Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci

Částka 1/1958
Platnost od 20.02.1958
Účinnost od 13.01.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 13. února 1958

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci


Dne 6. května 1957 byla v Káhiře sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci.

President republiky Dohodu ratifikoval dne 6. prosince 1957 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 13. ledna 1958.

Podle svého článku 8 Dohoda, která se provádí ode dne 6. května 1957, nabyla platnosti dne 13. ledna 1958.


České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci

Vláda Československé republiky a vláda Egyptské republiky, přejíce si upevnit své přátelské vztahy a prohloubit rozvoj svých hospodářských styků a za účelem rozvoje vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi dohodly se následovně:

Čl. 1

Obě smluvní strany se zavazují k vědecké a technické spolupráci za účelem účinného využití posledních výsledků vědy a techniky při hospodářské výstavbě obou zemí.

Čl. 2

Spolupráce ve smyslu článku 1. této dohody bude prováděna poskytováním vzájemné vědecké a technické pomoci, a to zvláště:

a) výměnou expertů,

b) umožňováním odborné praxe a udělováním školských stipendií.

Čl. 3

Podmínky a rozsah spolupráce uvedené v článku 1. budou obě smluvní strany sjednávat vždy na určité časové období. Výsledky těchto jednání budou vždy vyjádřeny v Protokolu, který obě smluvní strany sjednají.

Čl. 4

Rozsah práce, způsob odměňování a ostatní pracovní podmínky jednotlivých expertů budou dohodnuty příslušnými zástupci obou smluvních stran ve formě separátních dohod pro každý jednotlivý případ.

Toto ustanovení se nevztahuje na experty, na techniky, na úředníky, nebo na účastníky, jejichž závazky jsou dohodnuty a obsaženy ve smlouvách nebo objednávkách zboží, uzavřených mezi zástupci nebo organisacemi obou smluvných vlád.

Čl. 5

Experti uvedeni v článku 4. se nebudou žádným způsobem vměšovat do politických ani náboženských záležitostí země, do které budou vysláni.

Čl. 6

Každá smluvní strana pomoc přijímající se zavazuje, že bude expertům druhé smluvní strany poskytovat všechny předpoklady pro zdárné plnění jejich úkolů.

Čl. 7

Každá smluvní strana pomoc přijímající se zavazuje, že znalosti, které tím získá, nebudou nikomu sděleny bez souhlasu smluvní strany pomoc poskytující.

Čl. 8

Tato dohoda bude ratifikována oběma smluvními stranami a nabude platnosti, jakmile bude provedena výměna ratifikačních listin v Praze, avšak bude prováděna již ode dne podpisu.

Čl. 9

Tato dohoda zůstane v platnosti do uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy ji jedna z obou smluvních stran písemně vypoví.

Dáno v Káhiře, dne 6. května 1957 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém, při čemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě rozporů anglické znění je rozhodující.

Za vládu Československé republiky:

Dr. Arnošt Karpíšek

Za vládu Egyptské republiky:

A. I. Hassan

Přesunout nahoru