Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1959 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

Částka 15/1959
Platnost od 17.06.1959
Účinnost od 20.04.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 30. dubna 1959

o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních


Dne 25. října 1958 byla v Praze sjednána Smlouva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních.

Národní shromáždění projevilo se Smlouvou souhlas dne 11. prosince 1958 a president republiky ji ratifikoval dne 26. února 1959. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bukurešti dne 20. března 1959.

Podle svého článku 79 Smlouva nabyla účinnosti ode dne 20. dubna 1959.


České znění Smlouvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

SMLOUVA

mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

President Československé republiky

a

presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky vedeni přáním co nejvíce upevnit přátelské svazky mezi oběma zeměmi a národy a rozvíjet spolupráci na poli právních styků rozhodli se uzavřít smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních a k tomu účelu jmenovali svými zmocněnci:

president Československé republiky

dr. Václava Škodu,

ministra spravedlnosti,

presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky

Vasile Dumitrescu,

náměstka ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě shodli se na tomto:

ČÁST I

Obecná ustanovení

Čl. 1

Právní ochrana

1. Občané a právnické osoby (dále jen „občané“) jedné smluvní strany požívají na území druhé smluvní strany stejné právní ochrany, pokud jde o jejich práva osobní a majetková, jako vlastní občané.

2. Občané jedné smluvní strany mají svobodný a nerušený přístup k soudům, prokuraturám a státním notářstvím (dále jen „justiční úřady“), jakož i k jiným úřadům druhé smluvní strany, do jejichž pravomoci patří věci občanskoprávní, rodinné a trestní, mohou před nimi vystupovat a podávat návrhy a žaloby za stejných podmínek jako občané této smluvní strany.

Čl. 2

Poskytování právní pomoci

1. Justiční úřady obou smluvních stran si v občanskoprávních, rodinných a trestních věcech poskytují navzájem právní pomoc.

2. Justiční úřady poskytují právní pomoc i jiným úřadům, do jejichž pravomoci patří věci uvedené v odstavci 1.

Čl. 3

Způsob styku

1. Při poskytování právní pomoci se justiční úřady obou smluvních stran stýkají prostřednictvím svých ústředních orgánů, pokud v této Smlouvě není stanoveno něco jiného.

Čl. 4

Rozsah právní pomoci

Smluvní strany si navzájem poskytují právní pomoc prováděním jednotlivých procesních úkonů, zejména opatřováním, sepisováním a zasíláním písemností, prováděním prohlídek a zabavení, zasíláním a vydáváním věcných důkazů a prováděním důkazů znalci, výslechem obviněných, svědků, znalců, stran i jiných osob, prováděním místního ohledání, jakož i doručováním písemností.

Čl. 5

Jazyk používaný při poskytování právní pomoci

1. Justiční úřady i jiné úřady smluvních stran používají ve vzájemných stycích svého jazyka nebo jazyka ruského.

2. Písemnosti připojené k žádosti o poskytnutí právní pomoci musí být opatřeny ověřeným překladem do jazyka dožádané smluvní strany.

3. Vyřízení žádosti o poskytnutí právní pomoci se provede v jazyce dožádané smluvní strany.

Čl. 6

Obsah žádosti o poskytnutí právní pomoci

Žádost o poskytnutí právní pomoci musí obsahovat tyto údaje:

a) označení dožadujícího úřadu;

b) označení dožádaného justičního úřadu;

c) označení věci, v níž se žádá o právní pomoc;

d) jména a příjmení účastníků, obviněných, obžalovaných nebo odsouzených, jejich státní příslušnost, povolání a bydliště nebo pobyt; u právnických osob název a sídlo;

e) jména, příjmení a adresy jejich zástupců;

f) potřebné údaje o předmětu dožádání a v trestních věcech i popis činu.

Čl. 7

Způsob vyřízení

1. Při vyřizování žádosti o poskytnutí právní pomoci použije dožádaný úřad právních předpisů svého státu. Na žádost může dožádaný úřad použít předpisů o řízení dožadující smluvní strany, pokud nejsou v rozporu s právním řádem jeho státu.

2. Není-li dožádaný úřad pro vyřízení žádosti příslušný, postoupí žádost z úřední povinnosti příslušnému úřadu a zpraví o tom zároveň dožadující úřad.

3. Bude-li dožádaný úřad o to požádán, sdělí včas dožadujícímu úřadu, kdy a kde bude žádost o poskytnutí právní pomoci vyřízena.

4. Po vyřízení žádosti zašle dožádaný úřad dožadujícímu úřadu příslušné písemnosti. Jestliže právní pomoc nebylo možno poskytnout, dožádaný úřad vrátí písemnosti dožadujícímu úřadu a zároveň mu sdělí překážky, jež zabránily vyřízení žádosti.

Čl. 8

Forma písemností

Písemnosti, které jsou zasílány na základě této Smlouvy, budou opatřeny úřední pečetí.

Čl. 9

Nedotknutelnost svědků a znalců

1. Svědek nebo znalec, který se na předvolání doručené úřadem dožádané smluvní strany dostaví před úřad dožadující smluvní strany, nesmí být bez ohledu na své státní občanství na jejím území trestně stíhán ani vzat do vazby, ani na něm nesmí být vykonán trest pro trestný čin, který byl spáchán před překročením státních hranic.

2. Této záruky však svědek nebo znalec pozbude, neopustí-li území dožadující smluvní strany do týdne po tom, kdy mu vyslýchající úřad sdělil, že jeho přítomnosti již není třeba. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou svědek nebo znalec nemohl území dožadující smluvní strany opustit z důvodů, které nezávisí na jeho vůli.

Čl. 10

Doručování písemností

1. Dožádaný justiční úřad doručí písemnosti podle zákonných předpisů platných na území jeho státu, jestliže tyto písemnosti jsou sepsány v jeho jazyku nebo je-li k nim připojen ověřený překlad. Jinak doručí dožádaný justiční úřad písemnosti adresátu, jen pokud je ochoten dobrovolně je přijmout.

2. Ověření překladu provádí úřední tlumočník nebo dožadující úřad anebo diplomatické zastupitelství nebo konzulární úřad jedné smluvní strany.

3. Žádost o doručení musí obsahovat přesnou adresu příjemce a označení písemnosti, která má být doručena.

4. Není-li možno vykonat doručení na adresu, která je uvedena v žádosti, dožádaný justiční úřad učiní z úřední povinnosti opatření potřebná ke zjištění adresy.

Čl. 11

Doklad o doručení

Doklad o doručení se pořídí podle předpisů o doručování písemností platných na území dožádané smluvní strany.

Čl. 12

Doručování písemností vlastním státním občanům

Obě smluvní strany jsou oprávněny doručovat písemnosti vlastním státním občanům svými diplomatickými zastupitelstvími nebo konzulárními úřady.

Čl. 13

Důkazní moc listin

1. Listiny, které byly na území jedné smluvní strany zřízeny nebo ověřeny státním orgánem nebo úřední osobou v oboru její působnosti ve formě stanovené platnými zákony a byly opatřeny úřední pečetí, mají důkazní moc na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. To platí i pro podpisy, které jsou ověřeny podle zákonných předpisů jedné smluvní strany.

2. Listiny, které na území jedné smluvní strany jsou považovány za veřejné, mají také na území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.

Čl. 14

Náklady právní pomoci

1. Dožádaná smluvní strana nebude požadovat úhradu nákladů vzniklých z poskytnutí právní pomoci. Smluvní strany nesou samy všechny náklady vzniklé z poskytnutí právní pomoci na jejich území, a to i náklady spojené s prováděním důkazů.

2. Dožádaný justiční úřad oznámí dožadujícímu úřadu výši vzniklých nákladů. Jestliže dožadující úřad tyto náklady vybere od osoby povinné k úhradě, zůstanou smluvní straně, jejíž úřad je vybral.

Čl. 15

Odmítnutí právní pomoci

Právní pomoc může být odmítnuta, jestliže by se její poskytnutí mohlo dotknout společenskohospodářského zřízení dožádané smluvní strany.

Čl. 16

Informace o právních otázkách

Ministerstva spravedlnosti a generální prokuratury obou smluvních stran si navzájem poskytnou na žádost informace o právních otázkách.

HLAVA II

Právní pomoc ve věcech trestních

Čl. 57

Povinnost k vydání

1. Smluvní strany se zavazují, že si na žádost vzájemně budou vydávat za podmínek této Smlouvy k provedení trestního řízení anebo k výkonu trestu osoby, které jsou na jejím území.

2. Vydání je přípustné jen pro trestné činy, které jsou trestné podle právních řádů obou smluvních stran trestem odnětí svobody v trvání přesahujícím jeden rok (dále jen „extradiční trestné činy“) a k výkonu pravomocných rozhodnutí, jimiž byl vysloven tento trest pro tyto trestné činy.

Čl. 58

Odepření vydání

K vydání nedojde:

a) je-li vyžadovaná osoba občanem dožádané smluvní strany;

b) pro trestný čin, spáchaný na území dožádané smluvní strany;

c) jestliže podle právního řádu dožádané smluvní strany nemůže být zahájeno trestní řízení nebo rozsudek nemůže být vykonán vzhledem k promlčení nebo z jiného zákonného důvodu;

d) byla-li osoba, o jejíž vydání se žádá, na území dožádané smluvní strany pravomocně odsouzena pro tentýž trestný čin anebo vydáno rozhodnutí nebo nařízení o zastavení trestního řízení.

Čl. 59

Povinnost k zahájení trestního stíhání

1. Každá z obou smluvních stran se zavazuje, že na žádost druhé smluvní strany zavede podle vlastních právních předpisů trestní stíhání svého občana, který je v dostatečné míře podezřelý, že na území druhé smluvní strany spáchal extradiční trestný čin.

2. K žádosti se připojí pamětní spis obsahující údaje o trestném činu a všechny důkazy o spáchání trestného činu, které jsou po ruce.

3. Dožádaná smluvní strana je povinna sdělit dožadující smluvní straně výsledek trestního řízení.

Čl. 60

Způsob styku

Ve věcech vydávání a převzetí trestního stíhání stýkají se ministerstva spravedlnosti nebo generální prokuratury obou smluvních stran přímo.

Čl. 61

Listiny, jež se připojí k žádosti o vydání

K žádosti o vydání se připojí:

a) stejnopis příkazu k zatčení a k žádosti o vydání k výkonu trestu stejnopis pravomocného rozsudku; tyto listiny musí obsahovat údaje o spáchaném trestném činu, o místě a době spáchání trestného činu, jakož i o jeho právní kvalifikaci; byla-li trestným činem způsobena hmotná škoda, uvede se její zjištěná nebo pravděpodobná výše;

b) znění zákona dožadující smluvní strany, podle něhož se trestný čin posuzuje;

c) pokud možno údaje o státním občanství osoby, o jejíž vydání se žádá, listiny a informace o jejím bydlišti nebo pobytu, údaje o jejích osobních poměrech, jakož i její popis, fotografie a otisky prstů.

Čl. 62

Dodatečná objasnění

1. Jsou-li pochybnosti o spáchání extradičního trestného činu nebo neobsahuje-li žádost o vydání všechny nutné údaje, může dožádaná smluvní strana požádat o její doplnění, k čemuž určí lhůtu od jednoho do dvou měsíců; tato lhůta může být na žádost dožadující smluvní strany ze závažných důvodů prodloužena.

2. Nepředloží-li dožadující smluvní strana ve stanovené lhůtě dodatečné údaje, může dožádaná smluvní strana zatčenou osobu propustit.

Vydávací vazba

Čl. 63

Po dojití žádosti o vydání učiní dožádaná smluvní strana bez odkladu opatření k zatčení vyžadované osoby.

Čl. 64

1. Předběžně může být zatčena osoba i před dojitím žádosti o vydání, jestliže o její zatčení bylo požádáno dožadující smluvní stranou. Žádost bude obsahovat poukaz na příkaz k zatčení nebo na pravomocné rozhodnutí vydané proti této osobě se sdělením, že žádost o vydání bude odeslána dodatečně. Žádost o předběžné zatčení před dojitím žádosti o vydání může být učiněna poštou, telegraficky, telefonicky nebo rozhlasem.

2. Také bez žádosti podle odstavce 1 tohoto článku může být vzata do vazby osoba, která je důvodně podezřelá, že spáchala na území druhé smluvní strany extradiční trestný čin.

3. O předběžném zatčení vykonaném podle odstavců 1 a 2 se druhá smluvní strana ihned uvědomí.

Čl. 65

Osoba, která byla zatčena podle článku 64, může být propuštěna na svobodu, jestliže do jednoho měsíce ode dne odeslání sdělení o zatčení nedojde žádost o vydání.

Čl. 66

Odklad vydání

Jestliže se proti osobě, o jejíž vydání se žádá, vede trestní řízení nebo jestliže byla odsouzena pro jiný trestný čin na území dožádané smluvní strany, vydání může být odloženo až do skončení trestního řízení, až do úplného výkonu trestu vysloveného soudem nebo až do propuštění na svobodu, ke kterému došlo před odpykáním trestu.

Čl. 67

Dočasné vydání

1. Jestliže odklad vydání podle článku 66 by mohl mít za následek uplynutí promlčecí doby stanovené pro trestní stíhání nebo by mohl vážně poškodit zjištění skutečností, osoba, o jejíž vydání se žádá, může být vydána prozatímně na základě odůvodněné žádosti.

2. Osoba, která byla prozatímně vydána, bude vrácena po vykonání procesních úkonů, pro něž byla vydána.

Čl. 68

Žádosti o vydání, došlé od několika států

Jestliže dojdou žádosti o vydání od několika států, dožádaná smluvní strana stanoví, kterému státu se osoba vydá.

Čl. 69

Meze trestního stíhání

1. Bez souhlasu dožádané smluvní strany nesmí být vydaná osoba trestně stíhána, ani nesmí být na ní vykonán trest, ani nesmí být vydána třetímu státu pro trestný čin spáchaný před vydáním a pro který nebyla vydána.

2. Souhlasu není třeba, jestliže vydaná osoba, která není občanem smluvní strany, na jejímž území je, neopustí území této smluvní strany do jednoho měsíce od skončení trestního řízení, a při odsouzení od výkonu trestu, nebo jestliže se vrátí na její území. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou vydaná osoba nemohla opustit území dožadující smluvní strany z důvodů, které jsou nezávislé na její vůli.

Čl. 70

Vydání

Dožádaná smluvní strana je povinna sdělit dožadující smluvní straně místo a dobu vydání. Jestliže dožadující smluvní strana nepřevezme osobu, která má být vydána, do patnácti dnů od doby stanovené pro vydání, může být tato osoba propuštěna na svobodu.

Čl. 71

Opětovné vydání

Jestliže vydaná osoba se vyhne trestnímu nebo soudnímu řízení anebo výkonu trestu a vrátí se na území dožádané smluvní strany, bude na novou žádost vydána, aniž je třeba předložit listiny uvedené v článku 61 a 62.

Čl. 72

Informace o výsledcích trestního řízení

Smluvní strany si navzájem sdělí informace o výsledku trestního řízení zavedeného proti vydaným osobám. Jestliže proti těmto osobám byl vydán pravomocný rozsudek, zašle se i opis rozsudku.

Čl. 73

Průvoz

1. Každá smluvní strana povolí na žádost provézt svým územím osoby vydané druhé smluvní straně třetím státem.

2. Žádost o povolení průvozu se podává a projednává podle stejných pravidel jako žádost o vydání.

3. Smluvní strany nejsou povinny povolit průvoz osob, k jejichž vydání by nemohlo dojít podle této Smlouvy.

Čl. 74

Doprava a dočasné dodání osob ve vazbě

1. Jestliže je nutno vyslechnout jako svědky osoby, které jsou ve vazbě na území druhé smluvní strany, orgány uvedené v článku 60 této smluvní strany mohou nařídit jejich dopravu a dodání na území dožadující smluvní strany, jestliže tyto osoby budou ve vazbě a jestliže po výslechu budou v co nejkratší době vráceny.

2. Jestliže je třeba vyslechnout jako svědky osoby, které jsou ve vazbě v třetím státu, orgány dožádané smluvní strany uvedené v článku 60 povolí průvoz těchto osob tam i zpět územím svého státu, při čemž budou zachována ustanovení článku 9.

Čl. 75

Vydání věcí

1. Smluvní strany se zavazují, že si navzájem vydají:

a) věci nebo peněžité částky, které byly získány extradičním trestným činem, při čemž budou zachovány právní předpisy o vývozu věcí nebo převodu peněžitých částek;

b) věci, které mohou být důležité jako důkazy v trestním řízení; tyto věci se zašlou i tehdy, jestliže k vydání pachatele nemůže dojít, protože zemřel, uprchl, nebo z jiných důvodů.

2. Jestliže vydaných věcí potřebuje dožádaná smluvní strana jako důkazů v trestním řízení, může být jejich vydání odloženo až do skončení příslušného řízení.

3. Práva třetích osob k vydaným věcem zůstávají nedotčena. Věci, k nimž existují tato práva, musí být vráceny dožádané smluvní straně po skončení řízení.

Čl. 76

Sdělování odsuzujících rozsudků

Obě smluvní strany si budou navzájem sdělovat údaje o pravomocných rozsudcích vynesených soudy jedné smluvní strany proti občanům druhé smluvní strany, přičemž zároveň zašlou otisky prstů odsouzených, které jsou k dispozici.

Čl. 77

Informace o předchozích trestech

Na žádost soudů nebo prokuratur jedné smluvní strany se podají bezplatně informace o dřívějších trestech osob obviněných nebo obžalovaných na území této smluvní strany.

ČÁST III

Závěrečná ustanovení

Čl. 78

Tato Smlouva bude ratifikována. K výměně ratifikačních listin dojde v Bukurešti v době co nejkratší.

Čl. 79

Smlouva nabývá účinnosti jeden měsíc po výměně ratifikačních listin. Smlouva zůstane v platnosti pět let ode dne nabytí účinnosti.

Jestliže žádná ze smluvních stran nevypoví Smlouvu alespoň šest měsíců před uplynutím doby pěti let, její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let.

Dnem, kdy tato Smlouva nabude účinnosti, pozbývají platnosti mezi oběma smluvními stranami:

a) Úmluva o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských, obchodních a nesporných, uzavřená v Bukurešti dne 7. května 1925;

b) Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních, uzavřená v Bukurešti dne 7. května 1925.

Tato Smlouva byla sepsána ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyku českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci obou smluvních stran podepsali tuto Smlouvu a připojili pečeti.

Dáno v Praze dne 25. října 1958.

Z plné moci presidenta Československé republiky

V. Škoda v. r.

Z plné moci presidia Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky

V. Dumitrescu v. r.

Přesunout nahoru