Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka 32/1958
Platnost od 19.12.1958
Účinnost od 22.09.1958
Zrušeno k 08.05.1963 (25/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

Vyhláška ministra zahraničných věcí

ze dne 18. října 1958

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

Mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky byla dne 8. května 1958 sjednána Dohoda o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví.

Vláda Československé republiky Dohodu schválila dne 11. srpna 1958.

Podle svého článku 19 Dohoda vstoupila v účinnost 30 dnů po výměně nót o jejím schválení dnem 22. září 1958.

České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.

David v. r.

Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

Vláda Československé republiky a vláda Maďarské lidové republiky přejíce si, aby trvalé přátelství mezi oběma lidově demokratickými státy bylo posíleno i prohloubeno spoluprací celních orgánů, rozhodly se uzavřít Dohodu o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

Stanislava Saura,

vláda Maďarské lidové republiky

Ernö Szemelku,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se takto:

HLAVA I

Celní orgány Smluvních stran provádějí za účelem ochrany společných zájmů kontrolu zboží, platidel, osob a jejich zavazadel, dopravovaných z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany, jejímž účelem je zamezení takového přestupu zboží a platidel, který odporuje právním předpisům Smluvních stran.

Ke zvýšení účinnosti této kontroly si obě Smluvní strany budou při jejím provádění poskytovat vzájemně všestrannou pomoc.

Čl. 2

1. Celní správy Smluvních stran se postarají o to, aby si jejich orgány, které konají službu na společných státních hranicích, osvojily potřebné právní předpisy druhé Smluvní strany v takové míře, aby si mohly poskytovat pomoc zmíněnou v článku 1.

2. Celní správy Smluvních stran si vymění veškeré právní předpisy, jejichž zachovávání kontrolují jejich orgány a dále služební předpisy, týkající se otázek upravených touto Dohodou, a v budoucnu si budou neprodleně oznamovat všechny změny těchto předpisů.

Čl. 3

1. Přestup zboží, platidel a osob přes společné státní hranice se smí provádět jen po celních cestách, stanovených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

2. Celní správy Smluvních stran stanoví vzájemnou dohodou úřední hodiny celních orgánů na celních cestách, uvedených v předchozím odstavci .

Čl. 4

Zboží, které přestupuje společné státní hranice a podléhá celní kontrole, musí být provázeno předepsanými mezinárodními doklady a doklady o celním projednání.

Čl. 5

Provážené zboží , přestupující společné státní hranice, podléhá zpravidla jen vnější celní prohlídce, pokud z důvodů bezpečnostních, zdravotních, veterinárních a fytokaranténních anebo z jiných důležitých důvodů není zapotřebí též vnitřní celní prohlídky.

Čl. 6

1. Celní orgány Smluvních stran vzájemně uznávají celní závěry dané celními orgány druhé Smluvní strany, pokud vlastní kontrolní opatření nevyžadují jejich sejmutí.

Celní orgány Smluvních stran uznávají vzájemně svá potvrzení, otisky razítek a pečetě.

2. Celní orgány Smluvních stran uznávají vzájemně úřední značky, označující na dopravních prostředcích a dopravních zařízeních jejich obsah, nosnost, váhu nebo jiné údaje.

Čl. 7

1. Dopravní prostředky, zboží nebo platidla, podléhající celní kontrole, projednávají celní orgány pouze tehdy, byla-li projednána při výstupu celními orgány druhé Smluvní strany.

2. Zjistí-li celní orgány jedné Smluvní strany, že dopravní prostředky, zboží anebo platidla přihlášená u nich k celnímu projednání nebyly při výstupu z území druhé Smluvní strany celně projednána, zadrží je a zpraví o tom celní orgány druhé Smluvní strany. Se zadrženými dopravními prostředky, zbožím anebo platidly pak naloží podle jejich návrhu.

Čl. 8

1. Odmítnou-li celní orgány jedné Smluvní strany projednat zboží proto, že nebyly předloženy potřebné doklady, anebo z jiných důležitých důvodů, uvedou důvod odmítnutí n a přepravním dokladu a na požádání celních orgánů druhé Smluvní strany o tom vydají zvláštní potvrzení.

2. Celní orgány jedné Smluvní strany potvrdí na požádání celních orgánů druhé Smluvní strany, že toto zboží se vrátilo na jejich území.

Čl. 9

1. Celní správy Smluvních stran se dohodnou na opatřeních, jimiž lze ve vzájemném styku urychlit oběh dopravních prostředků a podpořit mezinárodní cestovní ruch . Zejména mohou po předchozím souhlasu příslušných orgánů provádět kontrolu osob, zboží, platidel a dopravních prostředků též během jízdy na území druhé Smluvní strany.

2. Celní správy Smluvních stran se dohodnou na jednotných dvojjazyčných tiskopisech.

Čl. 10

Smluvní strany se dohodly, že jejich celní správy zřídí tam, kde je to z dopravních důvodů zapotřebí a kde je to možné, společné celní služby na území jedné ze Smluvních stran.

Čl. 11

1. Celní správy Smluvních stran se dohodnou ve zvláštním ujednání na opatřeních, týkajících se zjednodušení a zrychlení celní kontroly u turistických, sportovních a rekreačních hromadných zájezdů, pořádaných příslušnými organizacemi Smluvních stran.

2. Celní správy Smluvních stran se dohodnou ve zvláštním ujednání též na dalších celních a devizových opatřeních, týkajících se pohraničního styku.

HLAVA II

1. Celní správy Smluvních stran si poskytnou vzájemně pomoc při potírání činnosti, porušující celní a devizové předpisy.

2. Pomoc se týká výslechu podezřelých osob, svědků a znalců, zasílání spisů, doličných předmětů, jakož i jiných úkonů.

3. Při poskytování pomoci postupují celní správy Smluvních stran podle zákonů svého státu.

4. Není-li možno dožádání vyřídit, oznámí dožádaná celní správa překážku, která jí v tom zabránila.

Čl. 13

Pomoc v rozsahu této Dohody lze odepřít, je-li obviněný státním občanem Smluvní strany, která byla požádána o pomoc, a zdržuje se na jejím území.

Čl. 14

1. Se zbožím nebo platidly, která byla podloudně dopravena z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany, bude naloženo podle předpisů Smluvní strany, na jejímž území se pašované předměty nacházejí.

2. Zboží nebo platidla, s nimiž bylo naloženo podle ustanovení předchozího odstavce, budou na žádost příslušných orgánů druhé Smluvní strany vráceny po skončení trestního nebo celního řízení, byl-li na tomto zboží nebo platidlech spáchán na území druhé Smluvní strany delikt proti vlastnictví.

Čl. 15

1. Celní správy Smluvních stran si oznámí po ukončení řízení případy porušení celních a devizových předpisů, na kterých měli účast státní občané nebo stálí obyvatelé druhé Smluvní strany.

2. Celní správy Smluvních stran si budou vyměňovat zkušenosti a informovat se o poznatcích ze stíhání deliktů celního a devizového charakteru.

Čl. 16

Při poskytování pomoci podle této Dohody nepřísluší Smluvním stranám náhrada za výlohy vzniklé na jejich území.

HLAVA III

1. V otázkách, týkajících se spolupráce a vzájemné pomoci v rámci této Dohody, jednají spolu celní správy Smluvních stran přímo.

2. Celní správy Smluvních stran budou konat podle potřeby porady za účelem výměny zkušeností, získaných při provádění této Dohody, aby tak bylo zabezpečeno prohlubování spolupráce celních orgánů obou Smluvních stran.

Čl. 18

1. V písemném styku, vyplývajícím z této Dohody, používají Smluvní strany vlastního jazyka.

2. Všechny zasílané písemnosti je třeba opatřit otiskem úředního razítka a podpisem.

Čl. 19

Tato Dohoda vyžaduje schválení podle ústavních předpisů Smluvních stran a vstoupí v účinnost třicet dnů po výměně nót o tomto schválení.

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, nebude-li rok před uplynutím právě probíhající pětileté lhůty jednou ze Smluvních stran vypovězena.

Sepsáno v Budapešti dne 8. května 1958 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé republiky

Saur v. r.

Za vládu

Maďarské lidové republiky

Szemelka v. r.

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

k dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

Smluvní strany se dohodly ohledně výkladu a provádění některých ustanovení Dohody na tomto:

K článku 1:

Pod pojmem "platidla" rozumí se ve smyslu této Dohody jen platná zákonná platidla Smluvních stran.

K článku 2:

1. V předpisech, které budou vyměňovány, jsou též zahrnuty předpisy obchodně politické o projednávání dovozního, vývozního a tranzitního zboží, o zákazech a omezeních dovozu, vývozu a průvozu, jakož i předpisy o trestání celních a devizových deliktů.

2. Právní a služební předpisy zašlou si celní správy Smluvních stran po deseti exemplářích do tří měsíců po nabytí účinnosti této Dohody. Změny a doplňky těchto předpisů zašlou si celní správy Smluvních stran do měsíce od doby, kdy nabyly účinnosti, rovněž v deseti exemplářích.

3. Celní správy Smluvních stran se dohodnou na způsobu školení o právních a služebních předpisech druhé Smluvní strany.

K článku 3:

Seznam celních cest vedoucích t. č. přes společné státní hranice Smluvních stran je připojen v příloze tohoto Závěrečného protokolu.

K článku 4:

Celní správy Smluvních stran si vzájemně sdělí svá přání ohledně vystavování dokladů, které doprovázejí zboží, a uvědomí o tom interesované podniky zahraničního obchodu. Celní orgány Smluvních stran kontrolují dodržování těchto požadavků; v případě, že předepsané údaje na zmíněných dokladech nebudou uvedeny, budou požadovat od podniků zahraničního obchodu bezodkladné doplnění chybějících údajů.

K článku 6:

po nabytí účinnosti této Dohody po třech kusech celních závěrů a otisků razítek a pečetidel, používaných celními orgány na společných státních hranicích.

2. V téže lhůtě a ve stejném počtu si přímo vymění protilehlé celní orgány Smluvních stran na společných státních hranicích celní závěry a otisky razítek a pečetidel.

3. Všechny nastalé změny je třeba neprodleně oznámit.

K článku 7:

Ustanovení tohoto článku o platidlech se týkají pouze platidel druhé Smluvní strany dovážených státními občany nebo stálými obyvateli jedné nebo druhé Smluvní strany.

K článku 9:

Celní správy Smluvních stran zašlou si do šesti měsíců po nabytí účinnosti této Dohody návrhy na jednotné dvojjazyčné celní tiskopisy.

K článku 11:

Ujednání zmíněná v tomto článku budou uzavřena do šesti měsíců po nabytí účinnosti této Dohody.

K článku 12:

Touto Dohodou nejsou dotčena ustanovení Smlouvy mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech ze dne 6. března 1951.

K článku 15:

Podle odstavce 1 tohoto článku budou hlášeny případy, kdy hodnota zboží nebo hodnota platidel bude vyšší než 500 Kčs nebo 600 Ft.

K článku 17:

1. Celní správy Smluvních stran si mohou v zájmu urychlení svého písemného styku zasílat korespondenci a případně ostatní materiál též prostřednictvím svých celních orgánů v Komárně a Komárom.

2. Porady zástupců celních správ zmíněné v odstavci 2 tohoto článku se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně a to střídavě na území Smluvních stran. Experti celních správ Smluvních stran se mohou sejít za účelem řešení dílčích otázek i mimo tato zasedání. Celní orgány Smluvních stran mohou provádět podle potřeby též porady na společných státních hranicích.

K článku 18:

Celní správy Smluvních stran budou při vzájemné korespondenci připojovat její neověřený ruský nebo německý překlad.

K článku 19:

Tento Závěrečný protokol je nedílnou součástí Dohody.

Za vládu

Československé republiky:

Saur v. r.

Za vládu

Maďarské lidové republiky:

Szemelka v. r.

Příloha č. 1

SEZNAM

celních cest na československo-maďarských státních hranicích, které jsou t. č. používány

Celní cestaDruh celní cesty a druh styku
Rusovce-Rajkasilnice: dálkový a pohraniční styk
železnice: přeprava nákladů
Medveďov-Medvesilnice: pohraniční styk
Komárno-Komáromsilnice: dálkový a pohraniční styk
železnice: dálkový a pohraniční styk a přeprava nákladů
Štúrovo-Szobželeznice: dálkový a pohraniční styk a přeprava nákladů
Šahy-Parasapusztasilnice: pohraniční styk
Slovenské Ďarmoty- Balassagyarmatsilnice: dálkový a pohraniční styk
Kalonda-Ipolytarnócsilnice: pohraniční styk
železnice: peážní doprava nákladů
Fiľakovo-Somosköujfaluželeznice: dálkový a pohraniční styk a přeprava nákladů
Lenartovce-Bánrévesilnice: pohraniční styk 
železnice: přeprava nákladů
Hostovce-Tornanádaska *)silnice: pohraniční styk
Milhosť-Hidasnémeti silnice: dálkový a pohraniční styk
Čaňa-Hidasnémetiželeznice: dálkový a pohraniční styk a přeprava nákladů
Slovenské Nové Mesto-Sátoraljaujhelysilnice: dálkový a pohraniční styk
železnice: přeprava nákladů

Poznámky pod čarou

*) Není z československé strany celní cestou.

Přesunout nahoru