Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 29/1959 Sb.Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

Částka 15/1959
Platnost od 17.06.1959
Účinnost od 17.06.1959
Zrušeno k 01.07.2013 (161/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

Vládní nařízení

ze dne 20. května 1959

o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 38 a § 39 odst. 1 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizačního zákona):


§ 1

Stálý růst spotřeby pohonných látek a maziv vyžaduje plynulé přemísťování ropných surovin a pohonných látek ve značném rozsahu a na velké vzdálenosti. Tento úkol plní československé hospodářství výstavbou a provozem podzemních potrubí. Účelem tohoto nařízení je upravit jednotně a hospodárně právní vztahy mezi stavebníkem, popřípadě provozovatelem potrubí a vlastníky (uživateli) pozemků, které jsou výstavbou, popřípadě provozem potrubí dotčeny.

§ 2

(1) Na výstavbu a provoz podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu s provozním příslušenstvím (dále jen "potrubí") se přiměřeně vztahují ustanovení §§ 22 až 26 (o oprávněních k cizím nemovitostem), § 27 (o vyvlastnění), § 28 (o náhradě škody), § 29 (o styku s komunikacemi, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními), § 30 (o ochranných pásmech) a §§ 31 a 34 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizačního zákona) a § 14 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb.

(2) Působnost, která podle ustanovení uvedených v odstavci 1 přísluší při výstavbě a provozu energetických děl ministerstvu energetiky a vodního hospodářství, vykonává, jde-li o výstavbu a provoz potrubí, ministerstvo chemického průmyslu.

§ 3

Stavebník potrubí je povinen po schválení plánu stavby potrubí oznámit výkonnému orgánu příslušného místního národního výboru místo a čas plánovaných prací a pravděpodobný rozsah zásahů do práv vlastníků (uživatelů) pozemků, na kterých budou tyto práce prováděny. Výkonný orgán místního národního výboru vyrozumí vlastníky (uživatele) pozemků o tomto oznámení.

§ 4

Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který bez újmy obvyklého zemědělského využití je určen k zabezpečení plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.

§ 5

(1) Ochranné pásmo potrubí je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

(2) V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných nebo těžebních podniků a odvaly hlušin.

(3) Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li potrubí přes řeku,

b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty a železniční tratě podél potrubí,

c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,

d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,

e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,

f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.

(4) Venkovní elektrické vedení vysokého a velmi vysokého napětí je dovoleno zřizovat nejméně v takové vzdálenosti od potrubí, aby byla zachována ochranná pásma stanovená předpisy platnými pro tato elektrická vedení.

§ 6

(1) Ministerstvo chemického průmyslu může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanovit podrobnosti o některých zákazech anebo omezeních v ochranných pásmech nebo v jejich blízkosti, popřípadě stanovit úlevy z ustanovení o ochranných pásmech.

(2) Výjimky z ustanovení o ochranných pásmech může v jednotlivých případech povolit orgán, který je podle předpisů o povolování staveb příslušný pro povolení stavby potrubí; přitom stanoví přiměřené podmínky.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

inž. Šimůnek v. r.

inž. Jankovcová v. r.

dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kahuda v. r.

Rejtmajer v. r.

dr. Škoda v. r.

dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

inž. Černý v. r.

dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

ing. Púčik v. r.

Přesunout nahoru