Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Částka 23/1958
Platnost od 09.10.1958
Účinnost od 29.07.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 8. září 1958

o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii


Na mezinárodní konferenci, konané od 20. září do 26. října 1956 v New Yorku, byly dne 26. října 1956 sjednány Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která byla současně zřízena podle článku I Stanov.

Podle svého článku XXI odstavce E nabyly Stanovy účinnosti dne 29. července 1957.

Národní shromáždění vyslovilo se Stanovami souhlas dne 18. dubna 1957 a president republiky je ratifikoval dne 7. června 1957. Ratifikační listina byla uložena u vlády Spojených států amerických dne 5. července 1957.

Československá republika se stala účastníkem Stanov dnem uložení ratifikační listiny, tj. dne 5. července 1957.

Původními členy Mezinárodní agentury pro atomovou energii podle článku IV odstavce A Stanov jsou tyto státy:

Afganistan, Albánie, Argentina, Austrálie, Barma, Belgie, Běloruská sovětská socialistická republika, Brazílie, Bulharsko, Ceylon, Československo, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, Etiopie, Francie, Guatemala, Haiti, Holandsko, Honduras, Indie, Indonésie, Island, Izrael, Itálie, Japonsko, Jihoafrická Unie, Jugoslávie, Kambodža, Kanada, Korea, Kuba, Lucembursko, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Monako, Německá spolková republika, Nicaragua, Norsko, Nový Zéland, Pakistán, Paraguay, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Salvador, Sjednocená arabská republika, Spojené státy americké, Svaz sovětských socialistických republik, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunis, Turecko, Ukrajinská sovětská socialistická republika, Vatikán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam.

Dalším členem Agentury se podle článku IV odstavce B Stanov až dosud stalo Finsko.


Český překlad Stanov se uveřejňuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

STANOVY

mezinárodní Agentury pro atomovou energii

Čl. I

Zřízení Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Smluvní strany tímto zřizují Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (dále jen „Agentura“) podle ustanovení a podmínek dále stanovených.

Čl. II

Cíle

Agentura má urychlit a rozšířit přínos atomové energie ve věci míru, zdraví a blahobytu celého světa. Pokud bude v její moci, zajistí, aby pomoci, kterou poskytne sama nebo která bude poskytnuta na její žádost nebo pod jejím dohledem či za jejího řízení, nebylo použito takovým způsobem, aby napomáhala vojenským cílům.

Čl. III

Funkce

A. Agentura jest oprávněna:

1. dávat podněty a napomáhat výzkumu, rozvoji a praktickému použití atomové energie pro mírové účely na celém světě; na požádání zprostředkovat zajištění služeb nebo dodávek materiálu, vybavení nebo zařízení jedním členem Agentury druhému a provádět jakoukoli činnost nebo službu užitečnou pro výzkum, rozvoj nebo praktické využití atomové energie pro mírové účely;

2. činit opatření ve shodě s těmito stanovami a obstarání materiálu, služeb, vybavení a zařízení potřebných pro výzkum, rozvoj a praktické použití atomové energie pro mírové účely včetně výroby elektrické energie, s náležitým přihlédnutím k potřebám málo vyvinutých oblastí světa;

3. pečovat o výměnu vědeckých a technických informací o mírovém využití atomové energie;

4. podporovat výměnu a školení vědců a odborníků v oblasti mírového využití atomové energie;

5. zavádět a provádět ochranná opatření určená k tomu, aby zajistila, že zvláštní štěpitelné a jiné materiály, služby, vybavení, zařízení a informace poskytované Agenturou nebo na její žádost nebo pod jejím dohledem, anebo za jejího přímého řízení nebudou používány takovým způsobem, aby napomáhaly jakýmkoli vojenským cílům; umožňovat na žádost stran použití těchto ochranných opatření při jakékoli dvoustranné nebo mnohostranné dohodě, nebo na žádost kteréhokoli státu uplatňovat je v činnosti takového státu v oblasti atomové energie;

6. po poradě, a kde je to vhodné, ve spolupráci s povolanými orgány Organizace spojených národů s příslušnými odbornými organizacemi stanovovat a přijímat bezpečnostní normy na ochranu zdraví a snížení ohrožení života a majetku na nejmenší míru (včetně takových norem pro pracovní podmínky) a činit opatření, aby tyto normy byly zachovávány v její vlastní činnosti, jakož i v činnosti, při níž se používá materiálu, služeb, vybavení, zařízení a informací poskytnutých Agenturou nebo na její žádost nebo pod jejím dohledem či za jejího řízení; a na žádost stran zajišťovat uplatnění těchto norem v činnosti prováděné podle jakékoli dvoustranné nebo mnohostranné dohody, nebo na žádost kteréhokoli státu v činnosti takového státu v oblasti atomové energie;

7. nabývat nebo zřizovat jakákoli zařízení, provozovny a vybavení sloužící k provádění úkolů, k nimž je Agentura oprávněna, kdykoli zařízení, provozovny a vybavení, které má jinak v příslušné oblasti k dispozici, jsou nedostatečné nebo jsou jí k dispozici pouze za podmínek, jež považuje za neuspokojivé.

B. Při plnění svých úkolů Agentura:

1. provádí svou činnost ve shodě s cíli a zásadami Organizace spojených národů k podpoře míru a mezinárodní spolupráce a v souladu s politikou Organizace spojených národů usilující dosáhnout zajištěného odzbrojení ve světovém měřítku a ve shodě se všemi platnými mezinárodními dohodami uzavřenými v souladu s touto politikou;

2. zřídí kontrolu užívání zvláštních štěpitelných materiálů získaných Agenturou, aby bylo zajištěno, že těchto materiálů bude používáno výlučně pro mírové účely;

3. přiděluje své zdroje takovým způsobem, aby bylo zajištěno jejich účinné využití a co největší obecný prospěch ve všech oblastech světa, se zřetelem na zvláštní potřeby málo vyvinutých oblastí;

4. předkládá každý rok zprávy o své činnosti Valnému shromáždění Organizace spojených národů, a kdykoli to bude zapotřebí, Radě bezpečnosti; vyskytnou-li se v souvislosti s činností Agentury otázky spadající do pravomoci Rady bezpečnosti, Agentura uvědomí Radu bezpečnosti jako orgán, který má hlavní odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a může také činit opatření, k nimž je oprávněna podle těchto stanov, včetně opatření stanovených v odstavci C článku XII;

5. předkládá zprávy Hospodářské a sociální radě a jiným orgánům Organizace spojených národů ve věcech spadajících do pravomoci těchto orgánů.

C. Při provádění svých úkolů Agentura neváže pomoc členům žádnými politickými, hospodářskými, vojenskými nebo jinými podmínkami, které jsou neslučitelné s ustanoveními těchto stanov.

D. S výhradou ustanovení těchto stanov a podmínek stanovených v dohodách uzavřených mezi některým státem nebo skupinou států a Agenturou, jež budou v souladu s ustanoveními stanov, dbá Agentura při provádění své činnosti, aby byla náležitě zachovávána svrchovaná práva států.

Čl. IV

Členství

A. Původními členy Agentury jsou členské státy Organizace spojených národů nebo kterékoli organizace pro zvláštní úkoly, které podepíší tyto stanovy do 90 dní poté, co budou vyloženy k podpisu, a uloží ratifikační listiny.

B. Dalšími členy Agentury budou státy, bez zřetele na to, zda jsou nebo nejsou členy Organizace spojených národů nebo kterékoli odborné organizace, které uloží listinu o přijetí těchto stanov po předcházejícím schválení svého členství Generální konferencí na doporučení Rady guvernérů. Při doporučování a schvalování členství států Rada guvernérů a Generální konference zjistí, zda dotyčný stát je schopen a ochoten plnit závazky vyplývající z členství v Agentuře, přičemž náležitě přihlédne k jeho způsobilosti a ochotě řídit se cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů.

C. Agentura je založena na zásadě svrchované rovnostivšech svých členů a všichni členové plní poctivě závazky, které převzali podle těchto stanov, aby tak všem členům zajistili práva a výhody plynoucí z členství.

Čl. V

Generální konference

A. Generální konference složená ze zástupců všech členů se schází na pravidelných ročních zasedáních a na zvláštních zasedáních, která svolává generální ředitel na žádost Rady guvernérů nebo většiny členů. Zasedání se konají v sídle Agentury, pokud Generální konference nestanoví něco jiného.

B. Na zasedáních je každý člen zastoupen jedním zástupcem, který může býti doprovázen náhradníky a poradci. Každý člen nese náklady své delegace.

C. Na počátku každého zasedání zvolí Generální konference předsedu a jiné funkcionáře podle potřeby. Svou funkci vykonávají po dobu zasedání. V mezích ustanovení těchto stanov se Generální konference usnáší na svém jednacím řádu. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutí podle odstavce H článku XIV, odstavce C článku XVIII a odstavce B článku XIX vyžadují většiny dvou třetin přítomných a hlasujících členů. O jiných otázkách, počítaje v to určování dalších otázek nebo skupin otázek, o nichž se má rozhodovat dvoutřetinovou většinou, rozhoduje se většinou přítomných a hlasujících členů. Většina členů tvoří kvorum.

D. Generální konference může jednat o jakýchkoli otázkách nebo záležitostech, které jsou v rámci těchto stanov nebo mají vztah k pravomoci a úkolům kteréhokoli orgánu zřízeného těmito stanovami, a může v kterýchkoli takových otázkách nebo záležitostech činit doporučení členům Agentury nebo Radě guvernérů nebo oběma.

E. Generální konference

1. volí členy Rady guvernérů ve shodě s článkem VII;

2. přijímá nové členy ve shodě s článkem IV;

3. podle článku XIX zbavuje člena výsad a členských práv;

4. projednává výroční zprávu Rady guvernérů;

5. ve shodě s článkem XIV schvaluje rozpočet Agentury doporučený Radou guvernérů nebo jej vrací Radě guvernérů s doporučením, týkajícím se jeho celku nebo části, aby byl opět předložen Generální konferenci;

6. schvaluje zprávy, které mají být předloženy Organizaci spojených národů, jak to vyžaduje dohoda o vztazích mezi Agenturou a Organizací spojených národů, s výjimkou zpráv uvedených v odstavci C článku XII, nebo je vrací se svým doporučením Radě guvernérů;

7. schvaluje každou dohodu nebo všechny dohody mezi Agenturou a Organizací spojených národů a jinými organizacemi, jak stanoví článek XVI, nebo vrací takové dohody se svým doporučením Radě guvernérů k opětnému předložení Generální konferenci;

8. schvaluje zásady a meze pravomoci Rady pro sjednávání půjček ve shodě s odstavcem G článku XIV; schvaluje pravidla o přijímání dobrovolných příspěvků poskytnutých Agentuře a ve shodě s odstavcem F článku XIV schvaluje způsob, jakým může být použito všeobecného fondu uvedeného v onom odstavci;

9. schvaluje změny těchto stanov ve shodě s odstavcem C článku XVIII;

10. schvaluje jmenování generálního ředitele ve shodě s odstavcem A článku VII.

F. Generální konference je oprávněna:

1. rozhodovat v kterékoli věci, kterou jí zvláště za tímto účelem odkáže Rada guvernérů;

2. navrhovat Radě guvernérů k projednání otázky a žádat od Rady zprávy o kterékoli věci z oboru působnosti Agentury.

Čl. VI

Rada guvernérů

A. Rada guvernérů je složena takto:

1. Odstupující Rada guvernérů (nebo v případě první Rady Přípravný výbor uvedený v příloze I) určí pro členství v Radě pět členů nejpokročilejších v technologii atomové energie včetně výroby základních materiálů a dále členy nejpokročilejšího v technologii atomové energie včetně výroby základních materiálů v každé z těchto oblastí, pokud nejsou zastoupeny zmíněnými pěti:

1. Severní Amerika

2. Latinská Amerika

3. západní Evropa

4. východní Evropa

5. Afrika a Střední východ

6. jižní Asie

7. jihovýchodní Asie a Tichomoří

8. Dálný východ.

2. Odstupující Rada guvernérů (nebo v případě první Rady Přípravný výbor uvedený v příloze I) určí pro členství v Radě dva členy z těchto ostatních výrobců základních materiálů: Belgie, Československo, Polsko a Portugalsko; rovněž určí pro členství v Radě jednoho dalšího člena jako dodavatele technické pomoci. Žádný člen v této kategorii v kterémkoli roce nebude moci být znovu určen v téže kategorii pro následující rok.

Generální konference zvolí 12 členů do Rady guvernérů s patřičným zřetelem na spravedlivé zastoupení podle oblastí uvedených v pododstavci A/1 tohoto článku v Radě jako celku tak, aby Rada stále zahrnovala v této kategorii tři zástupce z oblasti Latinské Ameriky, tři zástupce z oblasti Afriky a Středního východu a jednoho zástupce z každé ze zbývajících oblastí s výjimkou Severní Ameriky.

B. Určení členů, jak stanoví pododstavec A-1 a A-2, provádí se nejméně 60 dní před každým pravidelným ročním zasedáním Generální konference. Volby stanovené v pododstavci A-3 tohoto článku se konají na pravidelných ročních zasedáních Generální konference.

C. Členové zastoupení v Radě guvernérů podle pododstavců A-1 a A-2 tohoto článku zastávají svůj úřad od skončení nejbližšího pravidelného ročního zasedání Generální konference, která následuje po jejich určení, až do skončení příštího pravidelného ročního zasedání Generální konference.

D. Členové zastoupení v Radě guvernérů podle pododstavce A-3 tohoto článku zastávají svůj úřad od skončení pravidelného ročního zasedání Generální konference, na kterém byli zvoleni, až do skončení druhého pravidelného ročního zasedání Generální konference. Avšak při volbě těchto členů do první Rady guvernérů se pět členů volí na dobu jednoho roku.

E. Každý člen Rady guvernérů má jeden hlas. O výši rozpočtu Agentury rozhoduje Rada dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů, jak stanoví odstavec H článku XIV. O jiných otázkách, počínaje v to určení dalších otázek nebo skupin otázek, o nichž se má rozhodovat dvoutřetinovou většinou, rozhoduje se většinou přítomných a hlasujících členů. Dvě třetiny všech členů Rady tvoří kvorum.

F. Rada guvernérů je oprávněna provádět úkoly Agentury v souladu s těmito stanovami a je odpovědna Generální konferenci, jak určují stanovy.

G. Rada guvernérů se schází v době, kterou si určí. Schůze se konají v sídle Agentury, pokud Rada nestanoví něco jiného.

H. Rada guvernérů volí ze svého středu předsedu a ostatní funkcionáře a v mezích ustanovení těchto stanov se usnáší na svém jednacím řádu.

I. Rada guvernérů může zřídit komise, které uzná za vhodné. Rada může jmenovat osoby, aby jí zastupovaly ve styku s jinými organizacemi.

J. Rada guvernérů připravuje výroční zprávu pro Generální konferenci o záležitostech Agentury a všech projektech schválených Agenturou. Rada rovněž připravuje a podává Generální konferenci zprávy, které je nebo bude povolána předložit Organizaci spojených národů nebo jiným organizacím, jejichž činnost souvisí s činností Agentury. Tyto zprávy se spolu s výročními zprávami předkládají členům Agentury nejméně měsíc před pravidelným ročním zasedáním Generální konference.

Čl. VII

Zaměstnanci

A. V čele zaměstnanců Agentury stojí generální ředitel. Generálního ředitele jmenuje Rada guvernérů se schválením Generální konference na dobu čtyř let. Je hlavním správním zaměstnancem Agentury.

B. Generální ředitel je odpovědný za jmenování, řízení a činnost zaměstnanců, podléhá Radě a je pod její kontrolou. Své povinnosti vykonává ve shodě s předpisy stanovenými Radou.

C. Personál tvoří takoví kvalifikovaní vědečtí a techničtí zaměstnanci, jichž je třeba k plnění cílů a úkolů Agentury. Agentura se řídí zásadou, že počet jejích stálých zaměstnanců má být co nejmenší.

D. Přivýběru a přijímání personálu a úpravě služebních podmínek hledí se především k zajištění největší míry výkonnosti, technické schopnosti a bezúhonnosti zaměstnanců. Při zachování těchto hledisek je třeba mít náležitý zřetel na příspěvky členů Agentury a na to, aby zaměstnanci bylivybíráni na zeměpisné základně co nejširší.

E. Podmínky, za kterých jsou zaměstnanci jmenováni, odměňováni a propouštěni, určují se podle pravidel stanovených Radou guvernérů v souladu s ustanoveními těchto stanov a se všeobecnými předpisy schválenými Generální konferencí na doporučení Rady.

F. Generální ředitel a zaměstnanci, vykonávajíce svůj úřad, nebudou žádat ani přijímat pokyny od žádného místa vně Agentury. Vystříhají se každého jednání, které by se dotýkalo jejich postavení jako zaměstnanců Agentury; vzhledem k povinnostem, které mají vůči Agentuře, neprozradí žádné průmyslové tajemství nebo jiné důvěrné informace, které získají při plnění služebních povinností v Agentuře. Každý člen se zavazuje, že bude dbát mezinárodní povahy funkce generálního ředitele a zaměstnanců a nebude se snažit, aby na ně působil při vykonávání jejich úkolů.

G. Pojem „zaměstnanci“ uvedený v tomto článku zahrnuje i stráže.

Čl. VIII

Výměna informací

A. Každý člen má poskytovat Agentuře informace, které by podle jeho úsudku byly pro ni užitečné.

B. Každý člen má poskytnout Agentuře veškeré vědecké informace o výsledcích, ke kterým dospěl s pomocí Agentury podle článku XI.

C. Agentura shromažďuje a v přístupné formě dává k dispozici informace poskytnuté jí podle odstavců A a B tohoto článku. Účinným způsobem povzbuzuje mezi členy výměnu informací o povaze a mírovém využití atomové energie a k tomu cíli je svým členům nápomocna jako prostředník.

Čl. IX

Dodávání materiálů

A. Členové mohou dát Agentuře k dispozici takové množství speciálních štěpitelných materiálů, jaké pokládají za vhodné, a za takových podmínek, na jakých se dohodnou s Agenturou. Materiály dané Agentuře k dispozici mohou být podle rozhodnutí člena, který je poskytne, uskladněny buď tímto členem, nebo se souhlasem Agentury ve skladech Agentury.

B. Členové rovněž mohou dát Agentuře k dispozici základní materiály vymezené v článku XX a jiné materiály. Rada guvernérů určí množství takových materiálů, které Agentura přijme na základě dohod předvídaných v článku XIII.

C. Každý člen oznámí Agentuře množství, formu a složení speciálních štěpitelných materiálů, základních materiálů a jiných materiálů, které je ochoten v souladu se svými zákony dát k dispozici ihned nebo během období stanoveného Radou guvernérů.

D. Člen bez odkladu dodá na požádání Agentury druhému členu nebo skupině členů takové množství z materiálů, které dal k dispozici, jaké Agentura určí, a dodá bez odkladu Agentuře takové množství těchto materiálů, jakého je skutečně třeba pro činnost a vědecký výzkum v zařízení Agentury.

E. Množství, formu a složení materiálů, jež kterýkoli člen dá k dispozici, může tento člen se schválením Rady guvernérů kdykoli změnit.

F. První oznámení podle odstavce C tohoto článku učiní člen během tří měsíců ode dne, kdy tyto stanovy nabudou pro něho účinnosti.Pokud Rada guvernérů nestanoví něco jiného jsou první dodané materiály určeny na období kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém tyto stanovy nabudou účinnosti pro onoho člena. Následující oznámení budou rovněž, pokud Rada nestanoví něco jiného, platit pro období kalendářního roku, který následuje po oznámení, a budou učiněna nejpozději do 1. listopadu každého roku.

G. Agentura určí místo a způsob dodávky, a pokud toho bude zapotřebí, též formu a složení materiálů, jejichž dodání si vyžádala od člena z onoho množství, které je člen, podle svého oznámení Agentuře, ochoten dát k dispozici. Agentura rovněž ověří množství dodaných materiálů a toto množství bude pravidelně oznamovat členům.

H. Agentura je odpovědna za uskladnění a ochranu materiálů, které má ve svém držení. Agentura zajistí, aby tyto materiály byly zabezpečeny proti 1. vlivům počasí, 2. neoprávněnému přemístění a použití k neoprávněným účelům, 3. poškození nebo zničení včetně sabotáže a 4. násilnému odnětí.
Při skladování speciálních štěpitelných materiálů, které má ve svém držení, Agentura zajistí zeměpisné rozmístění těchto materiálů tak, aby nedošlo k soustředění velkých zásob takových materiálů v žádné zemi nebo oblasti světa.

I. Jakmile to bude prakticky proveditelné, Agentura podle potřeby zřídí nebo získá:

1. provozovny, vybavení a zařízení pro přejímání, skladování a výdej materiálů;

2. ochranné prostředky;

3. přiměřená zdravotní a bezpečnostní opatření;

4. kontrolní laboratoře pro rozbor a ověřování přijatých materiálů;

5. ubytování a administrativní zařízení pro zaměstnance potřebné k shora uvedeným úkolům.

J. Materiálů daných k dispozici podle tohoto článku bude použito podle rozhodnutí Rady guvernérů ve shodě s těmito stanovami. Žádný člen nebude míti právo požadovat, aby materiály, které dá Agentuře k dispozici, Agentura skladovala odděleně, anebo určovat, pro které jednotlivé projekty má jich být použito.

Čl. X

Služby, vybavení a zařízení

Členové mohou poskytovat Agentuře služby, vybavení a zařízení, které mohou usnadňovat plnění cílů a úkoly Agentury.

Čl. XI

Projekty Agentury

A. Každý člen nebo skupina členů Agentury, kteří si přejí zřídit projekt pro výzkum, rozvoj nebo praktické použití atomové energie pro mírové účely, může žádat pomoc Agentury při opatření speciálních štěpitelných a jiných materiálů, služeb, vybavení a zařízení potřebných k tomuto účelu. Ke každé takové žádosti připojí vysvětlení o účelu a rozsahu projektu. Žádost bude projednána Radou guvernérů.

B. Na žádost může být Agentura nápomocna kterémukoli členu nebo skupině členů při akcích směřujících k opatření finančních prostředků ze zdrojů mimo Agenturu k uskutečnění takových projektů. Při poskytování této pomoci Agentura není povinna dávat jakékoli záruky nebo vzít na sebe jakoukoli odpovědnost za takový projekt.

C. Agentura může zařídit dodání jakýchkoli materiálů, služeb, vybavení a zařízení nutných k projektu jedním nebo více členy, anebo může sama přímo opatřit některé z nich nebo všechny, přihlížejíc k přání člena nebo členů, kteří žádost předložili.

D. Agentura může vyslat na území člena nebo skupiny členů podávajících žádost osobu nebo osoby kvalifikované k přezkoumání projektu, aby mohla žádost posoudit. K tomuto účelu může Agentura, se souhlasem člena nebo skupiny členů podávajících žádost, použít vlastních zaměstnanců nebo vhodně zaměstnat kvalifikované příslušníky kteréhokoli člena.

E. Před schválením projektu podle tohoto článku Rada guvernérů náležitě přihlédne:

1. k užitečnosti projektu, včetně jeho vědecké a technické proveditelnosti;

2. k přiměřenosti plánů, finančních prostředků a technického personálu pro zajištění účinného provedení projektu;

3. k přiměřenosti navrhovaných zdravotních a bezpečnostních norem pro zacházení s materiálem, pro jeho skladování a pro provozní zařízení;

4. k neschopnosti člena nebo skupiny podávajících žádost zajistit potřebné finanční prostředky, materiály, zařízení, vybavení a služby;

5. k spravedlivému rozdělení materiálů a ostatních prostředků, které má Agentura k dispozici;

6. ke zvláštním potřebám méně vyvinutých oblastí světa a

7. ke všem jiným důležitým okolnostem.

F. Po schválení projektu Agentura sjedná s členem nebo skupinou členů předkládající projekt dohodu, která má

1. zajistit příděl potřebného speciálního štěpitelného nebo jiného potřebného materiálu k účelům projektu;

2. obstarat převod speciálních štěpitelných materiálů z jejich dosavadního místa opatrování, ať již jsou tyto materiály v opatrování Agentury nebo člena, který je dal k dispozici k použití pro projekty Agentury, členovi nebo skupině členů předkládajících projekt za podmínek, které zajišťují bezpečnost potřebné dopravy a vyhovují příslušným zdravotním a bezpečnostním normám;

3. stanovit podmínky, včetně plateb, za kterých má Agentura sama opatřit materiály, služby, vybavení a zařízení a v případě, že materiály, služby vybavení a zařízení má opatřit některý člen, podmínky sjednané mezi členem nebo skupinou členů předkládajících projekt a členem dodávajícím materiál;

4. obsahovat závazky člena nebo skupiny členů předkládajících projekt, že a) poskytnuté pomoci nebude použito takovým způsobem, aby napomáhala vojenským cílům, b) projekt bude podroben ochranným opatřením stanoveným v článku XII, přičemž ochranná opatření, která přicházejí v úvahu, budou podrobně stanovena v dohodě;

5. obsahovat vhodná ustanovení o právech a zájmech Agentury a dotčeného člena nebo členů na všech vynálezech a objevech nebo patentech získaných při projektu;

6. obsahovat patřičná ustanovení týkající se řešení sporných otázek;

7. obsahovat jiná ustanovení, jichž bude zapotřebí.

G. Ustanovení tohoto článku budou podle potřeby rovněž platit pro žádosti o materiály, služby, zařízení nebo vybavení pro projekty již existující.

Čl. XII

Ochranná opatření Agentury

A. Při každém projektu Agentury nebo při jiné akci, kdy zúčastněné strany požádají Agenturu o provádění ochranných opatření, Agentura má, v rozsahu vhodném pro tento projekt nebo akci, tato práva a odpovědnost:

1. zkoumat návrh speciálního zařízení nebo vybavení, včetně nukleárních reaktorů, a schvalovat jej pouze z toho hlediska, aby bylo zajištěno, že nebude podporovat žádné vojenské cíle, že odpovídá příslušným zdravotním a bezpečnostním normám a že umožní účinné opatření stanovených v tomto článku;

2. požadovat zachovávání všech zdravotních a bezpečnostních opatření předepsaných Agenturou;

3. požadovat udržování a předkládání provozních záznamů, které by pomáhaly zajistit evidenci základních a speciálních štěpitelných materiálů používaných nebo vyráběných při takovém projektu nebo opatření;

4. požadovat a přijímat zprávy o postupu prací;

5. schvalovat postupy, jichž má být použito k chemickému zpracování ozářených materiálů, a to pouze z hlediska zajištění, že toto chemické zpracování neumožní zneužití materiálů k vojenským účelům a že při něm budou dodržovány příslušné zdravotní a bezpečnostní normy; požadovat, aby speciálních štěpitelných materiálů získaných nebo vyrobených jako vedlejší produkt bylo používáno při stálém dodržování bezpečnostních opatření Agentury k mírovým účelům pro výzkum nebo v reaktorech již existujících nebo budovaných, jež označí příslušný člen nebo členové; vyžadovat, aby u Agentury byl uložen přebytek jakýchkoli speciálních štěpitelných materiálů získaných nebo vyrobených jako vedlejší produkt nad množství potřebné k výše uvedenému použití, aby tak bylo zabráněno hromadění těchto materiálů, a to s tím, že na žádost příslušného člena nebo členů speciální štěpitelné materiály takto u Agentury uložené budou později neprodleně vráceny příslušnému členovi nebo členům k použití za týchž podmínek, jak je uvedeno shora;

6. vysílat na území státu nebo států, které jsou příjemci, inspektory určené Agenturou po poradě s příslušným státem nebo státy, kteří budou mít vždy přístup ke všem místům, údajům a osobám, které ve svém zaměstnání zacházejí s materiály, zařízením nebo prostředky, jež musí být podle těchto stanov zajišťovány tak, jak je zapotřebí k evidenci dodaných základních a speciálních štěpitelných materiálů, jakož i štěpitelných produktů, zajišťovat, zda se plní závazky zakazující použití materiálů k podpoře vojenských cílů, uvedené v pododstavci F-4 článku XI, zda jsou zachovávány zdravotní a ochranné normy uvedené v pododstavci A-2 tohoto článku a všechny ostatní podmínky stanovené v dohodě mezi Agenturou a příslušným státem nebo státy. Inspektoři určení Agenturou budou doprovázeni zástupci úřadů příslušného státu, požádá-li o to takový stát, s podmínkou, že tím inspektoři nebudou zdržováni nebo jinak omezováni ve výkonu svých funkcí;

7. v případě, že stát nebo státy, které jsou příjemci, nedodrží podmínky a v přiměřené lhůtě neučiní požadovaná opatření k nápravě, dočasně zastavit nebo úplně ukončit pomoc a odebrat veškeré materiály a vybavení, které byly Agenturou nebo některým členem dány k dispozici na podporu projektu;

B. Jakmile to bude nutné, Agentura ustaví sbor inspektorů. Sbor inspektorů je odpovědný za prověřování veškeré činnosti prováděné Agenturou a zjišťuje, zda Agentura dodržuje zdravotní a ochranná opatření, která předepsala pro projekty podléhající jejímu schválení, dozoru nebo řízení, a zda Agentura činí dostatečná opatření, aby se zabránilo použití základních a speciálních štěpitelných materiálů, které jsou v jejím opatrování nebo kterých se používá nebo které jsou vyrobeny při její vlastní činnosti, k podpoře jakýchkolivojenských cílů. Nebudou-li příslušná opatření dodržována nebo prováděna, Agentura zjedná ihned nápravu.

C. Sbor inspektorů je rovněž odpovědný za získávání a ověřování evidence uvedené v pododstavci A-6 tohoto článku a zajištění, zda jsou plněny závazky uvedené v pododstavci F-4 článku XI, zda jsou zachovávána opatření uvedená v pododstavci A-2 tohoto článku a všechny jiné podmínky projektu stanovené v dohodě mezi Agenturou a zúčastněným státem nebo státy. Inspektoři oznamují každý případ neplnění závazků generálnímu řediteli, který jejich zprávu předloží Radě guvernérů. Rada vyzve stát nebo státy, které jsou příjemci, aby ihned ukončily porušování závazků, které bylo zjištěno. O porušování závazků podá Rada zprávu všem členům Agentury, Radě bezpečnosti a Valnému shromáždění Organizace spojených národů. V případě, že stát nebo státy, které jsou příjemci, v přiměřené lhůtě nezjednají plnou nápravu, Rada může učinit jedno nebo obě z těchto opatření: přímo omezit nebo zastavit pomoc poskytovanou Agenturou nebo některým členem a vyzvat k vrácení materiálů a vybavení, které byly dány členu nebo skupině členů k dispozici. Agentura může rovněž, ve shodě s článkem XIX, zbavit výkonu členských práv a výsad člena, který neplní závazky.

Čl. XIII

Náhrada členům

Pokud není jiné dohody mezi Radou guvernérů a členem dodávajícím Agentuře materiály, služby, zařízení nebo vybavení, Rada sjedná s takovým členem dohodu, která stanoví náhradu za uskutečněné dodávky.

Čl. XIV

Finanční ustanovení

A. Rada guvernérů předkládá každoročně Generální konferenci návrh rozpočtu výdajů Agentury. K usnadnění práce Rady v tomto směru generální ředitel nejdříve připraví návrh rozpočtu. Jestliže Generální konference návrh rozpočtu neschválí, vrátí jej spolu se svými doporučeními Radě. Rada pak předloží Generální konferenci ke schválení další návrhy.

B. Výdaje Agentury se dělí na tyto kategorie:

1. výdaje správní; tyto výdaje zahrnují

a) výdaje na zaměstnance Agentury s výjimkou těch, jejichž práce se týká materiálů, služeb, vybavení a zařízení uvedených v pododstavci B-2 níže; výdaje na zasedání a výdaje potřebné k přípravě projektů Agentury a poskytování informací;

b) výdaje spojené s prováděním ochranných opatření, které předvídá článek XII pro projekty Agentury nebo pododstavec A-5 článku III u dvoustranných nebo mnohostranných dohod, spolu s výdaji na správu a skladování speciálního štěpitelného materiálu Agenturou, s výjimkou poplatků za správu a skladování uvedených v odstavci E níže;

2. jiné výdaje než ty, které jsou zahrnuty v pododstavci 1 tohoto odstavce, na jakékoli materiály, zařízení, provozovny a vybavení, získané nebo zřízené Agenturou při provádění úkolů, k nimž je oprávněna, a výdaje za materiály, služby, vybavení a zařízení opatřené Agenturou podle dohod s jedním nebo více členy.

C. Při určování výdajů podle pododstavce B-1 b) Rada guvernérů odečte částky, které mají být nahrazeny podle dohod o provádění ochranných opatření uzavřených mezi Agenturou a účastníky dvoustranných nebo mnohostranných dohod.

D. Rada guvernérů rozdělí náklady uvedené v pododstavci B-1 mezi členy podle stupnice, kterou stanoví Generální konference. Generální konference se bude při tom řídit zásadami přijatými Organizací spojených národů pro určování příspěvků členských států do řádného rozpočtu Organizace spojených národů.

E. Rada guvernérů stanoví pravidelně stupnici poplatků, včetně přiměřených jednotných poplatků, včetně přiměřených jednotných poplatků za skladování a správu, za materiály, služby, vybavení a zařízení poskytnuté členům Agenturou. Tato stupnice bude stanovena tak, aby Agentuře byly zajištěny příjmy, které by stačily krýt výdaje a náklady uvedené v pododstavci B-2 po odečtení všech dobrovolných příspěvků, jichž Rada guvernérů může použít k tomuto účelu v souladu s odstavcem F. Výtěžek z těchto poplatků bude uložen na zvláštní fond, z něhož se budou členům platit dodané materiály, služby, vybavení a zařízení a krýt výdaje uvedené v pododstavci B-2, vzniklé Agentuře samé.

F. Všechny přebytky příjmů uvedené v odstavci E, převyšující výdaje a náklady uvedené tamtéž, a všechny dobrovolné příspěvky Agentuře budou převedeny na všeobecný fond, jehož může být použito podle rozhodnutí Rady guvernérů se schválením Generální konference.

G. S výhradou pravidel a omezení schválených Generální konferencí je Rada guvernérů oprávněna sjednávat půjčky jménem Agentury, aniž však uloží členům Agentury jakékoli závazky z půjček uzavřených na základě této pravomoci, a přijímat dobrovolné příspěvky věnované Agentuře.

H. Rozhodnutí Generální konference o finančních otázkách a Rady guvernérů o výši rozpočtu Agentury vyžaduje dvoutřetinové většiny přítomných a hlasujících členů.

Čl. XV

Výsady a imunity

A. Agentura bude požívat na území každého člena takové právní způsobilosti a takových výsad, jichž je třeba, aby plnila své úkoly.

B. Zástupci členů a jejich náhradníci a poradci, guvernéři jmenovaní do Rady a jejich náhradníci i poradci a generální ředitel a zaměstnanci Agentury budou používat takových výsad a imunit, jichž je třeba, aby mohli nezávisle vykonávat své úkoly souvisící s Agenturou.

C. Právní způsobilost, výsady a imunity zmíněné v tomto článku budou vymezeny ve zvláštní dohodě nebo dohodách mezi Agenturou, kterou přitom bude zastupovat generální ředitel jednající podle směrnic Rady guvernérů, a jednotlivými členy.

Čl. XVI

Vztah k jiným organizacím

A. Se souhlasem Generální konference je Rada guvernérů oprávněna uzavírat smlouvu nebo smlouvy zakládající vhodný vztah mezi Agenturou a Organizací spojených národů, jakož i kterýmikoli jinými organizacemi, jejichž práce souvisí s prací Agentury.

B. Smlouva nebo smlouvy upravující vztah mezi Agenturou a Organizací spojených národů mají stanovit:

1. že Agentura bude předkládat zprávy podle ustanovení pododstavců B-4 a B-5 článku III;

2. že Agentura projedná rezoluci, jí se týkající, které byly přijaty Valným shromážděním nebo kteroukoli radou Organizace spojených národů, a předloží na požádání příslušnému orgánu Organizace spojených národů ke schválení zprávy o opatřeních Agentury, která v souladu s těmito stanovami podnikla sama nebo její členové jako výsledek tohoto projednání.

Čl. XVII

Urovnání sporů

A. Všechny otázky nebo spory týkající se výkladu nebo provádění těchto stanov, které nebudou vyřešeny jednáním, budou předloženy Mezinárodnímu soudnímu dvoru v souladu se statutem Dvora, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu řešení.

B. Jak Generální konference, tak i Rada guvernérů jsou oprávněny se schválením Valného shromáždění Organizace spojených národů vyžádat si posudek Mezinárodního soudního dvora a jakékoli právní otázce, která se vyskytne při provádění činnosti Agentury.

Čl. XVIII

Změny a vystoupení z Agentury

A. Návrhy na změnu těchto stanov může podat každý člen Agentury. Generální ředitel připraví ověřené opisy znění každé navrhované změny a dodá je všem členům nejméně devadesát dní předtím, než Generální konference návrh projedná.

B. Na pátém výročním zasedání Generální konference po tom, co tyto stanovy vstoupí v platnost, bude na pořad jednání tohoto zasedání zařazena otázka všeobecného přezkoumání ustanovení těchto stanov. Bude-li s tím většina přítomných a hlasujících členů souhlasit, bude přezkoumání stanov provedeno na příští Generální konferenci. Později mohou být návrhy týkající se všeobecného přezkoumání těchto stanov předkládány Generální konferenci, která rozhodne stejným postupem.

C. Změny nabudou účinnosti pro všechny členy, když budou

1. schváleny Generální konferencí dvoutřetinovou většinou členů přítomných a hlasujících po projednání připomínek, které ke každému pozměňovacímu návrhu předložila Rada guvernérů, a

2. přijaty dvěma třetinami všech členů - v souladu s jejich příslušným ústavním postupem. Přijetí provádí člen složením listiny o přijetí u vlády, která je v odstavci C článku XXI uvedena jako depozitář.

D. Po uplynutí pěti let ode dne, kdy tyto stanovy nabudou účinnosti v souladu s odstavcem E článku XXI, anebo kdykoli některý člen není ochoten přijmout změnu těchto stanov, může vystoupit z Agentury tím, že zašle písemnou výpověď depozitáři uvedenému v odstavci C článku XXI a ten o tom ihned uvědomí Radu guvernérů a všechny ostatní členy.

E. Vystoupení některého člena z Agentury nebude mít vliv na jeho smluvní závazky, které převzal podle článku XI, ani na jeho rozpočtové závazky pro rok, ve kterém vystupuje z Agentury.

Čl. XIX

Zbavení výsad

A. Člen Agentury, který je v prodlení s placením svých peněžitých příspěvků Agentuře, nemá práva v Agentuře hlasovat, jestliže se částka jeho nedoplatků rovná částce příspěvků, k nimž je povinen za předcházející dvě léta, nebo je-li vyšší. Generální konference může přesto dovolit takovému členu, aby hlasoval, zjistí-li, že neplacení bylo způsobeno okolnostmi, které nejsou v členově moci.

B. Člen, který stále porušuje ustanovení těchto stanov nebo jakoukoli dohodu, kterou Agentura uzavřela na základě těchto stanov, může být zbaven výkonu výsad a členských práv usnesením Generální konference, přijatým dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů na doporučení Rady guvernérů.

Čl. XX

Definice

Pro účely těchto stanov mají výrazy používané ve stanovách tento význam:

1. „Speciální štěpitelný materiál“ je plutonium 239, uran 233, uran obohacený izotopem 235 nebo 233, jakýkoli materiál obsahující jeden nebo více z těchto izotopů a takový jiný štěpitelný materiál, který kdykoli určí Rada guvernérů. V žádném případě se výrazu „speciální štěpitelný materiál“ neužívá pro základní materiál.

2. „Uran obohacený izotopem 235 nebo 233“ znamená uran obsahující izotop 235 anebo 233 nebo obojí v takových množstvích, že poměr součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238 v přirozeném uranu.

3. „Základní materiál“ znamená uran obsahující směs izotopů, jak se vyskytuje v přírodě; uran s nižším obsahem izotopu 235, než má uran přirozený; thorium; kterýkoli z těchto materiálů ve formě kovu, slitin, chemických sloučenin nebo koncentrátů; jakýkoli jiný materiál obsahující jeden nebo více předešlých prvků v takové koncentraci, jak kdykoli určí Rada guvernérů; takový jiný materiál, jaký kdykoli určí Rada guvernérů.

Čl. XXI

Podpis, přijetí a nabytí účinnosti

A. Tyto stanovy budou otevřeny k podpisu dne 26. října 1956 všem členským státům Organizace spojených národů nebo kterékoli z odborných organizací a zůstanou otevřeny k podpisu pro tyto státy po dobu devadesáti dnů.

B. Signatární státy se stanou účastníky těchto stanov po složení ratifikační listiny.

C. Ratifikační listiny signatárních států a listiny o přijetí států, jejichž členství bylo schváleno podle odstavce B článku IV těchto stanov, budou uloženy u vlády Spojených států amerických, která se tím určuje jako vláda depozitární.

D. Ratifikaci nebo přijetí těchto stanov provedou jednotlivé státy v souladu se svými ústavními předpisy.

E. Tyto stanovy s výjimkou přílohy nabudou účinnosti jakmile osmnáct států uloží ratifikační listiny podle odstavce B tohoto článku, a to za podmínky, že mezi těmito osmnácti státy budou nejméně tři z těchto států: Kanada, Francie, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké. Ratifikační listiny a listiny o přijetí předložené později nabudou účinnostiv den, kdy dojdou depozitární vládě.

F. Depozitární vláda uvědomí ihned všechny signatární státy těchto stanov o datu složení každé ratifikační listiny a o datu, kdy stanovy nabyly účinnosti. Depozitární vláda ihned uvědomí všechny signatáře a členy o datech, kdy se další státy stanou účastníky.

G. Příloha k těmto stanovám nabude účinnosti v prvý den, kdy tyto stanovy budou otevřeny k podpisu.

Čl. XXII

Registrace u Organizace spojených národů

A. Depozitární vláda provede registraci podle článku 102 Charty Organizace spojených národů.

B. Dohody uzavřené mezi Agenturou a kterýmkoli členem nebo členy, dohody mezi Agenturou a jakoukoli jinou organizací nebo organizacemi a dohody mezi členy, které podléhají schválení Agenturou, budou registrovány u Agentury. Agentura provede registraci takových dohod u Organizace spojených národů, jestliže čl. 102 Charty Organizace spojených národů jejich registraci předpisuje.

Čl. XXIII

Autentické znění a ověřené kopie

Tyto stanovy, sepsané v čínském, anglickém, francouzském, ruském a španělském jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická, budou uloženy v archivech depozitární vlády. Depozitární vláda dodá vládám ostatních signatářských států a vládám států přijatých za členy podle odstavce B článku IV řádně ověřené opisy těchto stanov.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocnění, tyto stanovy podepsali.

Dáno v hlavním sídle Organizace spojených národů dne dvacátéhošestého října roku tisícího devítistého padesátého šestého.

Příloha 1

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR

A. V den, kdy tyto stanovy budou poprvé otevřeny k podpisu, bude zřízen Přípravný výbor. Do něho vyšlou po jednom zástupci každý z těchto států: Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Československo, Francie, Indie, Portugalsko, Jihoafrická unie, Svaz sovětských socialistických republik, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké a po jednom zástupci každý ze šesti jiných států, které určí Mezinárodní konference o stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Přípravný výbor bude v činnosti tak dlouho, dokud tyto stanovy nenabudou účinnosti a dále pak dokud se nesejde Generální konference a nebude zvolena Rada guvernérů v souladu s článkem VI.

B. Pro krytí svých výdajů může Přípravný výbor požádat Organizaci spojených národů o poskytnutí půjčky a učiní k tomu potřebná opatření s příslušnými orgány Organizace spojených národů, včetně opatření k úhradě půjčky Agenturou. Kdyby tyto prostředky nedostačovaly, může Přípravný výbor přijmout zálohy od jednotlivých vlád. Tyto zálohy mohou být odečteny od příspěvků příslušných vlád Agentuře.

C. Přípravný výbor:

1. zvolí své funkcionáře, schválí svůj jednací řád, bude se scházet tak často, jak uzná za nutné, určí sám místo svých schůzí a zřídí komise, jež uzná za nutné;

2. ustanoví výkonného sekretáře a potřebný personál, který bude mít takovou pravomoc a bude vykonávat takové úkoly, jaké výbor určí;

3. učiní potřebná opatření pro zajištění prvního zasedání Generální konference, zejména vypracuje prozatímní pořad jednání a návrh jednacího řádu, přičemž se toto zasedání má konat co nejdříve po tom, kdy tyto stanovy nabudou účinnosti;

4. určí členy první Rady guvernérů v souladu s pododstavci A-1 a A-2 a odstavcem B článku VI;

5. vypracuje studie, zprávy a doporučení pro první zasedání Generální konference a pro první schůzi Rady guvernérů o věcech, které se týkají Agentury a které vyžadují okamžité pozornosti, včetně

(a) financování Agentury;

(b) rozpočtu pro první rok činnosti Agentury;

(c) technických problémů personálu Agentury;

(d) ustavení stálého personálu Agentury;

(e) umístění stálého hlavního sídla Agentury;

6. podá první schůzi Rady guvernérů doporučení týkající se dohody, která určí sídlo a postavení Agentury, jakož i vzájemná práva o povinnosti Agentury a hostitelské vlády;

7.

(a) zahájí v souladu s článkem XVI těchto stanov jednání s Organizací spojených národů k vypracování návrhu dohody, přičemž tento návrh dohody bude předložen prvnímu zasedání Generální konference a první schůzi Rady guvernérů;

(b) podá prvnímu zasedání Generální konference a první schůzi Rady guvernérů doporučení týkající se vztahů mezi Agenturou a jinými mezinárodními organizacemi, jak to předpokládá článek XVI těchto stanov.

Přesunout nahoru