Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 70/1958 Sb.Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly

Částka 28/1958
Platnost od 10.11.1958
Účinnost od 10.11.1958
Zrušeno k 01.02.1991 (1/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

Zákon

ze dne 17. října 1958

o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

Dosažená úroveň rozvoje výrobních sil v Československé republice umožňuje upravit zabezpečování pracovních sil pro národní hospodářství tak, aby se v největší míře uplatnila iniciativa pracujících, odpovědnost podniků a řídící úloha národních výborů. Získávání potřebného počtu pracovníků je především věcí samotných podniků, přičemž národní výbory pečují, aby všem občanům bylo zabezpečeno právo na práci a aby potřeba pracovníků v národním hospodářství byla zajištěna podle pořadí její naléhavosti.

§ 2

Zabezpečování zaměstnání občanům

(1) Výkonné orgány okresních národních výborů pečují o umísťování osob, které se ucházejí o zaměstnání. Za tím účelem zejména bezplatně organizují poradenskou službu o pracovních příležitostech a doporučují podnikům (závodům) a jiným organizacím (dále jen "podniky") přijetí pracovníků s přihlédnutím k jejich způsobilosti a k potřebám národního hospodářství.

(2) Podniky nesmějí bez vážných důvodů odmítnout sjednání pracovního (učebního) poměru s pracovníky, kteří jim byli doporučeni výkonnými orgány okresních národních výborů a mají potřebné předpoklady pro zastávání volných pracovních (učebních) míst.

Nábor pracovníků

§ 3

Nábor pracovníků provádějí podniky, které pracovníky potřebují, pokud není výjimečně provedení náboru vyhrazeno výkonným orgánům okresních národních výborů (§§ 5 a 6).

§ 4

(1) Podniky mohou provést nábor potřebného počtu pracovníků jen se souhlasem výkonného orgánu okresního národního výboru a pouze ze zdrojů nebo v oblastech, které jim tento orgán určil. Výjimku z tohoto ustanovení může stanovit rada krajského národního výboru.

(2) K přijetí pracovníků, získaných náborem podle ustanovení odstavce 1, do pracovního (učebního) poměru není třeba dalšího souhlasu výkonného orgánu okresního národního výboru.

§ 5

Výkonné orgány okresních národních výborů provádějí nábor pracovníků pro zajištění nejdůležitějších úkolů, které jsou určeny v plánech náboru pracovníků stanovených vládou, popřípadě v jejich rozpisech, nebo v plánech náboru pracovníků stanovených radami krajských národních výborů.

§ 6

(1) Rady okresních národních výborů nebo, pokud je to s ohledem na organizaci podniků účelnější, rady krajských národních výborů určí podniky, v nichž bude proveden nábor podle ustanovení § 5, a popřípadě rozsah náboru. Tyto podniky jsou povinny spolupracovat s výkonnými orgány okresních národních výborů při provádění náboru a uvolnit získané pracovníky z pracovního poměru.

(2) Podniky, pro které se provádí nábor podle ustanovení § 5, jsou povinny poskytovat výkonným orgánům okresních národních výborů při provádění náboru účinnou pomoc a vytvořit pro získané pracovníky vhodné životní a pracovní podmínky. Neplní-li podniky tyto povinnosti, může být nábor, který pro ně provádějí výkonné orgány okresních národních výborů, zrušen nebo omezen.

Společná ustanovení

§ 7

Podniky jsou povinny hlásit výkonným orgánům okresních národních výborů volná pracovní a učební místa.

§ 8

(1) Rady okresních národních výborů nebo, pokud je to s ohledem na organizaci podniků účelnější, rady krajských národních výborů stanoví v souladu s potřebami národního hospodářství a místními podmínkami a s přihlédnutím k povaze prací v podnicích plány zvýšení zaměstnanosti žen. Tyto plány jsou pro podniky závazné.

(2) Obdobně rady okresních, popřípadě rady krajských národních výborů stanoví závazné plány pracovních míst pro osoby se změněnou pracovní schopností.

§ 9

Podniky jsou povinny vytvářet podmínky pro stálost pracovních poměrů. Národní výbory k tomu napomáhají zejména zlepšováním bytových podmínek, zvyšováním kulturní péče o pracující a zdokonalováním všech sociálních zařízení.

§ 10

(1) Na zaměstnávání pracovníků dozírají výkonné orgány okresních národních výborů, které zejména zkoumají, zda podniky řádně pečují o pracovníky a plní povinnosti vyplývající z pracovních smluv a zda dodržují předpisy o zaměstnávání pracovníků.

(2) Výkonné orgány okresních národních výborů ukládají podnikům opatření k odstranění nedostatků způsobených porušováním předpisů o zaměstnávání pracovníků.

§ 11

Podniky a všechny výkonné orgány příslušných národních výborů při provádění tohoto zákona úzce spolupracují s orgány odborové organizace.


Závěrečná ustanovení

§ 12

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na orgány státní správy, na soudy ani na společenské organizace.

§ 13

Vláda nebo orgán vládou k tomu zmocněný vydá podrobné předpisy k provedení tohoto zákona. V těchto předpisech též stanoví způsob a podmínky uzavírání pracovních smluv.

§ 14zrušeno

§ 15

Zrušují se předpisy, které odporují tomuto zákonu; zejména se zrušují:

a) vládní nařízení č. 128/1951 Sb., o organizaci náboru pracovních sil,

b) vládní nařízení č. 43/1952 Sb., o rozmísťování odborných pracovníků,

c) ustanovení § 2 vládního nařízení č. 56/1953 Sb., o rozmísťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol,

d) ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách, pokud jde o provádění náboru dorostu do učilišť státních pracovních záloh,

e) ustanovení § 2 vládního nařízení č. 19/1954 Sb., o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh,

f) ustanovení části I dekretu č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti, ve znění zákona č. 175/1948 Sb., kterým se mění dekret o všeobecné pracovní povinnosti.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Tesla v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Reitmajer v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Ing. Černý v. r.

Bakuľa v. r.

Dvořák v. r.

David v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Ďuriš v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Přesunout nahoru