Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 78/1958 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky

Částka 32/1958
Platnost od 19.12.1958
Účinnost od 01.01.1959
Zrušeno k 01.01.1992 (549/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

Nařízení

Ministra financí

ze dne 11. prosince 1958,

kterým se stanoví arbitrážní poplatky

Ministr financí nařizuje podle § 24, § 28 odst. 3 a § 29 odst. 2 vládního nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládních nařízení č. 77/1953 Sb. a č. 45/1954 Sb. (dále jen "vládní nařízení"):


§ 1

Předmět a sazba poplatku

(1) Za řízení před orgány státní a resortní (oblastní) arbitráže se platí tyto arbitrážní poplatky (dále jen "poplatky"):

1. V předsmluvních sporech, ve sporech o změnu a zrušení smluv, o zajištění jejich splnění a v majetkových sporech, jejichž předmět nelze ocenit 500,- Kčs.

2. V ostatních majetkových sporech 2 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 200,- Kčs a nejvýše 100 000,- Kčs.

3. Ve sporech o základní podmínky dodávky - 1200,- Kčs.

(2) Ze žádosti o přezkoumání sporu hlavním arbitrem se platí dvojnásobek poplatku uvedeného v odstavci 1.

§ 2

Z čeho se platí poplatek

(1) V předsmluvních sporech, ve sporech o změnu a zrušení smluv a ve sporech o jejich zajištění se platí poplatek z každé smlouvy. Odchylně od ustanovení předchozí věty platí se poplatek 500,- Kčs, požaduje-li se v jedné arbitrážní žádosti (vyjádření) rozhodnutí nejvýše o třech smlouvách, týkajících se dodávek hutních výrobků nebo nejvýše o třech smlouvách, týkajících se dovozu nebo vývozu (dodávkových příkazů); z každé další smlouvy (dodávkového příkazu) se v takovém případě platí 200,- Kčs. O tom, zda jde o případ upravený tímto odstavcem, rozhoduje arbitráž, před kterou se vede řízení.

(2) V majetkových sporech se platí poplatek z každého uplatněného nároku; uplatní-li se však v jedné arbitrážní žádosti (vyjádření) více nároků z jedné hospodářské smlouvy, platí se poplatek z jejich součtu.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně, bylo-li řízení zahájeno arbitrážními orgány z vlastního podnětu, z příkazu orgánu, při němž je zřízena arbitráž, nebo z příkazu arbitráže zřízené při vyšším orgánu.

§ 3

Kdo platí poplatek

(1) Poplatek platí strana,

a) na jejíž žádost se zahajuje arbitrážní řízení,

b) která uplatnila požadavek ve vyjádření k žádosti.

(2) Zahajuje-li se řízení bez žádosti strany (§ 2 odst. 3), určí arbitráž, která strana je povinna zaplatit poplatky.

§ 4

Hodnota předmětu sporu

(1) Hodnotu předmětu sporu, z níž se poplatek vypočítává, je strana povinna uvést v žádosti, popř. ve vyjádření.

(2) Zahajuje-li se řízení bez žádosti strany (§ 2 odst. 3) nebo uvedla-li strana v žádosti nebo ve vyjádření nižší než skutečnou hodnotu sporu, určí arbitráž hodnotu předmětu sporu v rozhodnutí.

(3) Zvýší-li se hodnota předmětu sporu během řízení, zvýší se i poplatek (při snížení hodnoty předmětu sporu zaplacený poplatek se nevrací).

(4) Základ poplatku se zaokrouhluje nahoru na celé stokoruny.

§ 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný před podáním arbitrážní žádosti nebo vyjádření. Arbitrážní orgány jsou povinny zjišťovat, byl-li poplatek správně zaplacen.

(2) Zvýší-li strana hodnotu předmětu sporu během řízení nebo zahajuje-li se řízení bez žádosti strany (§ 2 odst. 3), je poplatek (doplatek poplatku) splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

§ 6

Způsob zaplacení poplatku

(1) Poplatky se platí převodem z účtu poplatníka (§ 3) u Státní banky československé nebo hotově poštovní poukázkou.

(2) Poplatky za řízení před arbitrážními orgány, zahajuje-li se řízení na žádost, mohou být placeny kolkovými známkami, nepřevyšuje-li poplatek 1 000,- Kčs.

(3) Arbitrážní poplatky jsou rozpočtovými příjmy všeobecné pokladní správy.

§ 7

Promlčení

Právo stanovit a vymáhat poplatek se promlčuje uplynutím tří let od počátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž měl být poplatek zaplacen.

§ 8

Osvobození nového projednání

Bylo-li arbitrážní rozhodnutí zrušeno (§§ 22 a 23 vládního nařízení) a spor přikázán k novému projednání, neplatí se poplatek za nové projednání.

§ 9

Snížení a vrácení poplatku

(1) Arbitrážní orgány nemohou poplatek snižovat. Ministerstvo financí může ve výjimečných případech poplatek snížit.

(2) Poplatek se vrátí,

a) jestliže arbitráž odmítne žádost pro nepříslušnost a vrátí ji žadateli nebo nepatří-li věc do pravomoci arbitráže,

b) byl-li zaplacen bez právního důvodu,

c) bylo-li zaplaceno více, než je stanoveno tímto nařízením, přesahuje-li přeplatek 20,- Kčs,

d) postoupí-li státní (resortní, oblastní) arbitráž žádost družstevní arbitráži nebo jinému orgánu, pokud za řízení před tímto orgánem se nevybírají státní poplatky.

(3) Nárok na vrácení poplatku zaniká po jednom roce od zaplacení.

(4) Postoupí-li státní (resortní, oblastní) arbitráž arbitrážní žádost soudu, započítává se zaplacený poplatek do soudního poplatku; případný rozdíl se nevrací. Postoupí-li soud státní (resortní, oblastní) arbitráži žalobu po ústním jednání a byl-li zaplacen soudní poplatek, neplatí se poplatek vůbec nebo se zaplatí jen rozdíl, jestliže soudní poplatek byl nižší.

§ 10

Družstevní arbitráž

(1) Za řízení před orgány družstevní arbitráže vybírají se příspěvky na úhradu nákladů řízení.

(2) Příspěvky podle odstavce 1 jsou příjmem Ústředního svazu družstev (slovenského svazu družstev), při němž je zřízen orgán (oblastní orgán) družstevní arbitráže, před kterým se vede řízení.

(3) Orgány družstevní arbitráže nemohou příspěvek snižovat. Ve zcela výjimečných případech může příspěvek snížit příslušný Ústřední svaz družstev v dohodě s ministerstvem financí.

(4) Ustanovení tohoto nařízení a předpisy vydané k jeho provedení platí obdobně o příspěvcích za řízení před orgány družstevní arbitráže s výjimkou ustanovení § 6 odst. 2 a 3 a § 9 odst. 1 a 4.

§ 11

Poplatky zaplacené nebo stanovené do dne, kdy toto nařízení nabývá účinnosti, se považují za poplatky zaplacené nebo stanovené podle tohoto nařízení; případné rozdíly se ani nevyberou ani nevrátí.


§ 12

Zrušují se všechny předpisy, pokud odporují tomuto nařízení; zejména se zrušují nařízení ministra financí č. 63/1953 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky, a nařízení ministra financí č. 48/1954 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky před orgány družstevní arbitráže.


§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. ledna 1959.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru