Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 19/1959 Sb.Vládní nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání

Částka 9/1959
Platnost od 28.03.1959
Účinnost od 01.06.1959
Zrušeno k 01.07.1964 (101/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

Vládní nařízení

ze dne 26. března 1959

o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 11 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 17/1959 Sb.:


§ 1

Zaměstnanci I. pracovní kategorie mladšímu 60 let a zaměstnanci II. nebo III. pracovní kategorie mladšímu 65 let (ženě mladší 60 let), kteří po splnění podmínek pro vznik nároku na starobní důchod stanovených v § 9 zákona konají

a) zaměstnání I. pracovní kategorie, náleží starobní důchod v plné výši, nejvýše však 1200 Kčs měsíčně, a nárok na starobní důchod se zvyšuje za každý rok zaměstnání vykonávaného po splnění stanovených podmínek až do dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, do 60 let, o 4 % průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen;

b) zaměstnání II. pracovní kategorie, náleží jedna třetina starobního důchodu vyměřeného ke dni splnění podmínek pro vznik nároku na tento důchod, nejvýše však 600 Kčs měsíčně, a nárok na starobní důchod se zvyšuje za každý rok zaměstnání vykonávaného po splnění stanovených podmínek až do dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, do 60 let, o 4 % průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen;

c) zaměstnání III. pracovní kategorie, se zvyšuje nárok na starobní důchod za každý rok zaměstnání vykonávaného po splnění stanovených podmínek až do dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, do 60 let, o 4 % průměrného ročního výdělku, z něhož by byl tento důchod vyměřen ke dni splnění podmínek stanovených v § 9 zákona. Místo tohoto zvýšení náleží zaměstnanci, požádá-li o to, ode dne podání žádosti jedna třetina starobního důchodu vyměřeného ke dni splnění podmínek pro vznik nároku na tento důchod, nejvýše však 400 Kčs měsíčně. Zaměstnanec může změnit svou žádost nejdříve po uplynutí jednoho roku po jejím podání.

§ 2

(1) Po dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance I. pracovní kategorie nebo o ženu, po dosažení věku 60 let, náleží zaměstnancům uvedeným v § 1 starobní důchod v plné výši, nejvýše však měsíčně

1400 Kčs, konají-li zaměstnání I. pracovní kategorie,

1200 Kčs, konají-li zaměstnání II. pracovní kategorie, a

1000 Kčs, konají-li zaměstnání III. pracovní kategorie;

to platí též pro poživatele starobního důchodu, na nějž vznikl nárok do 30. září 1956.

(2) Po dosažení věku uvedeného v odstavci 1 se zvyšuje nárok na starobní důchod za každý další rok zaměstnání o 2 %, 1,5 % nebo 1 % průměru hrubých ročních výdělků, které měl důchodce po dosažení tohoto věku, a to podle toho, v které pracovní kategorii byl v té době zaměstnán; stejně se zvyšuje nárok na starobní důchod zaměstnanci, jemuž tento nárok vznikl až po dosažení věku 65 let (§ 9 odst. 2 zákona).

§ 3

Do nejvyšších částek uvedených v § 1 písm. a) a § 2 se započítávají nároky z dřívějšího veřejného penzijního zaopatření a důchody z penzijního nadlepšení, nikoliv však výchovné a zvýšení důchodu pro bezmocnost.

§ 4

(1) Zvýšení důchodu podle § 1 se provede po dosažení věku 65 let, a jde-li o zaměstnance, který splňuje podmínky pro vznik nároku na starobní důchod ze zaměstnání I. pracovní kategorie nebo o ženu, po dosažení věku 60 let; vystoupil-li však zaměstnanec ze zaměstnání před dosažením tohoto věku, provede se zvýšení důchodu po skončení zaměstnání.

(2) Zvýšení důchodu podle § 2 odst. 2 se provede vždy po dvou letech, pokud zaměstnání trvá, jinak po skončení zaměstnání.

(3) Do doby zaměstnání potřebné pro zvýšení starobního důchodu se nezapočítávají náhradní doby.

§ 5

Nároky na zvýšení starobních důchodů o 4 % průměrného ročního výdělku získané v době do 31. května 1959 zůstávají nedotčeny.

§ 6

Důchody vyplácené podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před 1. dubnem 1959 zaměstnancům, kteří vykonávají zaměstnání po splnění podmínek pro vznik nároku na starobní důchod, budou upraveny podle tohoto nařízení počínajíc splátkou důchodu splatnou v červnu 1959.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. června 1959; provede je předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení.


Široký v. r.

Přesunout nahoru