Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 7/1958 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské

Částka 2/1958
Platnost od 28.03.1958
Účinnost od 28.03.1958
Zrušeno k 01.05.1966 (19/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

7

Vládní nařízení

ze dne 14. března 1958,

jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské

Vláda Republiky československé stanoví podle § 35 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:


§ 1

(1) Na vysoké školy vojenské se vztahují ustanovení zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb., s výjimkou §§ 3, 4, 6, 10, 13, § 15 odst. 3, § 16 odst. 4 až 7, § 17 odst. 2, § 19 odst. 1 a 5, § 26 odst. 2 věty druhé a §§ 31 až 34. Ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) se vztahuje pouze na vědní obory obdobné vědním oborům na civilních vysokých školách; jinak vykonává působnost Státního výboru pro vysoké školy a Slovenského výboru pro vysoké školy na úseku vysokých škol vojenských orgán zřízený ministrem národní obrany.

(2) Působnost, která přísluší podle zákona o vysokých školách ministru (ministerstvu) školství a kultury, vykonává na úseku vysokých škol vojenských v rozsahu stanoveném v odstavci 1 ministr (ministerstvo) národní obrany.

(3) Vyžaduje-li toho jednotná úprava otázek obecné povahy, a při jmenování a ustanovování profesorů a docentů vysokých škol vojenských a ustanovování jejich zástupců pro vědní obory obdobné vědním oborům na civilních vysokých školách postupuje ministr národní obrany v dohodě s ministrem školství a kultury.

§ 2

(1) Návrhy na jmenování profesorů vysokých škol vojenských podává vládě ministr národní obrany.

(2) Vedoucí kateder vysokých škol vojenských jmenuje ministr národní obrany.

(3) Označení pracovníků vysokých škol (§ 25 zákona), kromě označení profesorů, docentů a odborných asistentů, může u vysokých škol vojenských upravit ministerstvo národní obrany odchylně.

(4) Úkoly, organisaci a způsob správy jednotlivých vysokých škol vojenských stanoví jejich organisační statuty vydané ministrem národní obrany.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany v dohodě s ministrem školství a kultury.


Široký v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Přesunout nahoru