Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1958 Sb.Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

Částka 38/1958
Platnost od 30.12.1958
Účinnost od 01.01.1959
Zrušeno k 01.01.1993 (589/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

Vyhláška předsedy vlády

ze dne 28. prosince 1958,

kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců


Předseda vlády vyhlašuje podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 22. prosince 1958 o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, vydané se souhlasem vlády Republiky československé.


Široký v. r.


Opatření

Ústřední rady odborů

ze dne 22. prosince 1958

o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády Republiky československé podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1, § 2zrušeno

§ 3

Příjmy a výdaje nemocenského pojištění jsou součástí státních příjmů a výdajů.

§ 4

Kde se v tomto opatření mluví o zaměstnancích, rozumějí se tím pracovníci, na něž se vztahují předpisy o nemocenském pojištění zaměstnanců.

§ 5, § 6zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Orgány nemocenského pojištění a jejich úkoly

§ 7 – § 11, § 9a – § 10bzrušeno

ČÁST TŘETÍ

Úkoly závodu při provádění nemocenského pojištění

§ 12

Úkoly a odpovědnost závodu

(5) Závod je povinen nahradit škodu, kterou způsobil státu (nemocenskému pojištění) porušením nebo zanedbáním povinností stanovených v této části opatření nebo jiným svým nesprávným postupem.

§ 13 – § 18zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Hospodaření s prostředky nemocenského pojištění

§ 19

Správa prostředků nemocenského pojištění

(1) Prostředky určené k provádění nemocenského pojištění spravují příslušné orgány.

(2) Závod vykazuje prostředky nemocenského pojištění odděleně od vlastních prostředků závodu.

(3) Prostředků nemocenského pojištění nelze použít k jiným účelům než k účelům nemocenského pojištění.

§ 20

Příjmy a výdaje nemocenského pojištění

(1) Příjmy nemocenského pojištění jsou:

a) pojistné nemocenského pojištění (dále jen "pojistné"),

b) přirážka k pojistnému (§ 27),

c) penále pro nezaplacení pojistného (§ 28),

d) penále pro nesplnění jiných povinností uložených závodům (§ 13 odst. 4, § 24 odst. 5, § 50 odst. 3),

e) příjmy z nároků na náhradu vyplacených dávek proti zaměstnavatelům nebo jiným osobám,

f) jiné příjmy (vrácené dávky apod.).

(2) Výdaje nemocenského pojištění jsou:

a) výdaje na peněžité dávky nemocenského pojištění a na rodinné přídavky,

b) úhrady státní zdravotní správě za poskytnutou lázeňskou péči,

d) příspěvky na dietní stravování v nočních sanatoriích,

e) náklady spojené s prováděním nemocenského pojištění v příslušném orgánu,

f) jiné výdaje (náklady školení, instruktáží apod.).

§ 21

Pojistné

(1) Pojistné se určuje stanovenou sazbou z úhrnu mezd všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele. Do tohoto úhrnu se započtou pouze mzdy z činností, které zakládají účast na nemocenském pojištění. Mzdou se rozumí mzda za práci podle předpisů o dani ze mzdy, pokud není přímo ze zákona od této daně osvobozena.

(2) Sazbu pojistného stanoví zákon, popřípadě předpisy podle něho vydané.

§ 22

Zaměstnavatel

(1) Pojistné platí zaměstnavatel.

(2) Pokud jde o úkoly zaměstnavatele vyplývající z předpisů o pojistném, rozumí se zaměstnavatelem závod ve smyslu § 5 odst. 1. Nemá-li závod podle organizačních předpisů, které pro něj platí, potřebná oprávnění, aby sám mohl plnit tyto úkoly, plní je za něj organizační složka, která je k tomu povolána podle příslušných předpisů; při tom pro tuto složku platí, co je jinak stanoveno pro závod.

§ 23

Splatnost pojistného

Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce; je splatné v den, který je v závodě určen pro výplatu mezd a platů za příslušný měsíc. V závodech, kde je výplata mezd pro jednotlivé úseky (provozovny, dílny) rozložena na různé dny, je dnem splatnosti pojistného pro celý závod den poslední výplaty zúčtovaných mezd za uplynulý kalendářní měsíc. Není-li tento den určen, je pojistné splatné vždy prvního dne každého kalendářního měsíce za všechna výplatní období ukončená v předcházejícím měsíci.

Vykazování, zúčtování a úhrada dávek a pojistného

§ 24zrušeno

§ 25

(3) Jestliže závod vybral neprávem úhradu na dávky, které nesmí podle § 24 odst. 2 vykazovat a uhrazovat, je povinne uhradit pojistné ve výši neprávem vybrané úhrady.

§ 26

(4) Příslušný orgán předepíše platebním výměrem závodu uvedenému v odstavci 1 pojistné, jestliže závod

a) je nevykázal vůbec nebo je vypočetl a vykázal nesprávně nižší částkou nebo

b) neprávem odečetl od pojistného dávky, které podle § 24 odst. 2 nesmí vykazovat a uhrazovat, a zkrátil tak neoprávněně odvod pojistného. Neposkytne-li závod podklady potřebné ke zjištění správné výše pojistného, které měl odvést, může mu příslušný orgán předepsat pojistné podle poměrů v obdobném závodě přibližně stejné velikosti.

§ 27

Přirážka k pojistnému

(1) Nevyhovuje-li zařízení závodu podle pravomocného rozhodnutí orgánu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo podle pravomocného rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy předpisům zdravotnickým nebo není-li podle zjištění těchto orgánů instalováno nebo řádně provozováno zařízení na ochranu pracovníků, uloží příslušný orgán nemocenského pojištění závodu platebním výměrem placení přirážky k pojistnému.

(2) Přirážka se ukládá až do 5 % úhrnu mezd určeného podle § 21, popřípadě do 5 % úhrnu mezd zaměstnanců vnitřní organizační jednotky závodu, jestliže se zjištěné nedostatky týkají výlučně této jednotky. Platí se od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k rozhodnutí nebo ke zjištění o nedostatcích v zařízení závodu. Byla-li stanovena lhůta k odstranění nedostatků, platí se přirážka k pojistnému od prvního dne kalendářního měsíce, v němž lhůta bezvýsledně prošla. Povinnost platit přirážku zaniká uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, v němž byly odstraněny nedostatky v zařízení závodu; průkaz o tom se podává potvrzením orgánu, který o nedostatcích rozhodl.

§ 28

Penále

(1) Jestliže závod neuhradil do 8 dnů ode dne splatnosti pojistné, které je podle předchozích ustanovení povinen za jednotlivé kalendářní měsíce uhrazovat příslušnému orgánu nemocenského pojištění, nebo neuhradil rozdíl mezi vykázaným pojistným a vykázanými dávkami do 8 dnů ode dne splatnosti pojistného, je povinen platit penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení ode dne splatnosti, nejméně však v jednom případě prodlení částku 10 Kčs.

(2) S pojistným předepsaným platebním výměrem (§ 25 odst. 3 a § 26 odst. 4) je závod povinen zaplatit penále z předepsané částky ve výši 0,1 % za každý den ode dne, kdy došlo ke zkrácení pojistného, popřípadě ode dne jeho původní splatnosti, až do dne, kdy příslušnému orgánu nemocenského pojištění byla platba zúčtována na její účet, nejméně však částku 10 Kčs za každý předpis.

§ 29, § 30, § 28azrušeno

Vymáhání pojistnéhozrušeno

§ 31, § 32zrušeno

§ 33

Promlčení pojistného

(1) Právo vyměřit pojistné se promlčuje v 5 letech ode dne splatnosti.

(2) Nepřihlásil-li se závod vůbec k zápisu do rejstříku závodů, promlčuje se právo vyměřit pojistné v 10 letech.

(3) Právo vymáhat pojistné se promlčuje v 5 letech nebo jde-li o případ uvedený v odstavci 2, v 10 letech ode dne splatnosti; bylo-li pojistné vyměřeno, promlčuje se toto právo v 5 letech ode dne, kdy závod byl vyrozuměn o jeho vyměření.

(4) Byl-li proveden úkon, který směřuje ke zjištění výše pojistného, k jeho vyměření nebo vymáhání, počne nová promlčecí doba ode dne, kdy se závod o tom dověděl.

(5) Ustanovení předcházejících odstavců platí obdobně také o penále.

§ 34

Vrácení pojistného

Pojistné nebo penále zaplacené bez právního důvodu se vrátí bez úroků, bude-li požadováno nazpět do 3 let po uplynutí kalendářního roku, v němž bylo zaplaceno, pokud závod nemá jiného splatného závazku z provádění nemocenského pojištění. Náklady na dávky mezitím již poskytnuté se od tohoto pojistného odečtou.

ČÁST PÁTÁ

Řízení ve věcech nemocenského pojištění

ODDÍL PRVNÍ

Řízení ve věcech dávkových

§ 35, § 36zrušeno

Rozhodování o dávcezrušeno

§ 37, § 38zrušeno

Opravné řízenízrušeno

§ 39 – § 42, § 41azrušeno

ODDÍL DRUHÝ

Řízení v jiných věcech než dávkových

§ 43, § 44zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 45 – § 47zrušeno

ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 48 – § 50zrušeno

§ 51

Pojistné

(2) Nepřihlásí-li malý závod zaměstnance k pojištění, promlčuje se právo vyměřit pojistné v 10 letech ode dne splatnosti.

§ 52zrušeno

Řízení ve věcech nemocenského pojištění pracovníků malých závodůzrušeno

§ 53, § 54zrušeno

ČÁST SEDMÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 55

Při exekuci na dávky, pokud je podle povahy věci přípustná, se u zaměstnanců závodů ( § 5 odst. 1) za poddlužníka považuje závod.

§ 56 – § 59zrušeno

§ 60

Zrušuje se opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců uveřejněné vyhláškou předsedy vlády č. 100/1953 SB., ve znění vyhlášky č. 65/1955 Sb.; rovněž se zrušují předpisy podle něho vydané, pokud odporují úpravě obsažené v předcházejících ustanoveních.

§ 61

Toto opatření nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959.

Čl. III

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení tohoto opatření o opravném řízení v dávkových věcech nemocenského pojištění (§§ 39 až 42) platí i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím odborových orgánů v dávkových věcech, vydaným přede dnem 1. ledna 1961, o nichž do tohoto dne nebylo rozhodnuto. Byl-li však opravný prostředek proti rozhodnutí odborového orgánu přede dnem 1. ledna 1961 již předložen krajskému výboru odborového svazu, rozhodne o něm tento krajský výbor.

(2) Rozhodnutí a úpravy provedené přede dnem 1. ledna 1961 ve shodě s ustanoveními tohoto opatření považují se za provedené podle tohoto opatření.

Čl. II

1. Vykazování, zúčtování a úhrada dávek a pojistného se uskutečňuje podle tohoto opatření počínaje dávkami a pojistným zúčtovanými v zúčtovací a výplatní listině za měsíc leden 1967.

2. Ustanovení § 27 o přirážce k pojistnému ve znění tohoto opatření se použije poprvé pro přirážku k pojistnému za měsíc leden 1967.

Čl. II

Ve věcech nemocenského pojištění, v nichž bylo řízení zahájeno před 1. lednem 1969, přechází další řízení a rozhodování dnem 1. ledna 1969 na orgány příslušné podle tohoto opatření. Ustanovení nového znění části páté (§ 35 až 47) a § 53 opatření platí od 1. ledna 1969 i pro řízení zahájená před tímto dnem, jestliže v nich nebylo do 31. prosince 1968 pravomocně rozhodnuto.

Předseda Ústřední rady odborů:

Zupka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, a rámcové podmínky hospodaření podniků platné od 1. ledna 1967 č. 63/1966 Sb.

**) Zákon č. 113/1966 Sb., o důchodové dani družstevních a jiných organizací.

***) Zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani.

****) § 58 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

*) Např. vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek nemocenského pojištění, a vyhláška č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků n a děti v nemocenském pojištění.

**) § 10 odst . 1 a 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, § 51 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, a § 87 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení.

***) Usnesení IX. plenárního zasedání Ústřední rady odborů ze dne 26. září 1968.

+) Právní subjektivita byla Správě udělena podle čl. 42 stanov Revolučního odborového hnutí usnesením IX. plenárního zasedání Ústřední rady odborů ze dne 26. září 1968.

*) Vyhláška č. 134/1968 Sb., o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí.

**) Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb., č. 16/1968 Sb. a č. 148/1968 Sb.

***) Zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani.

1) § 3 odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.

2) § 8 odst. 2 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani.

3) § 9 odst. 3 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani.

4) § 58 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 180/1990 Sb.

5) § 47 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6) § 48 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

Přesunout nahoru