Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 41/1958 Sb.Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení

Částka 16/1958
Platnost od 23.07.1958
Účinnost od 23.07.1958
Zrušeno k 01.07.1964 (101/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

Zákon

ze dne 3. července 1958

o některých změnách v sociálním zabezpečení

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. § 34 odst. 1 zní:

"(1) Příslušníkům ozbrojených sil, kteří nejsou účastni důchodového zaopatření podle zvláštních předpisů a stali se invalidními nebo částečně invalidními (§ 12 odst. 2) následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých při obraně Československé republiky, při výkonu jiných povinností v ozbrojených silách nebo v souvislosti s pobytem na frontě, náleží

a) invalidní nebo částečný invalidní důchod jako při pracovním úrazu (§§ 16 a 17), jestliže byli bezprostředně před vstupem do ozbrojených sil důchodově zabezpečeni jako zaměstnanci; částečný invalidní důchod činí 45 % průměrného ročního výdělku;

b) invalidní důchod ve výši 65 % nebo částečný invalidní důchod ve výši 45 % z částky 12 000 Kčs ročně, jestliže nebyli bezprostředně před vstupem do ozbrojených sil důchodově zabezpečeni jako zaměstnanci."

2. § 35 zní:

"Příslušníkům ozbrojených sil, kteří nejsou účastni důchodového zaopatření podle zvláštních předpisů a stali se v době, kdy vykonávali službu v ozbrojených silách, invalidními nebo částečně invalidními následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých za jiných okolností, než jak je uvedeno v § 34 odst. 1, náleží

a) invalidní nebo částečný invalidní důchod podle § 14, jestliže byli bezprostředně před vstupem do ozbrojených sil důchodově zabezpečeni jako zaměstnanci; ustanovení § 34 odst. 2 platí i tu; částečný invalidní důchod činí 35 % průměrného ročního výdělku;

b) invalidní důchod ve výši 50 % nebo částečný invalidní důchod ve výši 35 % z částky 12 000 Kčs ročně, jestliže nebyli bezprostředně před vstupem do ozbrojených sil důchodově zabezpečeni jako zaměstnanci."

3. § 36 odst . 1 zní:

"Dávky podle § 34 náleží též osobám, které se staly invalidními nebo částečně invalidními v příčinné souvislosti s poškozením zdraví, jež utrpěly následkem účasti v boji proti fašismu jako příslušníci ozbrojených útvarů, anebo následkem věznění z důvodů fašistické persekuce v době nesvobody."

4. K § 69, jehož dosavadní text se označuje jako odstavec 1, se připojují nové odstavce 2 až 4 tohoto znění:

"(2) Okresní a krajské národní výbory volí jako své výkonné orgány komise sociálního zabezpečení rad národních výborů. Vláda stanoví složení a organizaci těchto komisí.

(3) Komise sociálního zabezpečení rad národních výborů rozhodují o dávkách, službách a ostatních věcech sociálního zabezpečení, o kterých to stanoví Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s Ústřední radou odborů vyhláškou v Úředním listě. Vyhláškou Státního úřadu sociálního zabezpečení vydanou v dohodě s Ústřední radou odborů se též stanoví způsob jednání komisí sociálního zabezpečení.

(4) Vláda může na návrh Ústřední rady odborů nebo národních výborů nařízením stanovit , jak ještě více přiblížit sociální zabezpečení pracujícím a jak zvýšit jejich účast na provádění a kontrole sociálního zabezpečení."

5. § 84 odst. 4 zní:

"(4) Důchody z penzijního nadlepšení se nezapočítávají do nejvyšší výměry starobního a invalidního důchodu zaměstnance I. pracovní kategorie (§ 19 odst. 1). Důchody z penzijního nadlepšení zaměstnanců II. a III. pracovní kategorie se snižují o částku, o niž úhrn důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění) a důchodu z penzijního nadlepšení převyšuje 85 % průměrného ročního výdělku. Pozůstalým po zaměstnanci, který by měl nárok na důchod z penzijního nadlepšení snížený podle předchozí věty, náležejí z penzijního nadlepšení důchody pozůstalých vypočtené ze sníženého důchodu; to platí též pro důchody pozůstalých po důchodci."


Čl. II

Ustanovení § 84 odst. 4 zákona o sociálním zabezpečení ve znění čl. I č. 5 platí i pro nároky vzniklé před počátkem účinnosti tohoto zákona. Přeplatky na důchodech, které by vznikly při provádění této úpravy, se nevymáhají.

Čl. III

Úprava starobních důchodů zaměstnanců, kteří byli podnikateli

(1) Komise sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů mohou v jednotlivých případech rozhodnout, že se sníží starobní důchod osobám, které byly před vstupem do zaměstnaneckého pracovního poměru osobami samostatně výdělečně činnými, zaměstnávaly cizí pracovní síly a jimž byl přiznán starobní důchod podle předpisů o národním pojištění platných před 1. lednem 1957 za dobu důchodového pojištění kratší než 20 let. Snížení důchodu se provede tak, aby důchod činil poměrnou část z 50 % průměrného ročního výdělku, která odpovídá poměru doby důchodového pojištění, vypočtené ke dni vzniku nároku na důchod, k době 20 let; ustanovení § 19 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení platí i tu. Obdobně lze snížit důchody pozůstalých po těchto osobách.

(2) Snížení důchodu se provede ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které byla již vyplacena splátka důchodu.

Čl. IV

Úprava důchodů osob, které byly význačnými představiteli dřívějšího politického a hospodářského zřízení

(1) Komise sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů mohou snížit důchody osob, které byly význačnými představiteli dřívějšího politického a hospodářského zřízení, a pozůstalých p o těchto osobách až o částku, která odpovídá poměru mezi dobou zaměstnání (pojištění), po kterou byly tyto osoby takovými představiteli, a dobou, která byla vzata za základ pro stanovení výše důchodu; ustanovení § 19 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení platí i tu.

(2) O počátku účinnosti snížení důchodu platí ustanovení čl. III odst. 2.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí přiměřeně i pro poživatele důchodů ze sociálního zaopatření příslušníků ozbrojených sil . Ministři národní obrany a vnitra stanoví podrobnosti, zejména stanoví, který orgán provede opatření podle odstavce 1.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru