazným podkladem pro vypracování projektové dokumentace.

§ 4

Investiční úkol, popřípadě výhledovou studii vypracovává investor, který odpovídá za jejich správnost a nejvyšší ekonomickou úroveň. Investor je povinen projednat investiční úkol, popřípadě i výhledovou studii s příslušnými orgány státní správy a s dotčenými organizacemi.

Projektová dokumentace a její projednávání

§ 5

(1) Projektová dokumentace staveb se zpravidla člení na dva stupně, a to na zadávací projekt a na prováděcí projekt. Prováděcí předpisy stanoví, v kterých případech lze vypracovat projektovou dokumentaci jako jednostupňový projekt, popřípadě, kdy ji lze vypracovat jiným způsobem.

(2) Zadávací projekt je souborným technickoekonomickým řešením stavby vymezené investičním úkolem; určuje jednoznačně dispoziční řešení, provoz a funkci projektované stavby, technologii, ekonomické účinky a výtvarné řešení, navrhuje základní technologická zařízení ovlivňující rozhodujícím způsobem provoz a zásady konstrukčního řešení stavební části. Zadávací projekt řeší stavbu v souladu s rozhodnutím o umístění stavby. Podle ustanovení prováděcích předpisů určuje zadávací projekt dobu trvání provádění stavby; rozpočet k zadávacímu projektu určuje nepřekročitelný limit odbytové ceny stavby nebo její části.

(3) Se zadávacím projektem musí být současně prokázána nutnost, rozsah a zajištění vyvolaných investic s údaji o jejich nákladech.

(4) U rozsáhlé nebo dlouhodobé investiční výstavby, zahrnující několik vzájemně souvisících staveb, musí být současně se zadávacím projektem na první stavbu prokázáno zajištění všech jejích souvislostí s celou zamýšlenou výstavbou v generálním řešení, které rozvádí údaje výhledové studie.

(5) Schválený zadávací projekt je závazným podkladem pro vypracování prováděcího projektu a pro uzavření hospodářských smluv s dodavateli.

(6) Prováděcí projekt rozvádí (popřípadě i zlepšuje) obsah zadávacího projektu do podrobností potřebných k nezbytnému zpřesnění, doplnění a ověření řešení obsaženého ve schváleném zadávacím projektu a do podrobností potřebných k jednoznačnému technickému vyjasnění dodávky strojů a zařízení, včetně montáže a k provedení stavebních prací. Po stránce technickoekonomické musí být prováděcí projekt zaměřen k snížení investičních a provozních nákladů stavby oproti schválenému zadávacímu projektu bez újmy její kvality, k zkrácení doby výstavby i k snížení vlastních nákladů výroby dodavatele.

§ 6

(1) Zadávací projekty vypracovávají projektové a jiné organizace k tomu oprávněné podle zvláštních předpisů ve funkci generálního projektanta; jsou přitom povinny vyžádat si účast generálních (finálních) dodavatelů. Generální projektant vykonává autorský dozor a provádí zpravidla též koordinaci při vypracovávání prováděcích projektů. Prováděcí projekty vypracovávají generální (finální) dodavatelé, pokud prováděcí předpisy nestanoví něco jiného.

(2) Organizace, které dodávají projektovou dokumentaci, odpovídají za její technickou pokrokovost a správnost, za nejvyšší hospodárnost a kulturní úroveň řešení; jsou povinny tuto dokumentaci projednat s orgány státní správy a s dotčenými organizacemi.

(3) Dodavatelé jsou povinni poskytovat organizacím, které vypracovávají projektovou dokumentaci, údaje a podklady pro její vypracování a účastnit se v potřebném rozsahu jejího řešení.

(4) Pro stavby nebo jejich části, pro něž jsou k dispozici schválené typové podklady, není dovoleno vypracovávat individuální projekty. Výjimky může v jednotlivých odůvodněných případech povolit orgán, který schválil typový podklad nebo orgán jím zmocněný.

§ 7

Před schválením zadávacího projektu (§ 8) je investor povinen předložit jej k projednání ve stavebním řízení stavebnímu úřadu, popřípadě jinému orgánu příslušnému provádět stavební řízení podle zvláštních předpisů.

§ 8

Schvalování dokumentace staveb

Dokumentace staveb podléhá schválení v rozsahu a způsobem, který stanoví se souhlasem vlády Státní výbor pro výstavbu v prováděcích předpisech.

§ 9

Prováděcí předpisy

Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá Státní výbor pro výstavbu.

§ 10

Dokumentace účelových staveb jednotných zemědělských družstev

Předpisy o dokumentaci účelových staveb jednotných zemědělských družstev vydá Státní výbor pro výstavbu v dohodě s ministerstvem zemědělství.


Závěrečná ustanovení

§ 11

Zrušuje se zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 44/1956 Sb., o dokumentaci investiční výstavby, a předpisy podle něho vydané.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. srpna 1959; provedou jej všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru