Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 83/1958 Sb.Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru

Částka 35/1958
Platnost od 28.12.1958
Účinnost od 01.01.1959
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

Zákon

ze dne 11. prosince 1958

o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních organizací státního socialistického sektoru

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 11

Zmocnění

(1) Generální ředitel Státní banky československé se zmocňuje k bližší úpravě finančního hospodaření, zejména odvodů do státního rozpočtu a přídělů z něho, finančních zdrojů vytvořených podniky a jejich používání, úhrad ztrát, financování základních prostředků a vlastních oběžných prostředků, financování ostatních úkolů a poskytování úvěrů, jakož i stanovit zásady pro rozbor a schvalování výsledků finančního hospodaření podniků a orgánů jimi nadřízených.

(2) Generální ředitel Státní banky československé se dále zmocňuje upravit platební a zúčtovací styk, pokladní operace, fakturování a placení, kontrolu prováděnou peněžními ústavy, zejména kontrolu čerpání mzdových fondů a důsledky porušení finanční kázně; může též stanovit, v jakém rozsahu se předpisy o fakturování a placení, jakož i sankce na porušení těchto předpisů vztahují i na jiné organizace než podniky ( § 2 odst. 2) a na obyvatelstvo.

(3) Generální ředitel Státní banky československé se zmocňuje na základě předpisů vydaných podle stanovení odstavců 1 a 2 směrnicemi podrobněji upravit financování základních prostředků a jeho kontrolu, úvěrování, platební a zúčtovací styk, pokladní operace a kontrolu čerpání mzdových fondů.

(4) Generální ředitel Státní banky československé může podle potřeby odchylně upravit finanční hospodaření podniků řízených národními výbory.

DÍL IV

Ustanovení společná

§ 14

(1) Výsledky finančního hospodaření ministerstev a jejich souhrnné roční účetní výkazy schvaluje ministr financí. Ministr financí může ze závažných důvodů odmítnout schválení výsledků a výkazů. Odmítne-li je ministr financí schválit, předloží je příslušný ministr vládě k projednání.

(2) Ministr financí předkládá vládě zprávy o finančním hospodaření ministerstev.


DÍL V

Ustanovení závěrečná

§ 15

Dokud nebudou vydány příslušné prováděcí předpisy, použije se předpisů dosavadních, pokud neodporují tomuto zákonu.

§ 16

(1) Zrušují se všechna ustanovení upravující věci, na něž se vztahuje tento zákon; zejména se zrušuje zákon č. 106/1951 Sb., o úpravě financování národních a komunálních podniků, s výjimkou ustanovení § 14 odst. 2 věty první a druhé, a vládní nařízení č. 107/1951 Sb., kterým se provádí zákon č. 106/1951 Sb.

(2) Ustanovení zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, vládního nařízení č. 13/1952 Sb., o správě spojů, ustanovení § 6 zákona č. 104/1950 Sb., o financování národních a komunálních podniků, a zákona č. 23/1957 Sb., o podnikových fondech pracujících, nejsou dotčena.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959; provedou jej všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčíř v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Ing. Černý v. r.

Dvořáček v. r.

Dr. Kahula v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Přesunout nahoru