Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví

Částka 21/1958
Platnost od 01.10.1958
Účinnost od 28.04.1958
Zrušeno k 26.09.1980 (148/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 28. srpna 1958

o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví

Dne 4. prosince 1957 byla v Praze sjednána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví.

Vláda Úmluvu schválila dne 12. března 1958. Schválení Úmluvy příslušnými sovětskými orgány bylo sděleno nótou ze dne 7. ledna 1958 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 28. dubna 1958.

Podle svého článku 14 Úmluva nabyla účinnosti dnem 28. dubna 1958.

České znění Úmluvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.

David v. r.

Příloha

ÚMLUVA

mezi vládou Československé republiky

a vládou Svazu sovětských socialistických republik

o spolupráci ve zdravotnictví

Vláda Československé republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik, vedeny přáním přispět k dalšímu upevnění přátelských vztahů mezi národy obou zemí a k rozšíření spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy, se rozhodly uzavřít tuto Úmluvu o spolupráci ve zdravotnictví a jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky

Josefa Plojhara,

ministra zdravotnictví Československé republiky,

vláda Svazu sovětských socialistických republik

Marii Dmitrijevnu Kovriginovou,

ministryni zdravotnictví Svazu sovětských socialistických republik,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v náležité formě a naprostém pořádku, se shodli na tomto:

Čl. 1

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet spolupráci a budou si poskytovat vzájemnou pomoc na všech úsecích a ve všech otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala ke stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Čl. 2

1. Smluvní strany si budou vyměňovat plány vědeckého výzkumu ze všech oborů lékařské vědy a informace o výsledcích prováděných vědeckých výzkumných prací se zřetelem na možnost vzájemné koordinace vědeckého výzkumu.

2. Smluvní strany si budou vyměňovat plány a programy lékařských sjezdů a konferencí a vzájemně umožní na nich účast vědeckým pracovníkům.

Čl. 3

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi vědeckými výzkumnými lékařskými ústavy obou zemí. Tato spolupráce bude spočívat zejména v navazování přímých styků mezi pracovníky těchto ústavů, ve výměně plánů vědeckého výzkumu, ve výměně vědeckých prací a jiných vědeckých informací, v provádění společného výzkumu, jakož i ve vzájemném vysílání vědeckých pracovníků.

2. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti lékařského tisku a účast vědeckých pracovníků druhé strany na práci redakčních rad lékařských časopisů.

3. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi vysokými lékařskými školami podle dohody o kulturní spolupráci uzavřené mezi oběma zeměmi.

Čl. 4

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti o prevenci a léčení různých nemocí, jakož i o organizaci léčebně preventivní péče o obyvatelstvo.

Čl. 5

1. Smluvní strany budou vzájemně umožňovat ústavní léčení ve svých zdravotnických zařízeních nemocným druhé strany podle dohody mezi ministerstvy zdravotnictví obou stran.

2. Každá Smluvní strana zajistí občanům druhé strany, kteří se nacházejí na jejich území, při náhlých onemocněních bezplatnou léčebnou péči.

3. Otázky souvisící s lázeňským léčením jsou upraveny zvláštní dohodou.

Čl. 6

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o infekčních nemocech a o důležitých epidemiologických jevech, jež by mohly ovlivnit epidemiologický stav v druhé zemi.

Čl. 7

Obě strany se budou neprodleně informovat o vzniku karanténních infekčních onemocnění na svých pozemních, vodních a vzdušných tratích, po nichž se přepravují cestující nebo náklady druhé strany.

Čl. 8

Bude-li třeba provést podél československo-sovětských státních hranic hygienická a protiepidemická opatření většího rozsahu, dohodnou se obě strany o způsobu jejich provedení tak, aby mohla být uskutečněna pokud možno ve stejnou dobu a stejným způsobem.

Čl. 9

Smluvní strany budou rozšiřovat spolupráci v oblasti zdravotnické osvěty mezi obyvatelstvem.

Čl. 10

Smluvní strany budou navzájem vysílat zdravotnické pracovníky, aby si vyměňovali zkušenosti v různých otázkách zdravotnictví a lékařské vědy a aby si poskytovali vědeckou a praktickou pomoc.

Čl. 11

Smluvní strany si budou vyměňovat různý materiál o organizaci, plánování a řízení zdravotnictví, informace o zdravotnických zákonech, údaje o zdravotnické statistice, vědecké práce, monografie a lékařské časopisy, vědeckou dokumentaci, lékařské filmy, kmeny různých bakterií a virů, vzorky léčiv a výrobků zdravotnického průmyslu, jakož i jiný materiál.

Čl. 12

K provádění této Úmluvy ministerstva zdravotnictví Smluvních stran každoročně sjednají konkrétní plán spolupráce a vzájemné pomoci.

Čl. 13

Obě strany hradí výdaje spojené s prováděním této Úmluvy na základě rovnoprávnosti a vzájemných výhod:

1. Výlohy spojené s vysíláním zdravotnických pracovníků hradí strana, v jejíž prospěch jsou pracovníci vysláni.

2. Výlohy spojené s pobytem oficiálně pozvaných odborníků na sjezdy a konference hradí strana přijímající; jízdné do místa určení a zpět a drobné osobní výdaje hradí strana vysílající.

3. Při výměně zdravotnických pracovníků na základě vzájemnosti hradí všechny náklady spojené s jejich pobytem přijímající strana; jízdné do místa určení a zpět hradí strana vysílající.

4. Každá Smluvní strana poskytne nemocným občanům druhé strany podle článku 5 odstavce 1 a 2 této Úmluvy bezplatně nezbytné léčení. Přijímající strana nenese žádné výlohy spojené s dopravou nemocných a jejich pobytem ve své zemi před a po ústavním léčení.

5. Tiskoviny, vzorky, vědecká dokumentace a jiný podobný materiál jsou vyměňovány zpravidla bezplatně; o případné náhradě se obě strany zvláště dohodnou.

6. Vzájemné vyúčtování výloh bude prováděno podle platební dohody platné mezi Smluvními stranami.

Čl. 14

Tato Úmluva se uzavírá na dobu 5 let a její platnost se prodlužuje automaticky vždy na dalších 5 let, neprojeví-li jedna ze Smluvních stran 6 měsíců před uplynutím její platnosti přání ji vypovědět.

Tato Úmluva podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů každé ze Smluvních stran a nabude účinnosti dnem výměny sdělení o jejím schválení.

Sepsáno ve dvou výtiscích, každý v jazyce českém a ruském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Vyhotoveno v Praze dne 4. prosince 1957.

Z pověření

vlády Československé republiky

J. Plojhar v. r.

Z pověření

vlády Svazu sovětských socialistických republik

M. D. Kovriginová v. r.

Přesunout nahoru