Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 22/1959 Sb.Nařízení ministra financí o soudních poplatcích

Částka 11/1959
Platnost od 22.04.1959
Účinnost od 01.05.1959
Zrušeno k 01.01.1967 (116/1966 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

Nařízení

Ministra financí

ze dne 10. dubna 1959

o soudních poplatcích

Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 2 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 6 zákona č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon“):


§ 1

Předměty a sazby soudních poplatků (dále jen „poplatky“), vybíraných na základě zákona o soudních poplatcích č. 173/1950 Sb. ve znění zákona č. 10/1959 Sb., jsou uvedeny v připojeném sazebníku, který je součástí tohoto nařízení.

§ 2

(1) Pro určení hodnoty předmětu řízení (§ 3 odst. 2 zákona) je rozhodnou běžná cena v místě a čase, kde a kdy bylo řízení zahájeno.

(2) K příslušenství se při výpočtu ceny nepřihlíží.

§ 3

(1) Kolkovými známkami se platí, není-li stanoveno jinak, poplatky nepřevyšující 400 Kčs.

(2) Nedoplatek do 400 Kčs u poplatku převyšujícího 400 Kčs může být zaplacen kolkovými známkami, dal-li k tomu soud souhlas.

(3) Kolkové známky (oba díly) se nalepují na písemné podání, popřípadě na soudní protokol nebo na vyhotovení písemné výzvy soudu. Platí-li se poplatek za doklad (výpis, duplikát, ověření, vysvědčení apod.) vydaný soudem (prokuraturou), nalepí se horní díl kolkové známky na doklad a její spodní díl na písemné podání, popřípadě na soudní protokol nebo na záznam o provedeném úkonu (v příslušném rejstříku) nebo na vyhotovení písemné výzvy soudu (prokuratury); při úkonech, o nichž se nevede evidence (ověřování opisů apod.), nalepují se oba díly kolkové známky na doklad.

(4) Kolkové známky (oba díly) znehodnotí soud (prokuratura) otiskem kulatého úředního razítka.

§ 4

(1) Na účet soudu, za jehož činnost se poplatky vybírají, se platí

a) poplatky převyšující 400 Kčs a

b) poplatky, které je povinen zaplatit odpůrce navrhovatele (žalobce) osvobozeného od poplatku. Soud může však tomuto poplatníkovi uložit, aby poplatek nepřevyšující 400 Kčs zaplatil kolkovými známkami.

(2) Způsob zaplacení poplatku, který se vymáhá exekučně, jakož i poplatku z exekuční likvidace určí soud.


§ 5

Nařízení č. 3/1951 Sb., kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich, se zrušuje.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. května 1959.


Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.


Příloha

Sazebník soudních poplatků

I. Poplatky za výkon soudnictví

Pol. Předmět Poplatky
pevné
Kčs
procentní
%
1Z návrhu na zahájení řízení (ze žaloby), pokud neplatí jiná sazba,
a) z hodnoty předmětu řízení
4
nejméně však 20 Kčs
b) nelze-li předmět řízení penězi ocenit, dále jde-li o soudní výpověď nechráněných nájmů, vydání rozkazu podle § 375 občanského
soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a odpor proti nim, o přivolení k výpovědi a zrušení nájemního poměru bez výpovědi v případech
chráněných nájmů, jakož i návrhy (žaloby) na vyklizení
60
Poznámky k pol. 1
1. Ze vzájemné žaloby se platí poplatek podle stejné sazby.
2. Žádá-li žalovaný, aby soud rozhodl v rozsudku o vzájemné pohledávce i nad částku uplatněnou žalobou, platí se poplatek z částky, která
převyšuje hodnotu předmětu řízení o žalobě.
3. Poplatky podle stejné sazby se platí v opravném řízení o věci samé. Poplatek se však neplatí z odvolání do rozsudku, kterým soud
rozhodl nejprve o základu předmětu řízení. Za řízení v druhé stolici se platí znovu, bylo-li podáno odvolání proti rozhodnutí soudu prvé
stolice, který znovu rozhodoval ve věci po zrušení prvého rozhodnutí odvolacím soudem.
4. Podá-li opravný prostředek navrhovatel (žalobce) i jeho odpůrce (žalovaný), platí každý z nich poplatek podle hodnoty předmětu
svého opravného prostředku.
5. Pro určení hodnoty při vylučovací žalobě je rozhodnou hodnota vylučované věci.
2Z návrhu na zahájení řízení
a) o rozvod manželství400
b) o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu je či není manželství200
Poznámky k pol. 2
1. Je-li s návrhem spojen i návrh na určení povinnosti k úhradě osobních potřeb jednoho z manželů nebo došlo-li ke spojení takových
řízení, platí se poplatky zvlášť z každého návrhu (řízení).
2. Poplatky podle stejné sazby se platí v opravném řízení o věci samé.
3Z návrhu na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech zjištění nebo popření otcovství 60
4Ze žaloby na zjištění nebo popření otcovství100
Poznámky k pol. 4
1. Je-li se žalobou na zjištění otcovství spojen i návrh na určení povinnosti k úhradě osobních potřeb zletilého dítěte nebo došlo-li ke
spojení takových řízení, platí se poplatky zvlášť z každého návrhu (řízení).
2. Poplatek podle stejné sazby se platí v opravném řízení o věci samé.
5Z návrhu na soudní umoření listiny30
6Z návrhu na přijetí věci do soudní úschovy, z ceny věci2
nejméně však 10 Kčs
7Z návrhu na vydání platebního rozkazu v řízení směnečném, šekovém a v řízení rozkazním, jakož i z námitek nebo odporu proti platebnímu rozkazu
v takovém řízení, z hodnoty předmětu
2
nejméně však 10 Kčs
Poznámka k pol. 7 Nebylo-li návrhu na vydání platebního rozkazu vyhověno a pokračuje-li se v řízení, doplatí se poplatek podle položky 1.
8Z návrhu na obnovu řízení30
Poznámka k pol. 8
Za řízení ve věci samé se poplatek znova neplatí.
9 Z návrhu na povolení exekuce, není-li jinak stanoveno,
a) z vymáhaného nároku2
nejméně však 10 Kčs
b) nelze-li vymáhaný nárok penězi ocenit30
10Z návrhu na povolení exekuce vyklizením bytu nebo jiné místnosti20
Poznámky k pol. 9 a 10
1. Spojí-li se v návrhu z téhož exekučního titulu exekuce několika exekučními prostředky, zaplatí se součet příslušných poplatků snížený o jednu čtvrtinu.
2. Z návrhu na druhé a další povolení exekuce z téhož exekučního titulu se zaplatí tři čtvrtiny z příslušných poplatků.
11Z exekuční likvidace, z výtěžku likvidační podstaty2
Poznámka k pol. 11
Stejný poplatek se platí, nařídí-li soud likvidaci z úřední povinnosti.
12 Za schválený soudní smír, uzavřený před zahájením řízení,
a) z hodnoty předmětu smíru2
nejméně však 10 Kčs
b) nelze-li předmět smíru penězi ocenit20
Poznámky k pol. 12
1. Převádí-li se soudním smírem vlastnictví nemovité věci, platí se mimo poplatek za smír také notářský poplatek z převodu nemovitostí.
2. Návrh na smírčí řízení podle § 40 o. s. ř. se nezpoplatňuje.
13Z prvého dožádání rozhodců o provedení úkonu soudem (§ 649 o. s. ř.) nebo z prvého návrhu na předběžné opatření (§ 650 o. s. ř.),
a) z hodnoty předmětu rozhodčího řízení2
nejméně však 10 Kčs
b) nelze-li předmět rozhodčího řízení penězi ocenit 20
Poznámky k pol. 13
1. Z druhého a dalšího dožádání nebo návrhu se poplatky neplatí.
2. Spojí-li se dožádání o provedení úkonu soudem s návrhem na předběžné opatření, platí se poplatek jen jednou.
14Z návrhu na zápis do pozemkové nebo železniční knihy
a) věcných práv, neplatí-li jiná sazba, z hodnoty práva2
nejméně však 20 Kčs
b) věcného práva, je-li předmět neocenitelný50
c) na zřízení nové vložky v pozemkové knize nebo z návrhu na zápis spornosti 20
Poznámky k pol. 14
1. Poplatek podle této položky se platí i v případě, že návrh na zápis je spojen s jiným návrhem (žalobou).
2. Návrh na zápis vlastnického práva je od poplatku osvobozen, podléhá-li právní úkon nebo důvod nabytí notářskému poplatku z dědictví,
darování nebo převodu nemovitostí.
3. Za zápisy výmazů se poplatky neplatí.
4. Návrh na zřízení exekučního zástavního práva je podroben jen poplatku podle položky 9.
15Zápisy do podnikového rejstříku:
a) Z návrhu na zápis podniku nebo jakékoliv změny, týkající se hlavního podniku nebo odštěpného závodu, a na každý jiný zápis, není-li jinak stanoveno60
b) z návrhu na zápis nebo výmaz osob oprávněných podnik zastupovat a za něj podpisovat, včetně prokuristů a likvidátorů, za každou osobu60
c) z návrhu na zápis změny bydliště osob uvedených pod písm. b)20
Poznámka k pol. 15
Stejné poplatky se platí na výzvu soudu, vykoná-li soud zápis z úřední povinnosti.
16Za vyhotovení opisu, výtahu nebo výpisu z listin, protokolů a jiných soudních spisů, za každou i jen započatou stranu2
17Za vyhotovení stejnopisů podání (příloh), které měly být předloženy, za duplikát (triplikát atd.) vyhotovení soudních rozhodnutí nebo soudních
smírů, za každou i jen započatou stranu
4
Poznámka k pol. 17
Stejný poplatek se platí za vyhotovení opisů listin potřebných pro pozemkovou nebo železniční knihu, jestliže nebyly navrhovatelem dodány.
18Za ověření opisu nebo kopie listiny, za každou i jen započatou stranu listiny2
Poznámky k pol. 18
1. Poplatek se zvyšuje na dvojnásobek, ověřuje-li se opis nebo kopie cizojazyčné listiny.
2. Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba k vyměření poplatků nebo pro sbírku listin pozemkových nebo železničních
knih. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.
19Za sepsání směnečného nebo šekového protestu20
Poznámka k pol. 19
Stejný poplatek se platí za vyhotovení opisu protestní listiny nebo za vyhotovení výpisu z knihy protestů.
20Za ověření podpisu jedné osoby na téže listině4
21Za vydání úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze spisů, za výpis, osvědčení, opis z pozemkové nebo železniční knihy, z podnikového
rejstříku a z depozit, za každou i jen započatou stranu
6
22Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich nahlédl žadatel6

II. Poplatky za výkon soudní správy a úkony prokuratur

Pol.PředmětPoplatky
pevné
Kčs
procentní
%
23Za vyhotovení dalšího stejnopisu správního výměru vydaného soudem nebo vyhotovení opisu, výtahu nebo výpisu ze správních záznamů,
protokolů a správních spisů vedených soudem
6
24 Za výpis z rejstříku trestů (i negativní)6
Poznámka k pol. 24
Stejný poplatek se platí i za potvrzení.
Přesunout nahoru