Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 1/1959 Sb.Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu

Částka 1/1959
Platnost od 02.02.1959
Účinnost od 01.02.1959
Zrušeno k 01.04.1964 (61/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

Vládní nařízení

ze dne 9. ledna 1959

o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 26 odst. 2 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Opatření na ochranu proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin (dále jen "škůdci") podle dalších ustanovení tohoto nařízení se vztahují

1. na rostlinné zboží v čerstvém nebo sušeném stavu včetně zboží mletého, šrotovaného, drceného, loupaného, lisovaného nebo obdobným způsobem upraveného;

2. na živé škůdce.

(2) Rostlinným zbožím se rozumí:

a) rostliny a jejich podzemní i nadzemní části, plody a semena;

b) neodkorněné dřevo, nezpracovaná kůra, nezpracovaný korek a nezpracovaná rašelina.

§ 2

Seznam škůdců

(1) Za škůdce (karanténní škůdce) se ve smyslu tohoto nařízení považují:

A.

Háďátko bramborové

(Heterodera rostochiensis Wilw.)

Háďátko zhoubné

(Ditylenchus dipsaci Kühn)

Třásněnka mečíková

(Taeniothrips gladioli Mand.)

Sítěnka řepná

(Piesma quadrata Fieb.)

Mšička révokaz

(Viteus vitifolii Fitch.)

Štítenka zhoubná - červec San José

(Quadraspidiotus perniciosus Comst.)

Štítenka japonská

(Leucaspis japonica Cockll)

Červec zhoubný

(Pseudococcus comstocki Kuw.)

Mandelinka bramborová

(Leptinotarsa decemlineata Say)

Listokaz japonský

(Popillia japonica Newm.)

Listokaz bavlníkový

(Pantomorus leucoloma Boh.)

Listopas skladištní

(Caulophylus latinasus Say)

Přástevníček americký

(Hyphantria cunea Drury)

Makadlovka řepná

(Gnorimoschema ocelatellum Boyd.)

Makadlovka bramborová

(Gnorimoschema operculellum Zell.)

Obaleč východní

(Laspeyresia molesta Busck.)

Zaviječ hrušňový

(Numonia pyrivorella Mats.)

Vzpřímenka azalková

(Gracilaria azaleella Brants.)

Obaleč karafiátový

(Tortrix pronubana Hb.)

Obaleč azalkový

(Acalla schalleriana L.)

Vrtule ovocná

(Ceratitis capitata Wied.)

Vrtule jabloňová

(Rhagoletis pomonella Walsh.)

Cibulovka zhoubná

(Eumerus strigatus Fall.)

Cibulovka podobná

(Eumerus tuberculatus Rond.)

Cibulovka narcisová

(Lampetia equestris Fabr.)

Cibulovka šedá

(Lampetia clavipes Fabr.)

Rakovina brambor

(Synchytrium endobioticum Schilb.)

Ouškatost azalek

(Exobasidium azaleae Peck.)

Háďátko jahodníkové

(Aphelenchoides fragariae Ritz.-Bos.)

Roztočík jahodníkový

(Tarsonemus fragariae Zimmerm.)

Bakteriosa hyacintů

(Pseudomonas hyacinthi Wakk.)

Odumírání jilmů

(Ophiostoma ulmi Schwarz.)

Houba Chalara quercina Henry

Houba Endothia parasitica (Murr.)

Anders

B.

Zrnokazovití

(Bruchidae)

Pilous - všechny druhy tohoto rodu

(Calandra spec.)

Kůrovcovití

(Scolytidae)

Zaviječ paprikový

(Plodia interpunctella Hb.)

Zaviječ moučný

(Ephestia sericarium Scott.)

Zaviječ rýžový

(Corcyra cephalonica Stt.)

Makadlovka obilná

(Sitotroga cerealella Ol.)

Hnědnutí a lámavost stonků lnu

(Polyspora lini Laff.)

Septoriosa lnu

(Phlyctaena linicola Speg.)

Sněť mazlavá zakrslá (Tilletia controversa Kühn)

Kokotice - všechny druhy tohoto rodu

(Cuscuta spec.)

Záraza - všechny druhy tohoto rodu

(Orobanche spec.)

(2) Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství může vyhláškou ve Sbírce zákonů seznam škůdců (odstavec 1) změnit nebo doplnit.

§ 3

Dovoz rostlinného zboží

(1) Dovážené rostlinné zboží, s výjimkou zboží uvedeného v odstavci 2, musí být opatřeno úředním zdravotním (fytopatologickým) osvědčením země původu, v němž je příslušným veřejným orgánem vyvážejícího státu potvrzeno, že rostlinné zboží je prosto škůdců (§ 2 odst. 1).

(2) Úředním zdravotním (fytopatologickým) osvědčením země původu nemusí být opatřeny

1. balíkové a listovní zásilky ovoce nebo zeleniny,

2. rostlinné zboží pro vlastní potřebu cestujících,

3. rostlinné zboží určené pro vlastní potřebu osob požívajících výsad a imunit.

(3) Dovážené rostlinné zboží nesmí obsahovat, s výjimkou okrasných a léčivých rostlin, více než 1 % hlíny.

(4) Dovážené rostlinné zboží včetně obalů musí být podrobeno rostlinolékařské prohlídce, která se provádí

a) u vagónových zásilek - v místě pohraniční nádražní celnice,

b) u lodních zásilek - v místě pohraniční přístavní celnice,

c) u leteckých zásilek - na celním nebo jiném letišti,

d) u zásilek dopravovaných po silnici - na pohraniční silniční celnici,

e) u poštovních zásilek - na vyclívacím poštovním úřadě,

f) u zboží dováženého cestujícími z ciziny - na celnici, která provádí celní řízení.

(5) Dováženou zásilku rostlinného zboží hlásí neprodleně odboru zemědělství a lesního hospodářství rady okresního národního výboru

a) dopravní podnik, jde-li o zásilky uvedené v odstavci 4 písm. a) až c),

b) celnice, jde-li o zásilky uvedené v odstavci 4 písm. d).

§ 4

Průvoz zásilek rostlinného zboží

(1) Provážené zásilky rostlinného zboží musí být, s výjimkou zásilek uvedených v § 1 odst. 2 písm. b), dopravovány v plombovaných nebo podle povahy zboží uzavřených a nepoškozených vozech anebo v nepoškozených obalech.

(2) Nejsou-li u provážené zásilky rostlinného zboží splněny podmínky uvedené v odstavci 1, je dopravní podnik povinen hlásit tuto závadu neprodleně odboru zemědělství a lesního hospodářství rady okresního národního výboru za účelem provedení rostlinolékařské prohlídky.

§ 5

Vývoz rostlinného zboží

(1) Vyváženou zásilku rostlinného zboží ohlásí vývozce odboru zemědělství a lesního hospodářství rady okresního národního výboru, z jehož obvodu se zboží vyváží.

(2) Vyvážené rostlinné zboží musí být opatřeno úředním zdravotním (fytopatologickým) osvědčením odpovídajícím předpisům dovozního státu, je-li toto osvědčení předepsáno nebo žádáno.

(3) Zdravotní (fytopatologické) osvědčení vydá po provedení rostlinolékařské prohlídky rostlinného zboží včetně obalů odbor zemědělství a lesního hospodářství rady okresního národního výboru, z jehož obvodu se rostlinné zboží vyváží.

§ 6

Orgány příslušné k provádění rostlinolékařských prohlídek

Rostlinolékařskou prohlídku provádějí kontrolní orgány, jimiž jsou

1. odbory zemědělství a lesního hospodářství rad okresních národních výborů,

2. celní orgány, pokud jde o rostlinolékařskou prohlídku prováděnou podle § 3 odst. 4 písm. e) a f).

§ 7

Výsledek rostlinolékařské prohlídky

(1) Kontrolní orgán pořídí o výsledku rostlinolékařské prohlídky zápis. Podle výsledku prohlídky poznamená kontrolní orgán na přepravním dokladu, že

a) rostlinné zboží může být propuštěno do volného oběhu v tuzemsku,

b) rostlinné zboží může být propuštěno do volného oběhu v tuzemsku za podmínky asanace (ošetření), popřípadě přednostního zpracování rostlinného zboží anebo

c) rostlinné zboží nesmí být vůbec propuštěno do volného oběhu v tuzemsku.

Kontrolní orgán své rozhodnutí stručně odůvodní.

(2) Rostlinné zboží, v němž se vyskytnou škůdci uvedení v § 2 odst. 1 písm. A, nesmí být propuštěno do volného oběhu v tuzemsku. Rostlinné zboží, v němž se vyskytnou škůdci uvedení v § 2 odst. 1 písm. B, podléhá asanaci, popřípadě musí být vhodně zpracováno; asanaci a zpracování rostlinného zboží zařizuje dovozce.

(3) Rozhodne-li kontrolní orgán, že rostlinné zboží nesmí být propuštěno do volného oběhu v tuzemsku, zařídí dovozce jeho vrácení nebo zničení.

§ 8

Dovoz a průvoz živých škůdců

Živí škůdci smějí být dováženi nebo prováženi jen se souhlasem ministerstva zemědělství a lesního hospodářství.

§ 9

Pohraniční styk

Při pohraničním styku se postupuje podle úmluv se sousedními státy o úpravě pohraničního styku. Není-li takových úmluv, popřípadě neobsahují-li úmluvy ustanovení o ochraně proti zavlečení nebo rozšiřování škůdců, postupuje se podle opatření, která učiní ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství, popřípadě jím pověřené výkonné orgány národních výborů.

§ 10

Zákaz dovozu a průvozu rostlinného zboží

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství může vyhláškou vydanou v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady zakázat dovoz nebo průvoz rostlinného zboží ze států, ve kterých se vyskytují nebezpeční škůdci.

§ 11

Výjimky

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství může v jednotlivých případech povolit výjimky z ustanovení tohoto nařízení.

§ 12

Prováděcí předpisy

Podrobnější předpisy k provedení tohoto nařízení vydá ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.


§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vládní nařízení č. 8/1951 Sb., o ochraně proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu.


§ 14

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. února 1959; provede je ministr zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Bakuľa v. r.

Přesunout nahoru