Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 3/1959 Sb.Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky

Částka 2/1959
Platnost od 20.02.1959
Účinnost od 20.02.1959
Zrušeno k 01.03.1962 (17/1962 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

Vládní nařízení

ze dne 23. ledna 1959

o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:


§ 1

Zřizuje se Státní výbor pro rozvoj techniky jako orgán vlády pro otázky technického rozvoje.

§ 2

Státní výbor pro rozvoj techniky pomáhá vládě zvyšovat technickou úroveň a efektivnost rozvoje národního hospodářství.

Státní výbor pro rozvoj techniky zejména

rozpracovává koncepce technického rozvoje, organizuje řešení komplexních technických otázek a vypracovává návrhy na realizaci významných objevů vědy a techniky nadresortního významu,

studuje dokumenty technického rozvoje, které resorty předkládají vládě, a posuzuje pro vládu resortní plány technického rozvoje z hlediska jejich hlavního zaměření a předkládá vládě návrhy k zabezpečení hospodárné dělby práce mezi resorty v oblasti rozvoje techniky,

z pověření vlády sleduje výsledky technického rozvoje v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, kontroluje plnění zásadních usnesení strany a vlády o technickém rozvoji,

ve spolupráci s Československou akademií věd řídí technickoekonomickou informační službu,

vyjadřuje se k hlavním směrům a plánům vědeckotechnických styků Republiky československé se zahraničím a kontroluje využívání výsledků na tomto úseku v jednotlivých odvětvích národního hospodářství,

určuje hlavní směry a úkoly v technické normalizaci a vynálezectví a organizuje péči o realizaci významných vynálezů a patentů,

pomáhá Revolučnímu odborovému hnutí a ministerstvům vytvářet předpoklady pro rozvíjení iniciativy pracujících při rozvoji nové techniky, především ve vynálezeckém a zlepšovatelském hnutí a ve spolupráci s vědeckotechnickými společnostmi organizuje technickou propagaci.

§ 3

(1) V čele Státního výboru pro rozvoj techniky je ministr-předseda Státního výboru pro rozvoj techniky, který řídí činnost Státního výboru pro rozvoj techniky.

(2) Náměstky ministra-předsedy Státního výboru pro rozvoj techniky a ostatní členy Státního výboru pro rozvoj techniky jmenuje vláda z význačných vědeckých, technických a hospodářských pracovníků.

(3) Ministr-předseda Státního výboru pro rozvoj techniky, jeho náměstkové a další členové Státního výboru pro rozvoj techniky, které určí vláda, tvoří předsednictvo Státního výboru pro rozvoj techniky.

§ 4

Hlavní metodou činnosti Státního výboru pro rozvoj techniky je práce s širokým aktivem vědců, vynálezců, vynikajících inženýrů, technických pracovníků a vysoce kvalifikovaných dělníků.

§ 5

Práce Státního výboru pro rozvoj techniky zabezpečuje aparát, který řídí ministr-předseda Státního výboru pro rozvoj techniky prostřednictvím svých náměstků.

§ 6

Podrobné vymezení úkolů Státního výboru pro rozvoj techniky, jakož i jeho organizaci a působnost upraví statut, který schvaluje vláda.

§ 7

(1) Státní úřad pro vynálezy a normalizaci se rozděluje na Úřad pro normalizaci a Úřad pro patenty a vynálezy, které jsou podřízeny Státnímu výboru pro rozvoj techniky.

(2) Státní výbor pro rozvoj techniky řídí též Ústředí pro technické a ekonomické informace.

§ 8

Zrušují se Státní úřad pro míry, váhy a drahé kovy a Slovenský úřad pro míry, váhy a drahé kovy. Úkoly ústředního orgánu státní služby pro míry a váhy vykonává Úřad pro normalizaci, úkoly ústředního orgánu státní služby pro drahé kovy vykonává ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů.

§ 9

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých orgánů státní správy v souvislosti se zřízením Státního výboru pro rozvoj techniky, rozdělením Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci a zrušením Státního úřadu pro míry, váhy a drahé kovy a Slovenského úřadu pro míry, váhy a drahé kovy provede vláda.

§ 10

Ustanovení zákona č. 52/1952 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákona č. 53/1957 Sb., nejsou dotčena.


§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

dr. Nejedlý v. r.

Kopecký v. r.

Poláček v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Tesla v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

dr. Kyselý v. r.

Jonáš v. r.

Plojhar v. r.

dr. Kahuda v. r.

dr. Šlechta v. r.

Reitmajer v. r.

Bakuľa v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru