Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 53/1958 Sb.Vládní nařízení o zřízení Státní letecké správy

Částka 21/1958
Platnost od 01.10.1958
Účinnost od 01.07.1958
Zrušeno k 01.01.1965 (203/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

53

Vládní nařízení

ze dne 30. července 1958

o zřízení Státní letecké správy

Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:


§ 1

(1) Zřizuje se Státní letecká správa se sídlem v Praze s působností pro území celého státu. Je podřízena ministerstvu dopravy.

(2) Státní letecká správa vykonává svou působnost jednak přímo, jednak prostřednictvím podřízených organizačních složek.

§ 2

Státní letecké správě přísluší tyto úkoly ve věcech civilního letectví:

a) vydávat osvědčení o způsobilosti civilního letadla k létání a uznávat za platná osvědčení vydaná cizím státem,

b) vydávat průkazy způsobilosti výkonným letcům a uznávat za platné cizí průkazy způsobilosti vydané nebo uznané za platné státem, v němž je letadlo zapsáno do leteckého rejstříku,

c) provádět administrativní šetření o příčinách leteckých nehod, pokud si je nevyhradí ministerstvo dopravy,

d) obstarávat řízení a zabezpečování civilního leteckého provozu na území Československé republiky,

e) vykonávat správu a údržbu dopravních letišť,

f) obstarávat výstavbu dopravních letišť a letištních zařízení,

g) vykonávat odborný technický dozor nad bezpečností při práci v letectví, a to v součinnosti s orgány inspekce práce jednotné odborové organizace,

h) rozhodovat a činit opatření v dalších věcech civilního letectví, které na ni přenese ministerstvo dopravy.

§ 3

Podrobnosti o působnosti Státní letecké správy a jejích organizačních složek stanoví ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provede je ministr dopravy v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dr . Vlasák v. r.

Přesunout nahoru