Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie

Částka 1/1958
Platnost od 20.02.1958
Účinnost od 28.11.1957
Zrušeno k 12.01.1995 (182/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 13. února 1958

o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie


Dne 29. ledna 1957 byla v Bělehradě sjednána Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie.

President republiky Dohodu ratifikoval dne 30. září 1957 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 28. listopadu 1957.

Podle svého článku 10 Dohoda vstoupila v platnost dne 28. listopadu 1957.


České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

DOHODA

o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie

Vláda Československé republiky a vláda Federativní lidové republiky Jugoslávie ve snaze rozvíjet přátelské vztahy mezi národy obou zemí a prohlubovat mezi nimi spolupráci vzájemným poznáváním ve všech oblastech kultury, umění, vědy, školství a osvěty, rozhodly se uzavřít Dohodu o spolupráci v oboru kultury, umění, vědy, školství a osvěty a za tím účelem se dohodly na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Obě Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v kulturní, umělecké, vědecké, školské a osvětové činnosti, jakož i výměnu informací z těchto oblastí.

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly, že budou zvláště napomáhat a podporovat:

a) spolupráci mezi vědeckými a osvětovými institucemi, odbornými společnostmi a kulturně osvětovými organisacemi;

b) výměnu informací a příslušných materiálů o dosažených výsledcích v kultuře, umění, vědě, školství a osvětě;

c) vzájemná hostování umělců a uměleckých skupin, jakož i organisování uměleckých a odborných výstav;

d) spolupráci a vzájemné návštěvy kulturních, vědeckých, školských a osvětových pracovníků a sportovců;

e) výměnu vědeckých, odborných, literárních a uměleckých děl, jejich překládání a vydávání;

f) výměnu vědeckých, výchovných a kulturně osvětových filmů.

Čl. 3

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti rozhlasu a televise, jakož i filmu, na základě dohody příslušných institucí obou zemí.

Čl. 4

Každá ze Smluvních stran usnadní vědeckým pracovníkům druhé Smluvní strany práci v ústavech, archivech, knihovnách a museích své země, podle svých platných předpisů a stanov příslušných ústavů.

Rovněž umožní studium, využití a fotografování historických materiálů a dokumentů, které se vztahují k dějinám druhé Smluvní strany.

Čl. 5

Každá ze Smluvních stran bude podle svých možností poskytovat stipendia a jiné druhy materiální pomoci pro studium, specialisaci a vědecko-výzkumnou práci studentům, odborným a vědeckým pracovníkům a umělcům druhé Smluvní strany.

Čl. 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními a tělovýchovnými organisacemi a ústavy, výměnu zkušeností v této oblasti, jakož i vzájemné návštěvy sportovců a tělovýchovných pracovníků.

Čl. 7

K provádění této Dohody obě Smluvní strany včas dojednají roční plány význačnějších akcí spolupráce na úseku kultury, umění, vědy, školství a osvěty.

Před sjednáním ročního plánu si příslušné orgány Smluvních stran vymění návrhy. Roční plán se projedná a schválí na společné schůzi zplnomocněných zástupců obou stran. Schůze se budou konat střídavě v Praze a v Bělehradě podle potřeby, nejméně jednou za rok.

Čl. 8

Všechny finanční otázky spojené s prováděním této Dohody upraví obě strany při sjednávání ročního plánu.

Čl. 9

Smluvní strany umožní na základě reciprocity zřízení kulturně informačních zařízení, která by Československá republika hodlala otevřít ve Federativní lidové republice Jugoslávii a Federativní lidová republika Jugoslávie v Československé republice.

Tato zařízení se budou řídit právními předpisy platnými pro území, na němž budou zřízena.

Čl. 10

Tato Dohoda podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Praze.

Čl. 11

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let počínaje dnem, kdy nabude platnosti. Pokud ji jedna ze Smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím příslušného období, mlčky se prodlužuje na neurčitou dobu s výpovědní lhůtou šesti měsíců.

Dáno v Bělehradě, dne 29. ledna 1957 ve dvou vyhotoveních v jazyku českém a srbocharvátském, při čemž oba texty mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky:

Dr. František Kahuda v. r.

Za vládu Federativní lidové republiky Jugoslávie:

Bohdan Osolnik v. r.

Přesunout nahoru