Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 18/1959 Sb.Zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil

Částka 9/1959
Platnost od 28.03.1959
Účinnost od 01.04.1959
Zrušeno k 01.07.1964 (101/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

Zákon

ze dne 26. března 1959

o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 33/1957 Sb., o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil, se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 2 se škrtají slova "nejde-li o propuštění z důvodů uvedených v § 8".

2. K § 7 se připojuje další odstavec tohoto znění:

"(3) Výsluhový důchod podle odstavce 2 může činit nejvýše 2000 Kčs (u výkonných letců 2200 Kčs) měsíčně. Vláda může nařízením tyto částky zvýšit."

3. § 8 zní:

"Úprava výsluhového důchodu ve zvláštních případech

(1) Vojákovi z povolání a poživateli důchodu mladším 55 let, u nichž byla vyslovena ztráta vojenské hodnosti podle § 46 trestního zákona nebo jimž byla odňata hodnost podle příslušného zákona, se výsluhový důchod nepřiznává (odnímá); jde-li o vojáka z povolání (poživatele důchodu) staršího 55 let, může být důchod snížen.

(2) Osobám, kterým byl důchod upraven podle odstavce 1, může být snížení nebo odnětí (nepřiznání) důchodu zcela nebo zčásti prominuto a důchod jim může být přiznán až do plné zákonné výměry, jestliže svou prací pro společnost prokázaly snahu odčinit skutečnosti, jež byly důvodem pro snížení nebo odnětí (nepřiznání) důchodu, nebo svědčí-li pro to jiné důvody hodné zvláštního zřetele.

(3) Výsluhový důchod se snižuje do dosažení věku 55 let na polovinu vojákovi z povolání, který byl propuštěn před dosažením tohoto věku na vlastní žádost bez důvodů hodných zvláštního zřetele a jehož propuštění není v souladu se zájmy ozbrojených sil.

(4) Při zaměstnání poživatele výsluhového důchodu krátí se jeho důchod o částku, o kterou součet důchodu a výdělku přesahuje výši určenou vládou; u osob starších 55 let upraví vláda výši důchodu a nároky ze sociálního zaopatření obdobně, jako je tomu u zaměstnaných poživatelů starobních důchodů podle zákona o sociálním zabezpečení. Vláda může též stanovit, že výsluhový důchod náleží v původní (nezkrácené) výši, je-li poživatel výsluhového důchodu zaměstnán v určitém pracovním oboru, popřípadě může upravit krácení důchodu zejména výkonným letcům odchylně. Vláda může stanovit další podrobnosti.

(5) Nebyl-li poživatel výsluhového důchodu podle § 7 odst . 1 v době od svého propuštění ze služby v ozbrojených silách do dosažení věku 55 let bez důvodů hodných zvláštního zřetele zaměstnán v pracovním poměru nebo jinak činný pro socialistický sektor, náleží mu místo důchodu ve výši podle § 7 odst. 2 důchod ve výši podle § 7 odst. 1.

(6) Podrobnosti k ustanovením předchozích odstavců upraví ministři národní obrany a vnitra."

4. K § 10 se připojuje další odstavec tohoto znění:

"(3) Ustanovení § 7 odst. 3 platí obdobně."

5. § 18 zní:

"Výchovné k důchodům

(1) Výchovné náleží na každé dítě (§ 15 odst. 1 až 3) poživatele důchodu výsluhového , invalidního, částečného invalidního a osobního. Výchovné nenáleží na dítě, jež má nárok na sirotčí důchod nebo na něž přísluší přídavek na děti (výchovné podle předpisů o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil). Výchovné rovněž nenáleží na dítě, na něž nepřísluší přídavek na děti jen proto, že zaměstnanec nesplnil stanovené podmínky.

(2) Výchovné činí měsíčně

při důchoduna 1 dítěna 2 dětina 3 dětina 4 dětina 5 dětí
KčsKčsKčsKčsKčsKčs
do 140070170430690950
nad 140070170400640880

Při více dětech se zvyšuje částka výchovného, která náleží důchodci na 5 dětí, na každé další dítě měsíčně

o 260 Kčs při důchodu do 1400 Kčs a

o 240 Kčs při důchodu nad 1400 Kčs.

(3) Výchovné činí měsíčně

při invalidním důchoduna 1 dítěna 2 dětina 3 dětina 4 dětina 5 dětí
KčsKčsKčsKčsKčsKčs
do 1400120260480700950
nad 1400120260460660880

Při více dětech se zvyšuje částka výchovného, která náleží poživateli invalidního důchodu na 5 dětí, na každé další dítě měsíčně

o 260 Kčs při důchodu do 1400 Kčs a

o 240 Kčs při důchodu nad 1400 Kčs.

(4) Jestliže poživatel důchodu je zároveň uživatelem zemědělské půdy ve výměře nad 0,5 ha (v pastvinářské nebo pícninářské oblasti nad 2 ha) nebo žije s takovým uživatelem půdy ve společné domácnosti jako člen rodiny, činí výchovné

 na 1 dítěna 2 dětina 3 dětina 4 děti
 KčsKčsKčsKčs
k důchodu70170310490
k invalidnímu důchodu120260420600

měsíčně a zvyšuje se o 220 Kčs na každé další dítě.

Ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, platí obdobně.

(5) Mělo-li by nárok na výchovné na totéž dítě několik osob, náleží výchovné té, která má nárok na vyšší výchovné, a při stejné výši výchovného té, jíž bylo dříve přiznáno. Vzniknou-li někomu nároky na výchovné na totéž dítě podle různých předpisů o důchodovém zaopatření (zabezpečení, pojištění), přizná se jen vyšší výchovné.

(6) Výchovné náleží až do skončení povinné školní docházky dítěte a poté za stejných podmínek jako sirotčí důchod.

(7) Je-li dítě v zaopatření jiné osoby než důchodce, vyplácí se výchovné této osobě.

(8) Určuje-li soud výživné na dítě, přihlíží i k tomu, do jaké míry jsou potřeby dítěte uhrazovány výchovným, které s e na ně poskytuje; do určeného výživného se výchovné nezapočítává."

Čl. II

(1) Ustanovení § 7 odst . 3, § 8, § 10 odst. 3 a § 18 zákona o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil ve znění čl. I platí i pro nároky vzniklé před počátkem účinnosti tohoto zákona.

(2) Výchovné se zvyšuje od 1. dubna 1959.

(3) Vyplácené důchody, pokud převyšují částky uvedené v § 7 odst. 3 a § 10 odst. 3 zákona ve znění čl. I č. 2 a 4, budou upraveny na tyto částky počínajíc dnem 1. června 1959. Obdobně budou upraveny důchody pozůstalých.

(4) Úprava důchodů podle § 8 odst. 4 ve znění čl. I č. 3 se provede počínajíc dnem 1. června 1959.

Čl. III

Vláda může postupně zvyšovat důchody přiznané podle předpisů o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil platných před 1. zářím 1957 až na úroveň důchodů přiznaných podle předpisů o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil platných od tohoto dne.

Čl. IV

Zrušuje se § 6 odst. 2 zákona č. 40/1958 Sb., o úpravě důchodů některých odsouzených osob.


Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. dubna 1959; provedou jej ministři národní obrany a vnitra.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Barák v. r.

Přesunout nahoru