Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1959 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 18/1959
Platnost od 21.07.1959
Účinnost od 04.06.1959
Zrušeno k 20.03.1989 (94/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 18. června 1959

o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Dne 4. června 1959 byla v Praze sjednána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Vláda Úmluvu schválila dne 29. dubna 1959.

Podle svého článku 9 Úmluva vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dne 4. června 1959.

České znění Úmluvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.

David v. r

Příloha

ÚMLUVA

mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidovědemokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé republiky a vláda Korejské lidově demokratické republiky za účelem upevnění a rozšíření spolupráce mezi oběma zeměmi v oboru zdravotnictví a lékařské vědy rozhodly se uzavřít tuto Úmluvu:

Čl. 1

Obě smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti organizace zdravotnictví a lékařské vědy a za tím účelem příslušné orgány a instituce obou smluvních stran budou:

1. vzájemně si vyměňovat konkrétní zkušenosti v otázkách organizace zdravotnictví a jeho řízení, zvláště na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotnické osvěty a použití lékařských přístrojů, nástrojů a léků;

2. vzájemně si vyměňovat plány a materiály, týkající se sjezdů, konferencí a porad, které jsou věnovány otázkám organizace zdravotnictví a lékařské vědy. Budou vzájemně zvát zástupce druhé strany k účasti na vědeckých sjezdech a konferencích své země;

3. vzájemně si vyměňovat lékařskou literaturu, zdravotnické filmy, názorné pomůcky a jiné zdravotnickoosvětové materiály;

4. organizovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými zařízeními obou zemí.

Čl. 2

Příslušné orgány a instituce obou smluvních stran si budou vzájemně vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení infekčních nemocí za účelem společného boje proti nim.

Čl. 3

Příslušné orgány a instituce obou smluvních stran budou spolupracovat v oblasti výuky zdravotnických kádrů:

1. budou napomáhat tomu, aby studenti druhé strany mohli studovat na lékařských školách jejich země;

2. budou si vyměňovat lékaře a jiné zdravotnické pracovníky za účelem jejich specializace a doškolování;

3. budou si vzájemně vyměňovat pedagogické zkušenosti a učební pomůcky.

Čl. 4

Příslušné orgány a instituce obou smluvních stran budou vzájemně přijímat nemocné druhé strany do svých zdravotnických zařízení k ústavnímu léčení, podle dohody mezi ministerstvy zdravotnictví obou zemí.

Čl. 5

K provádění Úmluvy budou obě smluvní strany sjednávat dvouleté prováděcí plány spolupráce.

Čl. 6

Obě smluvní strany budou provádět úhradu nákladů, vyplývajících ze spolupráce podle této Úmluvy, takto:

1. lékařská literatura, učební a názorné pomůcky, filmy, zdravotnickoosvětový materiál a vzorky nových druhů léků budou se vyměňovat bezplatně;

2. při vzájemném vysílání delegací nebo při návštěvách sjezdů a konferencí hradí vysílající strana náklady na cestu do místa určení a zpět a hostitelská strana země hradí náklady za ubytování, stravování a místní cestovné včetně příslušného kapesného;

3. náklady spojené s vysíláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé strany za účelem jejich školení nebo zvýšení kvalifikace budou hrazeny stranou vysílající;

4. náklady spojené s léčením nemocných ve zdravotnických zařízeních druhé smluvní strany bude hradit strana, která nemocné vysílá.

Čl. 7

Vzájemné vyúčtování výloh podle čl. 6 této Úmluvy se bude provádět prostřednictvím státních bank obou stran na základě příslušné dohody mezi oběma smluvními stranami o neobchodních platech.

Čl. 8

Vzájemné informace podle této Úmluvy budou zasílány v jazyce ruském.

Čl. 9

Tato Úmluva vstoupí v platnost dnem podpisu. Uzavírá se na dobu pěti let a její platnost se prodlužuje vždy na dalších pět let, neprojeví-li jedna ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím příslušného období přání ji vypovědět.

Sepsáno v Praze dne 4. června 1959 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, korejském a ruském.

V případě rozdílnosti výkladu této Úmluvy je rozhodující znění ruské.

Za vládu Československé republiky dr. Josef Plojhar v. r.

Za vládu Korejské lidově demokratické republiky T jan Ik Chvan v. r.

Přesunout nahoru