Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 89/1958 Sb.Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)

Částka 37/1958
Platnost od 30.12.1958
Účinnost od 30.12.1958
Zrušeno k 01.09.1984 (29/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

Zákon

dne 12. prosince 1958

o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1, § 2zrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 3, § 4zrušeno

Povinnosti podnikuzrušeno

§ 5, § 6zrušeno

Povinnosti učnězrušeno

§ 7zrušeno

Změny učebního poměruzrušeno

§ 8 – § 10zrušeno

Skončení učebního poměruzrušeno

§ 11 – § 16zrušeno

Nakládání s odměnou za prácizrušeno

§ 17zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 18 – § 23zrušeno

ODDÍL TŘETÍ

Organizace výchovy učňů

Odborná učiliště

§ 24

(1) Výchova učňů se provádí v odborných učilištích.

(2) Může-li být výchova učňů podle požadavků účelnosti plně zabezpečena v zařízeních podniku, zřizují a spravují podniky odborná učiliště jako výchovné celky, v nichž se provádí odborný výcvik, vyučování odborným a všeobecně vzdělávacím předmětům a mimoškolní i mimopracovní výchova učňů.

(3) Kde nejsou podmínky k zřízení odborného učiliště jako výchovného celku, provádí se odborný výcvik, popřípadě mimopracovní výchova učňů v učňovských střediscích zřizovaných a spravovaných podniky nebo na vhodných pracovištích podniku, a vyučování odborným a všeobecně vzdělávacím předmětům, popřípadě mimoškolní výchova učňů v učňovských školách zřizovaných a spravovaných výkonným orgánem příslušného národního výboru (dále jen "učňovské školy") nebo v jiném podniku.

(4) Nelze-li ve výjimečných případech vytvořit v podniku podmínky k úspěšnému provádění odborného výcviku učňů pro určitý učební obor, zabezpečí podnik jejich výchovu v jiném podniku.

(5) V odborných učilištích lze poskytovat učňům též ubytování a stravování.

§ 25

(1) Za výchovu učňů v zařízeních podniku odpovídá ředitel podniku.

(2) Odborné učiliště zřízené a spravované podnikem jako výchovný celek řídí vedoucí. Ustanovuje jej ředitel podniku v dohodě s výkonným orgánem příslušného národního výboru a po projednání se závodním výborem odborového svazu.

§ 26

(1) Ministerstvo školství a kultury stanoví a upravuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství a v dohodě s příslušnými ústředními úřady a orgány podle návrhů rad příslušných národních výborů síť odborných učilišť zřizovaných a spravovaných podniky jako výchovné celky, učňovských středisek a učňovských škol a dbá o jejich účelné rozmístění a hospodárné využití.

(2) Zařízení, která dne 1. dubna 1957 sloužila nebo byla určena k výchově žáků v učilištích státních pracovních záloh podle zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách, a učňů v učňovských školách podle vládního nařízení č. 19/1954 Sb., o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh, se zásadně zachovávají svému účelu a použije se jich k zřízení odborných učilišť podle tohoto zákona.

(3) Odchylky od ustanovení odstavce 2 stanoví ministerstvo školství a kultury, a to pokud jde o zařízení podniků podřízených jiným ústředním úřadům nebo orgánům, v dohodě s těmito ústředními úřady a orgány.

(4) Ministerstvo školství a kultury může v dohodě s příslušnými ústředními úřady a orgány přenést svou působnost podle odstavců 1 a 3 na výkonné orgány národních výborů a upravit postup při jejím provádění.

§ 27

(1) Učitelé odborných učilišť zřízených a spravovaných podniky jako výchovné celky a ředitelé, učitelé, vychovatelé a ostatní zaměstnanci učňovských škol jsou státními zaměstnanci. Ostatní zaměstnanci v zařízeních podniku jsou zaměstnanci podniku.

(2) Ministerstvo školství a kultury vydá v dohodě s Ústřední radou odborů a s příslušnými ústředními úřady a orgány pracovní řád pro učitele odborných učilišť zřizovaných a spravovaných podniky jako výchovné celky, ve kterém se stanoví též práva a povinnosti těchto učitelů vůči orgánům podniku.

(3) Ministerstvo školství a kultury pečuje o vzdělávání výchovných pracovníků působících při výchově učňů.

Řízení výchovy učňů

§ 28

Národní výbory a jejich výkonné orgány se starají o vytváření podmínek pro úspěšnou výchovu učňů, pečují o to, aby při výchově učňů, rozmístění a využití odborných učilišť bylo dbáno požadavků účelnosti a hospodárnosti, kontrolují výchovu učňů a v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem školství a kultury ji organizují a řídí v učňovských školách.

§ 29

Ministerstvo školství a kultury v zásadách organizuje a ideově a metodicky řídí výchovu učňů v celém národním hospodářství a tuto výchovu koordinuje a kontroluje.

§ 30

(1) Příslušné ústřední úřady a orgány v oboru své působnosti organizují, řídí a kontrolují výchovu učňů v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem školství a kultury.

(2) Příslušné ústřední úřady a orgány a podniky jsou povinny vytvořit podmínky pro úspěšné provádění výchovy učňů v počtech stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství a dbát požadavků účelnosti a hospodárnosti.

(3) Při výchově učňů pro místní hospodářství vykonávají výkonné orgány krajských národních výborů působnost, která podle předcházejících odstavců přísluší ústředním úřadům a orgánům.

§ 31

(1) Při ministerstvu školství a kultury se zřizuje Ústřední poradní sbor pro koordinaci výchovy učňů. Jeho úkolem je vyjadřovat se k zásadním otázkám organizace a k návrhům zásadních metodických opatření týkajících se výchovy učňů. Členy tohoto poradního sboru jmenuje ministr školství a kultury zpravidla podle návrhů vedoucích ústředních úřadů a orgánů zúčastněných na výchově učňů nebo na péči o ně z vynikajících pedagogických pracovníků a osob s bohatými zkušenostmi ve výchově učňů.

(2) Při pověřenectvu školství a kultury se zřizuje Poradní sbor pro koordinaci výchovy učňů. Jeho členy jmenuje pověřenec školství a kultury obdobně podle ustanovení odstavce 1.

ODDÍL ČTVRTÝ

Ustanovení společná

§ 32

Pokud tento zákon nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak, řídí se učební poměry předpisy platnými pro pracovní poměry.

§ 33

Financování výchovy učňů

(1) Podniky hradí osobní a věcné náklady na výchovu učňů ve svých zařízeních, s výjimkou osobních nákladů na učitele, zásadně na vrub úplných vlastních nákladů.

(2) Příslušné národní výbory hradí ze svých rozpočtů osobní a věcné náklady na výchovu učňů v učňovských školách a osobní náklady na učitele v odborných učilištích zřizovaných a spravovaných podniky jako výchovné celky.

§ 34

Náhrady nákladů

Podnik, jehož učni jsou vychováváni v jiném podniku, je povinen nahradit tomuto podniku osobní a věcné náklady, které mu vznikají prováděním výchovy těchto učňů.

§ 35

Pro účely tohoto zákona se za podnik považují též jiné organizace a zařízení a za ředitele podniku vedoucí těchto organizací a zařízení. U jednotných zemědělských družstev stanoví ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství a u spotřebních a výrobních družstev nadřízený ústřední orgán, který družstevní orgán plní úkoly ředitele podniku.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 36

(1) Opatření, která byla učiněna ve shodě s tímto zákonem před počátkem jeho účinnosti, se považují za opatření podle tohoto zákona.

(2) Žákům učilišť státních pracovních záloh podle zákona č. 110/1951 Sb. se započítává doba, kterou strávili v těchto učilištích, do doby učebního poměru.

§ 37

(1) Předpisy k provedení tohoto zákona vydají v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a Ústřední radou odborů ministerstvo školství a kultury, a pokud jde o ustanovení §§ 33 a 34 ministerstvo financí.

(2) Pro výchovu učňů v zemědělství může ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě s ministerstvem školství a kultury a ústředním výborem odborového svazu zaměstnanců v zemědělství povolit odchylky z ustanovení § 16 a § 24 odst. 3.

§ 38

Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují tomuto zákonu; zejména se ruší:

1. zákon č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách,

2. vládní nařízení č. 111/1951 Sb., kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky,

3. vládní nařízení č. 22/1952 Sb., o nové úpravě učňovských zkoušek,

4. § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školského zákona),

5. vládní nařízení č. 71/1953 Sb., o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku,

6. vládní nařízení č. 19/1954 Sb., o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh.

§ 39

Účinnost a provedení

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej ministři školství a kultury, zemědělství a lesního hospodářství a ostatní členové vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Tesla v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Reitmajer v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Ing. Černý v. r.

Bakuľa v. r.

Dvořák v. r.

David v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Ďuriš v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Přesunout nahoru