Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 34/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce"

Částka 16/1959
Platnost od 18.06.1959
Účinnost od 18.06.1959
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

Vládní nařízení

ze dne 20. května 1959,

kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina socialistické práce“

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1

Zavádí se čestný titul „Hrdina socialistické práce“, s nímž je spojeno právo nosit zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce.

§ 2

(1) Čestný titul „Hrdina socialistické práce“ uděluje president republiky na návrh vlády tomu, kdo si obzvláště vynikající průkopnickou činností, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, anebo vědeckými objevy nebo technickými vynálezy získal výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice a přispěl k zvelebení národního hospodářství, kultury nebo vědy nebo k posílení obranné schopnosti státu.

(2) Hrdinovi socialistické práce může president republiky zároveň propůjčit Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti.

§ 3

(1) Podrobnosti o podmínkách udělení čestného titulu „Hrdina socialistické práce“, popis zlaté hvězdy Hrdiny socialistické práce, podrobnosti o jejím nošení, jakož i podrobnosti o nošení ostatních řádů a vyznamenání jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.

(2) Věci čestného titulu „Hrdina socialistické práce“ spravuje předseda vlády.


§ 4

Zrušují se čestný titul Hrdina práce a Řád Socialismu, zřízené vládním nařízením č. 30/1951 Sb.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.

Široký v . r.


Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.


STANOVY

čestného titulu „Hrdina socialistické práce“

Čl. I

(1) Čestný titul „Hrdina socialistické práce“ se uděluje tomu, kdo si obzvláště vynikající průkopnickou činností, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, anebo vědeckými objevy nebo technickými vynálezy získal výjimečné zásluhy o vítězství socialismu v Československé republice a přispěl k zvelebení národního hospodářství, kultury nebo vědy nebo k posílení obranné schopnosti státu.

(2) Čestný titul „Hrdina socialistické práce“ uděluje na návrh vlády president republiky, který zároveň může propůjčit Hrdinovi socialistické práce Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti.

(3) Hrdina socialistické práce dostane diplom o své poctě , zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce a s ní řádovou knížku jako doklad k nošení hvězdy.

(4) Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce má tvar plastické pěticípé hvězdy o rozpětí hrotů 29 mm. Líc hvězdy je zdoben pěti paprsky vybíhajícími z jejího středu. Na rubu jsou písmena ČSR, nad nimi srp a kladivo a dole matriční číslo. Hvězda je ražena ze zlata, její povrch je leštěný. Zlatým závěsným kroužkem je zavěšena na rudé stuze 38 mm široké a 30 mm dlouhé, zasazené horním jejím koncem do zlaté pravoúhlé svorky 3 mm široké a 38 mm dlouhé, zdobené podélnými rýhami.

(5) Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce se nosí na levé straně prsou za zlatou hvězdou Hrdiny ČSR nade všemi československými řády a vyznamenáními, popřípadě nad stuhami československých řádů a vyznamenání. Nosí se vždy vcelku.

Čl. II

Čestný titul „Hrdina socialistické práce“ lze propůjčit i po smrti; v takovém případě se zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce a doklady doručí rodině vyznamenaného.

Čl. III

Zemře-li vyznamenaný, ponechává se zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce a doklady jako památka jeho rodině; nikdo z rodiny ji však nesmí nosit. Není-li nikoho z rodiny zesnulého, buďtež zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce a doklady vráceny Úřadu předsednictva vlády.

Čl. IV

(1) Dopustil-li se vyznamenaný jednání, které ho činí nehodným čestného titulu „Hrdina socialistické práce“ nebo vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti svědčící o tom, že mu čestný titul „Hrdina socialistické práce“ byl propůjčen nezaslouženě, čestný titul „Hrdina socialistické práce“ ztrácí.

(2) Jakmile ztrátu vysloví komise zřízená podle § 9 odst . 2 zákona č. 247/1949 Sb., buďtež zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce a doklady ihned vráceny Úřadu předsednictva vlády.

(3) Úřadu předsednictva vlády buďtež vráceny zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce a doklady, které ztratil odsouzený při ztrátě čestných práv občanských, vyslovené soudem.

Čl. V

(1) V případě ztráty, odcizení apod. může Úřad předsednictva vlády vydat náhradní zlatou hvězdu Hrdiny socialistické práce a doklady za úhradu, kterou sám stanoví.

(2) Ztrátu a odcizení je vyznamenaný povinen ohlásit neprodleně Úřadu předsednictva vlády.

(3) Zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce je nezcizitelná.

Čl. VI

Věci čestného titulu „Hrdina socialistické práce“ spravuje předseda vlády.

Pořadí československých řádů, vyznamenání a odznaků spojených s čestnými uznáními

Čl. VII

(1) Na levé straně prsou zprava doleva se řadí nade všemi československými řády a vyznamenáními zlatá hvězda Hrdiny ČSR a zlatá hvězda Hrdiny socialistické práce.
Pod nimi se řadí zprava doleva:

Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti,

Řád republiky,

Řád rudé zástavy,

Řád rudého praporu práce,

Řád rudé hvězdy,

Řád práce,

Řád rudé hvězdy práce,

stužka laureáta státní ceny Klementa Gottwalda,

stříbrná medaile Řádu 25. února 1948,

bronzová medaile Řádu 25. února 1948,

kříž Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,

Československý válečný kříž z roku 1914 - 1918,

Československý válečný kříž z roku 1939,

I. třída Řádu slovenského národního povstání,

zlatá medaile Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,

stříbrná medaile Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,

II. třída Řádu slovenského národního povstání,

medaile Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,

medaile Za zásluhy o obranu vlasti,

vyznamenání Za zásluhy o výstavbu,

vyznamenání Za pracovní věrnost,

medaile Za službu vlasti,

vyznamenání Za vynikající práci,

vyznamenání Za pracovní obětavost,

Medaile J. A. Komenského,

Medaile J. E. Purkyně,

zlatá medaile Čs. vyznamenání práce,

stříbrná medaile Čs. vyznamenání práce,

bronzová medaile Čs. vyznamenání práce,

vyznamenání Za statečnost,

Čs. medaile za chrabrost před nepřítelem,

Čs. Jánošíkova medaile,

pamětní medaile Řádu slovenského národního povstání,

stříbrná medaile Čs. vojenského řádu „Za svobodu“,

stříbrná Čs. vojenská medaile za zásluhy, bronzová medaile Čs. vojenského řádu „Za svobodu“,

bronzová Čs. vojenská medaile za zásluhy.

(2) Na pravé straně prsou zleva doprava se řadí v tomto pořadí:

stříbrná hvězda Řádu 25. února 1948,

hvězda I. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,

zlatá hvězda Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,

vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí“ I. stupně,

hvězda II. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,

stříbrná hvězda Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,

vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí“ II. stupně,

zlatá hvězda Čs. vojenského řádu „Za svobodu“.

(3) Nosí-li se pouze stužky řádů a vyznamenání, nosí se vždy na levé straně prsou a řadí se zprava doleva v tomto pořadí:

stužka

Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti,

stříbrné hvězdy Řádu 25. února 1948,

hvězdy I. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,

zlaté hvězdy Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,

Řádu republiky,

Řádu rudé zástavy,

Řádu rudého praporu práce,

Řádu rudé hvězdy,

Řádu práce,

Řádu rudé hvězdy práce,

laureáta státní ceny Klementa Gottwalda,

stříbrné medaile Řádu 25. února 1948,

vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí“ I. stupně,

hvězdy II. stupně Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,

stříbrné hvězdy Čs. velitelského řádu Jana Žižky z Trocnova,

bronzové medaile Řádu 25. února 1948,

vyznamenání „Za zásluhy - 10 let Lidových milicí“ II. stupně,

kříže Čs. vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“,

zlaté hvězdy Čs. vojenského řádu „Za svobodu“ a stužky ostatních řádů a vyznamenání ve stejném pořadí jako řády a vyznamenání in natura (odstavec 1).

(4) Pokud není stanoveno jinak, nosí se čestné odznaky spojené s čestnými tituly a veřejnými uznáními za čs. řády a vyznamenáními a před pamětními medailemi a pamětními odznaky.

Přesunout nahoru