Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 63/1958 Sb.Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé

Částka 25/1958
Platnost od 06.11.1958
Účinnost od 06.11.1958
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

Zákon

ze dne 16. října 1958

o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Národní shromáždění Republiky československé, vycházejíc z dosavadních výsledků dosažených v rozvoji československého národního hospodářství a sledujíc cíl

zajistit další rychlý proporcionální rozvoj výrobních sil na podkladě nejplnějšího využívání přírodních a ekonomických podmínek naší země, všestranného rozvoje techniky a rozšiřující se mezinárodní socialistické dělby práce a

zvýšit hmotnou a kulturní úroveň lidu na základě růstu společenské produktivity práce, založeného na socialistických výrobních vztazích,

stanoví:


§ 1

(1) Objem průmyslové výroby se do roku 1960 zvětší celkem o 54 % ve srovnání s rokem 1955; přitom objem výroby výrobních prostředků vzroste o 61 % a objem výroby spotřebních předmětů o 44 %.

(2) Objem výroby v hlavních průmyslových odvětvích vzroste takto: v průmyslu paliv o 45 %, v průmyslu energetiky o 72 %, v hutním průmyslu o 59 %, v chemickém průmyslu o 61 %, ve strojírenství o 77 %, ve spotřebním průmyslu o 39 % a v potravinářském průmyslu o 32 %.

(3) Výroba nejdůležitějších výrobků vzroste tak, že se v roce 1960 vyrobí:

 
elektřiny      24,2 miliardy kWh
uhlí      93,8 milionu tun
koksu kamenouhelného      8,2 milionu tun
oceli      6,8 milionu tun
válcovaného materiálu      4,6 milionu tun
pohonných látek celkem      1,8 milionu tun
umělých hnojiv dusíkatých      142,6 tisíce tun
dusíku umělých hnojiv fosforečných      144,2 tisíce tun
kysličníku fosforečného
umělých vláken      65,3 tisíce tun
papíru      431 tisíc tun
chemického zařízení      62 tisíce tun
zařízení válcoven      33 tisíce tun
zemědělských strojů za      1 033 miliony Kčs
osobních automobilů      55 tisíc kusů
chladniček      118,5 tisíc kusů
televizních přijímačů      235 tisíc kusů
cementu      4 656 tisíc tun
vápna      2 090 tisíc tun
bavlněných tkanin  433,8 milionu metrů
hedvábných tkanin      63,4 milionu metrů
lněných a pololněných tkanin      65 milionů metrů
vlněných tkanin      47,3 milionu metrů
obuvi      87,7 milionu párů
masa      460,6 tisíce tun
másla      64,5 tisíce tun
cukru      982,5 tisíce tun
rostlinných jedlých tuků      106 tisíc tun

§ 2

(1) Objem zemědělské výroby se do roku 1960 zvětší zhruba o 27 % ve srovnání s rokem 1955; přitom živočišná výroba vzroste rychleji než výroba rostlinná.

(2) Objem strojových prací strojních a traktorových stanic vzroste o 140,4 %.

(3) Zemědělství bude dodáno v roce 1960 o 59 % strojených hnojiv v čistých živinách více než v roce 1955 a v období druhého pětiletého plánu celkem 46 000 traktorů, 5 100 obilních kombajnů a další zemědělské stroje.

(4) Objem těžby dřeva se do roku 1960 zmenší o 11,5 % ve srovnání s rokem 1955.

§ 3

Objem železniční dopravy se do roku 1960 zvětší v tunokilometrech o 61 % ve srovnání s rokem 1955. Do roku 1960 bude dokončena elektrifikace železničních tratí Ústí nad Labem-Nymburk a Praha-Česká Třebová-Valašské Meziříčí-Žilina. Výkon veškeré nákladní automobilové dopravy v tunokilometrech vzroste o 55 %.

§ 4

Objem stavebních prací prováděných stavebně montážními organizacemi se do roku 1960 zvětší o 57 % ve srovnání s rokem 1955.

§ 5

Celkový objem investic bude v roce 1960 o 70 % větší než v roce 1955; přitom objem státní investiční výstavby vzroste o 60 %.

§ 6

(1) Osobní spotřeba obyvatelstva se do roku 1960 zvětší zhruba o jednu třetinu ve srovnání s rokem 1955.

(2) V bytové výstavbě bude v období druhého pětiletého plánu předáno do užívání 330 tisíc bytových jednotek.

(3) Počet posluchačů přijímaných do prvních ročníků vysokých škol, včetně učitelského studia navazujícího na úplné středoškolské vzdělání, se do roku 1960 zvýší o 35 % ve srovnání s rokem 1955. Produkce celovečerních hraných filmů vzroste o 125 %.

(4) Počet lékařů se do roku 1960 zvýší o 25 % a počet míst v zařízeních sociální péče o 46 % ve srovnání s rokem 1955.

§ 7

Objem zahraničního obchodu se do roku 1960 zvětší o 48 % ve srovnání s rokem 1955; přitom vývoz strojírenských výrobků vzroste o 104 %.

§ 8

(1) Produktivita práce bude v roce 1960 v průmyslu nejméně o 35 % a ve stavebně montážních organizacích o 55 % větší než v roce 1955.

(2) V témže období vzroste počet zaměstnanců v národním hospodářství o 12 %.

(3) Vlastní náklady se sníží v průmyslu nejméně o 12,4 % a ve stavebně montážních organizacích o 13,9 %.

§ 9

K provedení druhého pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé stanoví vláda usnesením roční prováděcí plány, kterými určí úkoly na tato období.

§ 10

(1) Vláda se zmocňuje, aby nařízeními činila opatření nutná ke splnění úkolů státního plánu, zejména v otázkách organizace, hospodaření, financování a kontroly národních podniků a ostatních hospodářských a jiných organizací, v otázkách provádění, organizace, financování a kontroly investiční výstavby, v otázkách zajištění dodávek výrobků a prací a jejich kontroly a v otázkách správy a evidence národního majetku.

(2) Nařízení podle odstavce 1 ve věcech, k jejichž úpravě by jinak bylo třeba zákona, vyžadují souhlasu presidenta republiky, který je spolupodepisuje. Vláda je povinna předložit takové nařízení do jednoho měsíce ode dne jeho vyhlášení Národnímu shromáždění. Odepře-li je Národní shromáždění schválit, pozbývá nařízení platnosti třicátým dnem ode dne usnesení, nestanoví-li Národní shromáždění lhůtu jinou. Předseda vlády vyhlásí pak bez odkladu ve Sbírce zákonů, že nařízení pozbylo platnosti a od které doby.

(3) Jednotliví ministři mohou v oboru své působnosti vydávat předpisy k provedení úkolů, které jim ukládá státní plán.

§ 11

Opatření, která až dosud učinila vláda nebo jednotliví ministři ke splnění úkolů vyplývajících z tohoto zákona, se považují za opatření učiněná podle něho.


§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Tesla v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Reitmajer v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Ing. Černý v. r.

Bakuľa v. r.

Dvořák v. r.

David v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Ďuriš v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Neuman v. r.

Krosnář v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Přesunout nahoru