Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 72/1958 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství

Částka 29/1958
Platnost od 11.11.1958
Účinnost od 11.11.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72.

Zákon

ze dne 17. října 1958,

kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Dítě, které se narodí v cizině, nabývá narozením státního občanství, jsou-li jeho otec i matka občany; dítě, které se narodí v cizině a jehož otec nebo matka je občanem, kdežto druhý z rodičů je cizincem, nabývá státního občanství, vysloví-li s tím souhlas výkonný orgán okresního národního výboru na žádost toho z rodičů, který je občanem. Žádost o souhlas může být podána do jednoho roku od narození."

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Cizinka nabývá státního občanství sňatkem s občanem, vysloví-li výkonný orgán okresního národního výboru na její žádost s nabytím souhlas. Žádost o souhlas může být podána již před sňatkem, nejpozději však do šesti měsíců po něm. I když byl souhlas udělen po sňatku, hledí se na žadatelku tak, jako by nabyla státního občanství dnem sňatku."

3. § 3 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Státní občanství lze udělit na žádost osobám, které bydlí na území Československé republiky nepřetržitě alespoň pět let a při nabytí státního občanství pozbudou, pokud nejsou bezdomovci, své dosavadní státní příslušnosti.

(2) Státní občanství uděluje ministerstvo vnitra; v případech hodných zvláštního zřetele může udělit státní občanství i žadateli, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1."

4. § 5 se zrušuje.

5. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Ministerstvo vnitra může státní občanství odníti také osobě, která má ještě jinou státní příslušnost nebo která se zdržuje v cizině nepřetržitě po dobu pěti let bez platného československého dokladu, opravňujícího k pobytu v cizině."

6. § 8 zní:

" § 8

Rodinní příslušníci

(1) Československá státní občanka nepozbývá uzavřením manželství s cizincem nebo s bezdomovcem státního občanství.

(2) Pozbytí státního občanství u jednoho z manželů nemá vliv na státní občanství druhého manžela nebo dětí, pokud tento zákon nestanoví jinak."


Čl. II

Občanky, které uzavřely manželství s cizincem přede dnem účinnosti tohoto zákona, mohou podat žádost o ponechání státního občanství, a to nejpozději do šesti měsíců po uzavření manželství. Takové žádosti i ostatní nevyřízené žádosti o ponechání československého státního občanství se vyřídí ještě podle § 5 zákona č. 194/1949 Sb. s účinky tam stanovenými.

Čl. III

(1) Osoby maďarské národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb. a mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště na území Československé republiky, stávají se československými státními občany, pokud československého státního občanství nenabyly již dříve a nejsou příslušníky jiného státu.

(2) Československými státními občany stávají se zároveň manželky a nezletilé děti osob uvedených v odstavci 1, pokud se jimi již nestaly podle uvedeného odstavce, jestliže mají bydliště na území Československé republiky a nejsou příslušníky jiného státu.

Čl. IV

Ministr vnitra se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona o nabývání a pozbývání československého státního občanství, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Barák v. r.

Přesunout nahoru