Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/1959 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci

Částka 15/1959
Platnost od 17.06.1959
Účinnost od 26.01.1959
Zrušeno k 17.03.1969 (42/1969 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 5. května 1959

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci

Dne 25. října 1958 byla v Praze sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci.

Vláda Dohodu schválila dne 7. ledna 1959. Schválení Dohody vládou Rumunské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 26. prosince 1958 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 26. ledna 1959.

Podle svého článku 10 Dohoda vstoupila v platnost dne 26. ledna 1959.

České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.

David v. r.

Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci

Vláda Československé republiky a vláda Rumunské lidové republiky

vedeny přáním dále upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy mezi československým a rumunským lidem a dále prohlubovat a všestranně rozšiřovat kulturní a vědecké styky mezi oběma zeměmi

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly své zmocněnce:

vláda Československé republiky dr. Františka Kahudu, ministra školství a kultury,

vláda Rumunské lidové republiky Vasile Dumitrescu, náměstka ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě shodli se na tomto:

Čl. 1

Smluvní strany budou upevňovat a rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi ve vědě, školství, kultuře a sportu a seznamovat lid svých zemí s kulturním bohatstvím druhé země a s výsledky dosaženými v uvedených oblastech.

Čl. 2

V oblasti vědy budou smluvní strany napomáhat a podporovat spolupráci mezi akademiemi věd, vysokými školami a jinými vědeckými institucemi

a) stálou výměnou zkušeností;

b) vzájemným vysíláním vědeckých pracovníků ke studijním pobytům, přednáškám a k účasti na vědeckých zasedáních;

c) výměnou vědeckých děl, časopisů a studijních materiálů.

Čl. 3

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráci v oblasti školství všech stupňů, zejména

a) vzájemným vysíláním školských pracovníků;

b) výměnou vědeckých pracovníků ke specializaci na vysokých školách a přijímáním studentů ke studiu;

c) výměnou odborných materiálů, pedagogických časopisů a děl.

Čl. 4

Smluvní strany budou napomáhat a podporovat spolupráci mezi kulturními a uměleckými institucemi a organizacemi v oblasti literatury, divadla, hudby, výtvarného umění, osvěty a podobně, zejména

a) vzájemným vysíláním kulturních pracovníků ke studijním pobytům, k účasti na zasedáních, festivalech a soutěžích;

b) vzájemným hostováním umělců a uměleckých souborů, pořádáním výstav, koncertů a představení;

c) výměnou odborných knih a publikací, beletrie, uměleckých reprodukcí, hudebnin a hudebních nahrávek.

Čl. 5

Smluvní strany budou podporovat vydávání překladů významných děl vědecké, krásné a umělecké literatury druhé země.

Čl. 6

Smluvní strany zajistí ochranu autorských práv občanů druhé smluvní strany.

Čl. 7

Smluvní strany budou podporovat činnost zástupců tiskových agentur druhé země, jakož i výměnu novinářů a tiskového materiálu.

Čl. 8

K provádění této Dohody budou smluvní strany sjednávat na určitou dobu plány provádění kulturní dohody o spolupráci v oblasti vědy, školství a kultury, v nichž budou stanoveny též finanční podmínky realizace plánovaných akcí. Rovněž budou podporovat sjednávání přímých úmluv o spolupráci mezi akademiemi věd, tvůrčími svazy, vydavatelstvími, tiskovými orgány, kinematografiemi, rozhlasem a televizí, kulturními institucemi a organizacemi a sportovními organizacemi obou zemí.

Tyto úmluvy budou nedílnou součástí uvedených plánů, případně je budou doplňovat.

Čl. 9

Tato Dohoda nahrazuje Dohodu o kulturní spolupráci podepsanou v Praze dne 5. září 1947.

Úmluvy mezi jednotlivými institucemi a organizacemi o vzájemné spolupráci v oblasti vědy, školství, kultury a sportu uzavřené do dne nabytí platnosti této Dohody zůstávají v platnosti, pokud neodporují ustanovením této Dohody.

Čl. 10

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, jestliže žádná ze smluvních stran nevypoví Dohodu šest měsíců před uplynutím této doby.

Tato Dohoda podléhá schválení vlád obou zemí a vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany toto schválení oznámí.

Dáno v Praze dne 25. října 1958 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci obou smluvních stran tuto Dohodu podepsali a připojili pečetě.

Z pověření vlády Československé republiky dr. František Kahuda v. r.

Z pověření vlády Rumunské lidové republiky Vasile Dumitrescu v. r.

Přesunout nahoru