Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 24/1959 Sb.Vládní nařízení o úkolech orgánů státních správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol

Částka 12/1959
Platnost od 30.04.1959
Účinnost od 30.04.1959
Zrušeno k 25.02.1963 (16/1963 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

Vládní nařízení

ze dne 17. dubna 1959

o úkolech orgánů státní správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly:


§ 1

Toto nařízení upravuje zaměstnávání absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol tak, aby absolventi v souladu s potřebami národního hospodářství mohli uplatnit své odborné znalosti získané studiem, aby byl zajištěn jejich další odborný a politický růst a absolventi mohli tak rozvinout všechny své schopnosti při plnění úkolů socialistické hospodářské a kulturní výstavby.

§ 2

(1) Zaměstnávání absolventů jsou povinny zajistit v oboru své působnosti ústřední úřady a orgány, a to v počtech a oborech, které jim byly stanoveny státním plánem rozvoje národního hospodářství. Za tím účelem ústřední úřady a orgány, popřípadě orgány jimi pověřené určí, které podniky a v jakém počtu jsou povinny absolventy zaměstnávat.

(2) Krajské plánovací komise určí, které podniky a v jakém počtu jsou povinny zaměstnávat absolventy dvouletého studia hospodářských škol a absolventy, jejichž počty a obory byly stanoveny krajským národním výborům státním plánem rozvoje národního hospodářství pro úseky hospodářství samostatně plánované národními výbory. Krajské plánovací komise přitom přihlížejí k požadavkům podniků.

(3) Plán početního rozdělení absolventů lékařských a farmaceutických fakult a odborných zdravotnických škol stanoví ministerstvo zdravotnictví v dohodě se Státním úřadem plánovacím.

§ 3

Ústřední úřady a orgány, do jejichž oboru působnosti přísluší vysoké školy nebo výběrové odborné školy, nebo orgány jimi pověřené stanoví školám po projednání s nimi, pro které určené podniky (§ 2 odst. 1 a 2) a v jakém počtu mají doporučovat absolventy k přijetí do pracovního poměru.

§ 4

(1) O umísťování absolventů pečují v úzké spolupráci s podniky především příslušné vysoké a výběrové odborné školy. Škola projedná s absolventem jeho umístění a po projednání s příslušným podnikem (§ 3) doporučí absolventa tomuto podniku k přijetí do pracovního poměru. Souhlasí-li podnik při projednávání s přijetím absolventa, kterého mu navrhuje škola, je povinen po vydání doporučení přijmout absolventa po skončení jeho studií do pracovního poměru. Škola může doporučit absolventa, i když s jeho přijetím podnik při projednávání nesouhlasil, má-li za to, že nejde o důvody uvedené v § 5 odst. 1; orgánům státní správy, soudům a prokuraturám nemůže škola doporučit absolventa, s jehož přijetím tyto orgány při projednávání nesouhlasily.

(2) Při doporučování vychází škola z potřeb národního hospodářství a z politických a odborných znalostí absolventa a přihlíží k jeho studijním výsledkům a zájmům, zdravotním a rodinným poměrům.

§ 5

(1) Podnik smí odmítnout sjednání pracovního poměru s absolventem, který mu byl doporučen školou, pouze tehdy, nesouhlasil-li při projednávání s jeho přijetím a jestliže

a) absolvent není zdravotně způsobilý k pracím, pro které má být přijat; tuto způsobilost zjistí podle potřeby lékařská poradní komise; nebo

b) absolvent nesplňuje ostatní podmínky vyplývající z povahy příslušného pracovního místa.

(2) Podnik je povinen sdělit důvody, pro které odmítá sjednat pracovní poměr podle odstavce 1, bezodkladně, a není-li to možné, nejpozději do 7 dnů poté, co mu škola absolventa k přijetí do pracovního poměru doporučila, výkonnému orgánu okresního národního výboru, v jehož obvodu má sídlo, a uvědomit o tom zároveň školu.

(3) Nesouhlasí-li výkonný orgán okresního národního výboru s důvody odmítnutí, rozhodne, že podnik je povinen přijmout absolventa do pracovního poměru.

(4) Souhlasí-li výkonný orgán okresního národního výboru s důvody odmítnutí, určí orgán uvedený v § 2 odst. 1 a 2 do lhůty stanovené prováděcími předpisy jiný podnik, který je povinen sjednat pracovní poměr s absolventem, pokud škola neprojednala se souhlasem tohoto orgánu umístění absolventa s jiným podnikem.

§ 6

Podniky smějí v období stanoveném prováděcími předpisy přijmout do pracovního poměru jen ty absolventy, kteří jim byli doporučeni školou.

§ 7

K přijetí absolventa, který byl podniku doporučen školou, není třeba souhlasu výkonného orgánu okresního národního výboru podle ustanovení § 13 odst. 1 dekretu č. 88/1945 Sb.

§ 8

(1) Aby byl absolventům zajištěn další odborný a politický růst, konají po vstupu do pracovního poměru zpravidla nástupní praxi, popřípadě se podrobují speciálnímu školení (dále jen "praxe").

(2) Praxi zabezpečuje podnik na svých pracovištích, a není-li to možné, na pracovištích jiného podniku.

(3) Během trvání praxe je podnik povinen věnovat absolventům zvýšenou péči o jejich odborný a politický růst, seznámit je s provozem podniku a umožnit jim získání praktických znalostí a zkušeností potřebných k úspěšnému konání prací odpovídajících dosaženému vzdělání. Přitom podnik spolupracuje úzce s příslušnými orgány společenských organizací, zejména s orgány Revolučního odborového hnutí a Československého svazu mládeže.

(4) Na závěr praxe je podnik povinen ve spolupráci se závodním výborem odborového svazu a výborem závodní organizace Československého svazu mládeže provést její zhodnocení a podle jeho výsledku zařadit absolventa na místo odpovídající jeho schopnostem prokázaným v období praxe s přihlédnutím k jeho odbornému vzdělání.

§ 9

(1) Podniky jsou povinny vytvářet příznivé životní podmínky pro absolventy; zejména jsou povinny pečovat o zajištění jejich vhodného ubytování, pokud absolventi nemají bydliště v sídle podniku nebo v přiměřené vzdálenosti od něho.

(2) K úhradě nákladů spojených s nástupem do pracovního poměru jsou podniky povinny poskytovat absolventům náhradu cestovních a stěhovacích výdajů obdobně podle předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

(3) Pracovní poměry absolventů se řídí právními předpisy platnými pro ostatní zaměstnance.

§ 10

(1) Pro účely tohoto nařízení se za podnik považují i jiné organizace a zařízení.

(2) Působnost, která podle tohoto nařízení přísluší ústředním úřadům a orgánům, vykonávají v odvětví místního hospodářství výkonné orgány krajských národních výborů.

§ 11

(1) Toto nařízení se vztahuje na absolventy, kteří jsou po skončení studií poprvé přijímáni do pracovního poměru.

(2) Umísťování absolventů, kteří nevstoupí do pracovního poměru v období stanoveném podle § 6, se řídí ustanoveními zákona č. 70/1958 Sb.; i na tyto absolventy se však vztahují ustanovení § 8 tohoto nařízení.

(3) Na československé občany, kteří vystudují na vysokých nebo odborných školách v zahraničí a byli k tomuto studiu vysláni vládou Československé republiky, vztahují se ustanovení tohoto nařízení s tou odchylkou, že o jejich umístění rozhodují přímo ústřední úřady a orgány, pro něž byli tito absolventi stanoveni státním plánem rozvoje národního hospodářství.

(4) Na absolventy odborných škol uměleckých výrobního směru se ustanovení tohoto nařízení vztahují počínajíc dnem 1. ledna 1960.

(5) Umísťování absolventů škol vojenských a bohosloveckých fakult se řídí zvláštními předpisy.

(6) Zvláštními předpisy bude též upraveno umísťování absolventů odborných škol uměleckých nevýrobního směru a vysokých škol uměleckých.

§ 12

(1) Ústřední úřady a orgány, do jejichž oboru působnosti přísluší vysoké nebo výběrové odborné školy, stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány, se Státním úřadem plánovacím, s Ústřední radou odborů a s ústředním výborem Československého svazu mládeže bližší podrobnosti o postupu školských orgánů při doporučování absolventů podnikům a určí lhůtu a období podle § 5 odst. 4 a § 6.

(2) Ústřední úřady a orgány vydají v dohodě s ministerstvem školství a kultury, se Státním úřadem plánovacím, s ústředními výbory příslušných odborových svazů a s ústředním výborem Československého svazu mládeže podrobné prováděcí směrnice, v nichž zejména upraví délku praxe, jakož i obsah a způsob jejího výkonu a hodnocení a stanoví, kdy absolventi výjimečně praxi nekonají.


§ 13

(1) Zrušují se

1. vládní nařízení č. 20/1952 Sb., o rozmísťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol,

2. vládní nařízení č. 56/1953 Sb., o rozmísťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol.

(2) Nedotčena zůstávají ustanovení vládního nařízení č. 97/1953 Sb., o vysoké stranické škole při ústředním výboru Komunistické strany Československa.


§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

dr. Kyselý v. r.

dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

dr. Šlechta v. r.

dr. Škoda v. r.

David v. r.

dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

dr. Neuman v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

dr. Nejedlý v. r.

inž. Púčik v. r.

Přesunout nahoru