Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 28/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži

Částka 15/1959
Platnost od 17.06.1959
Účinnost od 17.06.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28.

Vládní nařízení

ze dne 20. května 1959,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy, a podle § 10 odst. 1 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:


Čl. I

Vládní nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního nařízení č. 45/1954 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 7 zní:

"(1) Státní arbitráž nerozhoduje

a) spory uvedené v § 28 odst. 1 a 2 a v § 29 odst. 1, ledaže orgán nadřízený stranám, u něhož je zřízena resortní nebo družstevní arbitráž, dá souhlas k tomu, aby spor rozhodla státní arbitráž;

b) majetkové spory, v nichž aspoň jednou ze stran je jednotné zemědělské družstvo;

c) spory o náhradu nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a jiných nákladů vynaložených z důvodů škody na zdraví nebo smrti;

d) spory o plnění z pojistného poměru, spory o regresní nároky z pojistného poměru a spory mezi odborovým orgánem a závodem o náhradu škody vzniklé nesprávným postupem závodu při provádění nemocenského pojištění;

e) spory podle X. hlavy části druhé občanského soudního řádu;

f) spory o vyloučení věci z exekuce, spory vyplývající z námitek podaných v exekučním řízení a žaloby vymáhajícího věřitele;

g) spory o náhradu škody souvisící s provozem dopravních prostředků (včetně sporů z regresních nároků);

h) spory, v nichž jde o věcné právo k nemovité věci nebo v němž se takové právo popírá anebo v němž se žádá o rozdělení nemovité věci nebo o úpravu hranic;

ch) spory vyplývající z nájemních poměrů k nemovitým věcem a z jiných plnění ve vztahu k takovým nájemním poměrům;

i) spory z přepravních smluv, které jsou v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží nebo které se týkají tranzitní dopravy.

(2) Spory uvedené v odstavci 1 písm. b) až i) rozhodují soudy; v těchto sporech jsou všechny strany uvedené v § 1 způsobilé být účastníkem řízení před soudy."

2. V § 27 se škrtá věta za středníkem.

3. Ustanovení § 28 odst. 3 až 6 zní:

"(3) Orgány resortní arbitráže nerozhodují však spory o náhradu škody ze smluv o provádění kontroly zboží mezi podniky podléhajícími ministerstvu zahraničního obchodu; tyto spory rozhodují soudy.

(4) Pro resortní arbitráž platí přiměřeně ustanovení §§ 1, 2, 4 a 7, § 11 odst. 3, § 12, §§ 15 až 21 a §§ 24 a 25; resortní arbitráž je povinna zahájit arbitrážní řízení také z podnětu hlavního arbitra Republiky československé.

(5) Resortní arbitráž může z důvodů vhodnosti v souhlase se Státní arbitráží Republiky československé postoupit spory státní arbitráži při krajském národním výboru.

(6) Předpisy o organizaci resortní arbitráže, o její příslušnosti, o řízení před ní a o přezkoumávání jejích rozhodnutí vydají příslušní ministři."


Čl. II

Toto nařízení se nevztahuje na řízení zahájená před jeho účinností.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru