Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka 21/1958
Platnost od 01.10.1958
Účinnost od 09.07.1958
Zrušeno k 08.05.1963 (25/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 28. srpna 1958

o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Dne 1. dubna 1958 byla v Praze sjednána Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.

Vláda Dohodu schválila dne 4. června 1958. Schválení Dohody příslušnými sovětskými orgány bylo sděleno nótou ze dne 11. června 1958 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 9. července 1958.

Podle svého článku 10 Dohoda nabyla účinnosti dnem 9. července 1958.

České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.

David v. r.

Příloha

DOHODA

mezi Československou republikou

a Svazem sovětských socialistických republik

o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Vláda Československé republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik

za účelem rozvoje spolupráce mezi celními orgány obou zemí rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a jmenovaly proto svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

Stanislava Saura,

vedoucího Ústřední celní správy,

vláda Svazu sovětských socialistických republik

Andreje Morozova,

vedoucího Hlavní celní správy,

kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a náležité formě, se dohodli takto:

Čl. 1

Celní orgány Smluvních stran při provádění kontroly zavazadel, zboží, dopravních prostředků, jakož i platidel a devizových hodnot, přepravovaných přes společné státní hranice, budou si vzájemně poskytovat pomoc za účelem zachovávání zákonů a jiných právních předpisů obou zemí týkajících se celních otázek.

Celní správy Smluvních stran si během tří měsíců poté, co tato Dohoda nabude platnosti, vymění všechny zákonné předpisy týkající se celních otázek a jiné právní předpisy vztahující se k otázkám upraveným touto Dohodou a v budoucnu si budou neprodleně podávat zprávy o všech změnách nebo zrušení uvedených předpisů a rovněž tak o všech nově vydaných takovýchto předpisech.

Čl. 2

Přeprava zavazadel, zboží a dopravních prostředků, jakož i platidel a devizových hodnot přes společné státní hranice Smluvních stran se bude provádět přes pohraniční přechody stanovené vzájemnou dohodou.

Celní správy Smluvních stran se vzájemně dohodnou na pracovní době pohraničních celnic.

Čl. 3

Zavazadla, zboží a dopravní prostředky, jakož i platidla a devizové hodnoty, přepravované přes společné státní hranice Smluvních stran a podléhající celnímu řízení, musí být provázeny doklady, které jsou požadovány československými a sovětskými celními orgány.

Čl. 4

Celní orgány Smluvních stran budou vzájemně uznávat úřední značky, které na zboží a dopravních prostředcích označují pojmenování zboží, váhu, míry atd.

Čl. 5

Celní orgány jedné Smluvní strany propustí na území svého státu jen ta zavazadla, zboží, platidla a devizové hodnoty podléhající celnímu řízení, které byly řádně projednány celními orgány druhé Smluvní strany.

Zjistí-li celní orgány jedné Smluvní strany, že zavazadla, zboží, platidla a devizové hodnoty podléhající celnímu řízení nebyly projednány celními orgány druhé Smluvní strany, zadrží tato zavazadla, zboží, platidla a devizové hodnoty a vyrozumí o tom celní orgány druhé Smluvní strany. S těmito zavazadly, zbožím, platidly a devizovými hodnotami naloží pak podle pokynů celních orgánů druhé Smluvní strany.

Čl. 6

Celní orgány Smluvních stran učiní všechna opatření k urychlení přestupu dopravních prostředků, zboží a zavazadel přes společné státní hranice.

Za tím účelem vypracují společně celní správy Smluvních stran, při zachování právních předpisů obou států, návrhy na urychlení celního řízení na státních hranicích.

Čl. 7

Celní orgány Smluvních stran si budou vzájemně poskytovat pomoc při potírání celních a devizových deliktů, zejména podloudnictví.

Čl. 8

S podloudně přepravenými zavazadly, zbožím, jakož i platidly a devizovými hodnotami se bude nakládat podle právních předpisů Smluvní strany, na jejímž území byly tyto předměty zajištěny.

Čl. 9

Dokumentace předávaná podle této Dohody může být celními orgány Smluvních stran použita pouze k služebním účelům.

Čl. 10

Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů každé ze Smluvních stran. Nabude platnosti dnem výměny nót o tomto schválení a bude platit pět let.

Její platnost se prodlužuje vždy na dalších pět let, neprojeví-li jedna ze Smluvních stran rok před uplynutím její platnosti písemně přání Dohodu vypovědět.

Sepsáno v Praze dne 1. dubna 1958 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé republiky

Saur v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik

Morozov v. r.

Přesunout nahoru