Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1959 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka 13/1959
Platnost od 16.05.1959
Účinnost od 27.04.1959
Zrušeno k 20.11.1997 (288/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 30. dubna 1959

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Dne 25. listopadu 1958 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.

Vláda Dohodu schválila dne 11. března 1959. Schválení Dohody vládou Polské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 26. ledna 1959 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 28. března 1959.

Podle svého článku 16 Dohoda nabyla účinnosti ode dne 27. dubna 1959.

České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.

David v. r.

Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Vláda Československé republiky a vláda Polské lidové republiky ve snaze, aby úzké a trvalé přátelské vztahy mezi oběma státy byly dále posíleny též prohloubením a zlepšením spolupráce celních orgánů, dohodly se na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Celní správy obou Smluvních stran budou si vzájemně poskytovat pomoc při provádění celní a devizové kontroly na společných státních hranicích.

Čl. 2

(1) Přestup osob a zboží přes společné státní hranice se smí provádět jen na hraničních přechodech stanovených vzájemnou dohodou.

(2) Celní správy obou Smluvních stran stanoví společné úřední hodiny celních orgánů činných na hraničních přechodech.

Čl. 3

Zboží dopravované přes společné státní hranice musí být provázeno doklady pro celní řízení, jakož i doklady, jež jsou požadovány na základě mezinárodních smluv.

Čl. 4

Provážené zboží podléhá zpravidla jen vnější celní prohlídce, pokud z bezpečnostních, zdravotních nebo z jiných vážných důvodů není třeba provést vnitřní prohlídku.

Čl. 5

Celní orgány každé ze Smluvních stran uznávají celní závěry, doklady, otisky pečetí a razítek celních orgánů druhé Smluvní strany.

Čl. 6

(1) Celní orgány každé ze Smluvních stran projednají zboží dovážené ve zbožovém styku jen tehdy, jestliže celní orgány druhé Smluvní strany provedly vývozní celní projednání tohoto zboží.

(2) Celní orgány každé ze Smluvních stran zadrží zboží, přihlášené u nich ve zbožovém styku k dovoznímu projednání, které nebylo ve vývozu projednáno celními orgány druhé Smluvní strany. O takových případech je třeba uvědomit celní orgány, které neprovedly vývozní celní projednání, a s takovým zbožím naložit podle návrhu těchto orgánů.

Čl. 7

(1) Odmítnou-li celní orgány jedné Smluvní strany projednat zboží proto, že nebyly předloženy potřebné doklady nebo z jiných důležitých důvodů, uvedou důvod odmítnutí na přepravním dokladu a na požádání celních orgánů druhé Smluvní strany vydají o tom zvláštní potvrzení.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 tohoto článku mohou celní orgány, které odepřely celní projednání, požadovat od celních orgánů druhé Smluvní strany potvrzení, že se zboží vrátilo na její území. Celní orgány druhé Smluvní strany jsou povinny takové potvrzení vydat.

Čl. 8

(1) Celní správy obou Smluvních stran využijí všech prostředků v rámci platných právních předpisů k urychlení přestupu osob, zboží a dopravních prostředků přes společné státní hranice; zejména mohou se souhlasem svých příslušných orgánů zřídit na hraničních přechodech, kde to bude potřebné a možné, společné celní služby na území jedné ze Smluvních stran.

(2) Zásady zřizování a provádění společných celních služeb na železničních hraničních přechodech jsou stanoveny Dohodou mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě podepsanou dne 31. ledna 1958 a ji provádějícími ujednáními.

(3) Způsob provádění společných celních služeb na hraničních přechodech pro jiné druhy dopravy bude dohodnut celními správami obou Smluvních stran na podkladě zásad provádění společných celních služeb na železničních hraničních přechodech stanovených v Dohodě o vzájemné železniční dopravě, zmíněné v odstavci 2 tohoto článku.

Čl. 9

Celní správy obou Smluvních stran budou si vzájemně pomáhat v boji proti celním a devizovým deliktům.

Čl. 10

(1) Se zbožím a devizovými hodnotami podloudně převezenými nebo přenesenými z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany se nakládá podle právních předpisů státu, na jehož území se takové zboží nebo devizové hodnoty nacházejí.

(2) Zboží nebo devizové hodnoty uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které byly předmětem deliktu proti majetku na území druhé Smluvní strany, budou na žádost příslušných orgánů této Smluvní strany po skončení trestního řízení vráceny.

Čl. 11

Celní správa každé ze Smluvních stran bude uvědomovat celní správu druhé Smluvní strany o celních a devizových deliktech, spáchaných osobami bydlícími na území této druhé Smluvní strany.

Čl. 12

(1) Celní správy obou Smluvních stran budou spolu jednat přímo o otázkách spolupráce a vzájemné pomoci, vyplývajících z této Dohody.

(2) Celní správy obou Smluvních stran budou konat podle potřeby porady za účelem výměny zkušeností, získaných při provádění této Dohody, aby tak bylo zabezpečeno prohlubování spolupráce celních orgánů obou Smluvních stran.

Čl. 13

(1) Celní správa každé ze Smluvních stran se postará, aby její pracovníci vykonávající službu na společných státních hranicích ovládli dostatečně právní předpisy a služební směrnice druhé Smluvní strany, které potřebují znát k provádění této Dohody. Za tím účelem si celní správy obou Smluvních stran vymění zmíněné právní předpisy a služební směrnice.

(2) Celní správy obou Smluvních stran budou si neprodleně vzájemně oznamovat obsah změn nebo doplnění právních předpisů a služebních směrnic uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Čl. 14

Celní správy obou Smluvních stran mohou po vzájemné dohodě používat jednotných dvojjazyčných celních tiskopisů pořízených v jazyce českém (slovenském) a polském, s výjimkou, že jiné mezinárodní smlouvy ukládají povinnost používat jiných tiskopisů.

Čl. 15

(1) Ve vzájemném písemném styku vyplývajícím z provádění této Dohody budou celní správy obou Smluvních stran užívat vlastního jazyka.

(2) Dopisy zasílané při provádění této Dohody musí být opatřeny podpisem a otiskem úředního razítka.

Čl. 16

(1) Tato Dohoda podléhá schválení obou vlád a nabude účinnosti třicátým dnem po výměně nót o tomto schválení.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti. Její platnost se prodlužuje vždy na dalších pět let, pokud jedna ze Smluvních stran ji nevypoví rok před uplynutím příslušného období.

Tato Dohoda byla sepsána ve Varšavě dne 25. listopadu 1958 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky Saur v. r.

Za vládu Polské lidové republiky Konarzewski v. r.

Přesunout nahoru