Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 48/1958 Sb.Vládní nařízení o úpravě penzijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organizací

Částka 19/1958
Platnost od 06.09.1958
Účinnost od 01.10.1958
Zrušeno k 01.07.1964 (101/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

Vládní nařízení

ze dne 20. srpna 1958

o úpravě penzijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organizací

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 87 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"):


§ 1

Všeobecná ustanovení

Penzijními nároky podle tohoto nařízení se rozumějí:

a) penzijní nároky náležející zaměstnancům ze smluvního závazku zaměstnavatele, čítajíc v to i penzijní nároky bývalých zaměstnanců na zabraném nebo konfiskovaném majetku zemědělském, pokud tyto nároky nebyly upraveny zvláštními předpisy (dále jen "smluvní penzijní nároky"),

b) penzijní nároky z důvodu náhrady škody, která byla zaměstnancům způsobena na nárocích z důchodového zabezpečení (pojištění) tím, že zaměstnavatel nedodržel předpisy o sociálním pojištění (dále jen "náhradní penzijní nároky"), pokud jsou z těchto penzijních nároků zavázány rozpočtové organizace anebo hospodářské organizace státního nebo družstevního socialistického sektoru (dále jen "organizace").

§ 2

(1) Státní úřad sociálního zabezpečení vypořádá penzijní nároky uvedené v § 1, pokud byly organizací uznány nebo pokud byly pravomocně určeny soudem; vypořádá je podle stavu ke dni 1. října 1958 v rozsahu a za podmínek stanovených v dalších ustanoveních tohoto nařízení.

(2) Státní úřad sociálního zabezpečení může odmítnout vypořádání penzijních nároků právně nepodložených nebo nedostatečně prokázaných, i když byly organizací uznány.

(3) Penzijní nároky, pokud převyšují rozsah stanovený v tomto nařízení, jakož i penzijní nároky, které Státní úřad sociálního zabezpečení odmítne vypořádat (odstavec 2), zanikají.

(4) Penzijní nároky převzaté k vypořádání Státním úřadem sociálního zabezpečení a příslušející osobám, na které se vztahuje § 1, jakož i pozůstalým po těchto osobách, mohou komise sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů upravit za týchž podmínek a ve stejném rozsahu, jako mohou upravit důchod ze sociálního zabezpečení podle čl. IV zákona č. 41/1958 Sb., o některých změnách v sociálním zabezpečení, nebo podle zákona č. 40/1958 Sb., o úpravě důchodů některých odsouzených osob.

Smluvní penzijní nároky

§ 3

(1) Ze smluvních penzijních nároků se zachovávají

a) nároky na důchod starobní a invalidní,

b) nároky na důchod vdovský a sirotčí, jestliže tyto důchody byly přiznány anebo podmínky pro jejich přiznání byly splněny již před 1. říjnem 1958; Státní úřad sociálního zabezpečení může však při vypořádání smluvních penzijních nároků přiznat z důvodů hodných zvláštního zřetele vdovské a sirotčí důchody i v případech, v nichž podmínky pro jejich přiznání se splnily až po 30. září 1958.

(2) Smluvní penzijní nároky se zachovávají až do výše

a) 250 Kčs měsíčně, jde-li o starobní nebo invalidní důchod,

b) 125 Kčs měsíčně, jde-li o vdovský důchod nebo o důchod oboustranně osiřelého dítěte,

c) 62,50 Kčs měsíčně, jde-li o důchod jednostranně osiřelého dítěte;

naturální požitky se přitom započítávají částkou určenou podle obecných předpisů o oceňování naturálních požitků.

(3) Sejde-li se několik smluvních penzijních nároků, platí ustanovení odstavce 2 pro jejich úhrn.

(4) Důchody ze smluvních penzijních nároků, jejichž vypořádání převezme Státní úřad sociálního zabezpečení, se poskytují jako příplatky k důchodům podle předpisů o sociálním zabezpečení.

(5) Důchody ze smluvních penzijních nároků zaměstnanců II. a III. pracovní kategorie se snižují o částku, o niž úhrn důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění) a důchodu ze smluvního penzijního nároku převyšuje 85 % průměrného ročního výdělku. Pozůstalým po zaměstnanci, který by měl nárok na důchod ze smluvního penzijního nároku snížený podle předchozí věty, náležejí ze smluvního penzijního nároku důchody pozůstalých vypočtené ze sníženého důchodu; to platí též pro důchody pozůstalých po důchodci.

(6) Jestliže poživateli důchodu ze smluvního penzijního nároku nenáleží důchod téhož druhu ani z důchodového zabezpečení ani z penzijního nadlepšení, vztahuje se omezení stanovené v odstavci 2 jen na část, o kterou důchod ze smluvního penzijního nároku převyšuje

a) částku 400 Kčs měsíčně, jde-li o důchod starobní nebo invalidní,

b) částku 240 Kčs měsíčně, jde-li o důchod vdovský nebo o důchod oboustranně osiřelého dítěte,

c) částku 120 Kčs měsíčně, jde-li o důchod jednostranně osiřelého dítěte.

Ustanovení odstavce 3 platí i v těchto případech.

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 platí též o nárocích na doplatky důchodů ze smluvních penzijních nároků. Státní úřad sociálního zabezpečení neposkytuje doplatky za dobu před 1. lednem 1958.

§ 4

(1) Důchod ze smluvního penzijního nároku náleží jen za podmínek platných podle zákona pro vznik a trvání nároku na důchod téhož druhu z důchodového zabezpečení.

(2) K starobnímu důchodu poskytovanému ve výši jedné třetiny (§ 10 odst. 4 a 5 zákona) a k částečnému invalidnímu důchodu důchod ze smluvního penzijního nároku nenáleží.

(3) Ustanovení § 49 zákona o zabezpečení důchodců v nemoci platí též pro poživatele důchodu uvedené v § 3 odst. 6.

Náhradní penzijní nároky

§ 5

(1) Náhradní penzijní nároky osob, které nejsou ke dni 1. října 1958 důchodci podle předpisů o sociálním zabezpečení, budou vypořádány tak, že se nepojištěná doba [§ 1 písm. b)] bude považovat za dobu zaměstnání podle § 6 zákona.

(2) Důchody plynoucí z náhradního penzijního nároku osob, které jsou ke dni 1. října 1958 důchodci podle předpisů o sociálním zabezpečení, se při jejich převzetí Státním úřadem sociálního zabezpečení slučují v dosavadní výši s důchody poskytovanými podle uvedených předpisů.

(3) Důchody plynoucí z náhradního penzijního nároku, vedle nichž nepřísluší důchod téhož druhu ani z důchodového zabezpečení ani z penzijního nadlepšení, se od 1. ledna 1958 zvyšují podle ustanovení vládního nařízení č. 53/1956 Sb., o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení. Pro další trvání nároku na tyto důchody a pro zabezpečení jejich poživatelů v nemoci platí obdobně ustanovení §§ 39 až 49 zákona.

(4) Obdobně podle ustanovení předchozích odstavců budou vypořádány penzijní nároky, které získali zaměstnanci na Slovensku podle smluv se svými zaměstnavateli do 31. prosince 1921.

(5) Státní úřad sociálního zabezpečení neposkytuje doplatky důchodů z náhradních penzijních nároků za dobu před 1. lednem 1958.

Společná ustanovení

§ 6

(1) Státní úřad sociálního zabezpečení určí vyhláškou v Úředním listě, které osoby oprávněné ze smluvních penzijních nároků, v jaké lhůtě a jakým způsobem jsou povinny u něho svůj smluvní nárok přihlásit.

(2) Jestliže osoby, kterým bude uložena přihlašovací povinnost podle odstavce 1, nepřihlásí svůj smluvní nárok v předepsané lhůtě, nárok zanikne.

(3) Náhradní penzijní nárok musí být uplatněn proti zavázané organizaci nejpozději do jednoho roku od přiznání důchodu z důchodového zabezpečení, jinak zanikne.

§ 7

Státní úřad sociálního zabezpečení vypořádá penzijní nároky, z nichž jsou zavázány organizace státního socialistického sektoru, bez náhrady; uvedené organizace jsou však povinny odvést do státního rozpočtu účelové jmění nebo rezervy určené k plnění těchto svých závazků. Organizace družstevního socialistického sektoru jsou povinny odvést do státního rozpočtu plnou úhradu potřebnou k vypořádání.

§ 8

Organizace jsou povinny plnit své závazky z právně podložených a dostatečně prokázaných penzijních nároků i po 30. září 1958 až do dne, kterým Státní úřad sociálního zabezpečení převezme vypořádání těchto nároků; přitom musí organizace dbát ustanovení § 3 a § 4 odst. 1 a 2. Státní úřad sociálního zabezpečení nahradí organizacím částky vyplacené při plnění uvedených závazků za dobu od 1. října 1958.

§ 9

Důchody z penzijních nároků se nezdaňují; ustanovení § 82 odst. 1 zákona platí obdobně.

§ 10

Ustanovení §§ 3 až 5 platí též v případech, v nichž Státní úřad sociálního zabezpečení převzal vypořádání penzijních nároků před 1. říjnem 1958.

§ 11

Státní úřad sociálního zabezpečení může v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanovit, které organizace se považují pro účely tohoto nařízení za rozpočtové anebo hospodářské organizace státního nebo družstevního socialistického sektoru.

§ 12

Státní úřad sociálního zabezpečení může vydat vyhláškou v Úředním listě předpisy potřebné k provedení tohoto nařízení, zejména předpisy

a) o součinnosti zavázaných organizací při provádění tohoto nařízení,

b) o stanovení smluvních penzijních nároků zaměstnanců, u nichž nebudou ke dni 1. října 1958 splněny podmínky pro přiznání dávky,

c) o souběhu smluvního penzijního nároku s nárokem (důchodem) z penzijního nadlepšení,

d) o odchylných podmínkách pro vznik a trvání smluvního penzijního nároku osob, které nemají nárok na důchod téhož druhu ani podle předpisů o sociálním zabezpečení, ani podle předpisů o penzijním nadlepšení.


§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1958; provede je předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Přesunout nahoru