Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou

Částka 20/1958
Platnost od 22.09.1958
Účinnost od 24.03.1958
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 28. srpna 1958

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou


Dne 19. října 1957 byla v Káhiře sjednána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou.

Vláda Dohodu schválila dne 5. března 1958. Schválení Dohody příslušnými egyptskými orgány bylo sděleno nótou ze dne 28. prosince 1957 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 24. března 1958.

Podle svého článku 7 Dohoda nabyla účinnosti dnem 24. března 1958.


České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou

Vláda Československé republiky a vláda Egyptské republiky, vedeny snahou prohlubovat přátelské vztahy mezi národy obou zemí, usilujíce o navázání užší spolupráce mezi oběma zeměmi ve všech oblastech umění, vědy, školství a výchovy, osvěty, tělesné výchovy a sportu, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky pana Arnošta Karpíška, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Československé republiky v Republice egyptské,

vláda Egyptské republiky pana Alího Sabrí, ministra zahraničních věcí a. i.,

kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Obě smluvní strany si budou poskytovat vzájemnou pomoc k podpoře vědecké a umělecké spolupráce. Proto se dohodly zejména takto:

A. Obě smluvní strany budou mezi svými zeměmi, jejich ústavy a vysokými školami podporovat výměnu vysokoškolských profesorů a vědeckých pracovníků.

B. Obě smluvní strany budou usilovat o celní zvýhodnění oboustranných zásilek učebních pomůcek pro školy a laboratoře a umožní opatření takových předmětů z oblasti druhé smluvní strany.

C. Obě smluvní strany budou podporovat vydávání literárních a uměleckých děl, pořádat soutěže a udělovat ceny autorům a překladatelům, kteří pomohou příslušníkům obou smluvních stran ke vzájemnému poznání v oblastivědy a umění.

D. Obě smluvní strany budou podporovat výměnu mezi svými oficiálnímivědeckými a uměleckými organizacemi, jako národními knihovnami a vědeckými, uměleckými a historickými muzei.

E. Obě smluvní strany budou podle možnosti poskytovat příslušníkům druhé smluvní strany takové výhody, jako je udílení peněžitých podpor a zvaní k vědeckým a uměleckým výstavám, divadelním a filmovým představením, hudebním pořadům a rozhlasovým vysíláním. Za tímto účelem se pro každý takový případ dohodnou příslušné úřady, orgány a instituce v zemi obou smluvních stran.

Čl. 2

Obě smluvní strany zajistí, aby dějepisné a zeměpisné příručky používané na jejich vzdělávacích ústavech obsahovaly podle možnosti takové údaje, které by jejich studentům pomohly vytvořit si věrnou představu o zemi druhé smluvní strany.

Čl. 3

Obě smluvní strany vyhradí ve svém rozhlasovém a televizním vysílání zvláštní pořady, které pomohou k lepšímu vzájemnému poznání.

Čl. 4

Majíce na mysli uzavření zvláštní dohody, obě smluvní strany budou zkoumat potřebné podmínky pro vzájemné uznávání platnosti hodností a diplomů udělovaných jejich ústavy a pro poskytování všemožných výhod pro přijímání studentů druhé strany do svých ústavů.

Čl. 5

Obě smluvní strany budou podporovat sportovní a tělovýchovné styky mezi jednotlivci a organizacemi obou zemí.

Čl. 6

Při výměně kulturních materiálů zaručují obě smluvní strany vzájemnou ochranu autorských práv.

Čl. 7

Tato Dohoda nabude účinnosti podle ústavních předpisů obou smluvních stran. Zůstane v platnosti šest měsíců poté, kdy některá z obou smluvních stran oznámí druhé smluvní straně písemně svůj úmysl tuto Dohodu vypovědět.

Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém. V případě rozdílu mezi českým a arabským zněním bude rozhodujícím text anglický.

Dáno v Káhiře dne 19. října 1957.

Za vládu Československé republiky

Dr. A. Karpíšek v. r.

Za vládu Egyptské republiky

Alí Sabrí v. r.

Přesunout nahoru