Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 23/1959 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic

Částka 11/1959
Platnost od 22.04.1959
Účinnost od 14.02.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 17. března 1959

o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic


Dne 13. června 1958 byla ve Varšavě sjednána Smlouva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic.

Národní shromáždění projevilo se smlouvou souhlas ústavním zákonem ze dne 17. října 1958 č. 62 Sb. a president republiky ji ratifikoval dne 20. října 1958. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. února 1959.

Podle svého článku 4 Smlouva nabyla platnosti dne 14. února 1959.


České znění Smlouvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

SMLOUVA

mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic

President Československé republiky a Státní rada Polské lidové republiky, vedeni přáním, aby státní hranice mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou spojovaly bratrské národy obou států v mírové a přátelské spolupráci, rozhodli se uzavřít Smlouvu o konečném vytyčení státních hranic a za tím účelem jmenovali své zmocněnce, a to:

President Československé republiky

Václava Davida,

ministra zahraničních věcí,

Státní rada Polské lidové republiky

Adama Rapackého,

ministra zahraničních věcí,

kteří, vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Čl. 1

(1) Nynější státní hranice mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou byly konečně vytyčeny Československo-polskou smíšenou komisí pro vytyčení státních hranic zřízenou na základě Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vytyčení československo-polských státních hranic podepsaného v Praze dne 23. září 1955.

(2) Průběh hraniční čáry je vyznačen v dokumentech o vytyčení státních hranic, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

Čl. 2

Dokumenty o vytyčení státních hranic jsou:

1. Protokolární popis průběhu hraniční čáry s náčrty v měřítku 1:5000 a s tabulkou číselných údajů;

2. Mapa československo-polských státních hranic;

3. Závěrečný protokol o činnosti Československo-polské smíšené komise pro vytyčení státních hranic.

Čl. 3

Státní hranice vymezují ve svislém směru rovněž prostor nad zemí a pod zemí.

Čl. 4

Tato Smlouva bude ratifikována a nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena v Praze.

Tato Smlouva byla sepsána ve Varšavě dne 13. června 1958 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci podepsali tuto Smlouvu a opatřili ji pečetěmi.

Z plné moci presidenta Československé republiky

V. David v. r.

Z plné moci Státní rady Polské lidové republiky

A. Rapacki v. r.

Přesunout nahoru