Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 36/1958 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád

Částka 14/1958
Platnost od 01.07.1958
Účinnost od 01.07.1958
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

36.

Vládní nařízení

ze dne 27. června 1958,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:


Čl. I

Vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád, ve znění vládního nařízení č. 16/1956 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 11 zní:

"Plánování zboží na vozy

Plán přepravy vyjadřuje normu přeprav počtem vozů pro každou skupinu zboží."

2. § 12 odst. 2 a 4 znějí:

"(2) Měsíční plánovanou normu přeprav zboží přiděluje náčelník dráhy podle schváleného plánu přepravy, a to po předchozím projednání ve stálém poradním sboru pro věci železniční přepravy.

(4) Odesilatelé zboží určují přímo odesílací stanice a stanice určení."

3. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo dopravy a správy drah jsou oprávněny vyloučit z plánů předložených odesilateli ty přepravy, které způsobují nehospodárné využití provozních prostředků drah (křižující se přepravy, zbytečně daleké přepravy a přepravy na příliš krátké vzdálenosti). Je-li toho třeba, stanoví vláda nejzazší vzdálenost pro přepravu některých druhů zboží."

4. § 19 odst. 3 zní:

"(3) Náčelník stanice určuje každému odesilateli den, kdy má nakládat. Pro kusové zásilky může určit náčelník stanice den nakládky až při přivezení zboží (§ 15)."

5. § 21 zní:

"Změna odesílací stanice

Změna odesílací stanice určené plánem přepravy je dovolena jen v obvodu správy dráhy, nadřízené odesílací stanici, žádá-li o to odesilatel a souhlasí-li náčelník odesílací stanice určené plánem přepravy; žádost musí dojít náčelníkovi odesílací stanice nejpozději dva dny před počátkem pětidenního období."

6. § 22 zní:

"Změna normy přeprav určené plánem, změna druhu zboží a druhu vozů. Nadměrná přihláška nakládky zboží

(1) Zvětšit nebo zmenšit normu přeprav určenou měsíčním plánem přepravy se zakazuje. Záměnu zboží určitého druhu zbožím jiného druhu může dovolit náčelník stanice. Zaměnit druh vozu určený plánem za vůz jiného druhu může pro nakládku dovolit náčelník stanice; nahradit kryté vozy otevřenými je však dovoleno jen u zboží, pro které je takový způsob přepravy dovolen příslušnými předpisy.

(2) Kdo zaviní uplatnění nadměrných nároků na přepravu nebo soustavně nepřihlašuje k nakládce zboží obsažené v plánu přepravy, odpovídá za to podle obecných předpisů, zejména podle předpisů trestních nebo disciplinárních."

7. § 37 se upravuje takto:

Odstavec 1 zní:

"(1) Změnit stanici určení před podejem zboží k přepravě je dovoleno jen se souhlasem náčelníka odesílací stanice."

Odstavec 2 se zrušuje.

Odstavec 3 zní:

"(3) Změnu stanice určení u zboží, které bylo již k přepravě přijato, lze povolit, zaplatí-li odesilatel, příjemce nebo ústřední úřad nadřízený odesilateli nebo příjemci za požadovanou změnu pokutu v částce 300 Kčs. V odůvodněných případech může náčelník dráhy výši pokuty snížit. Požádá-li o změnu stanice určení ústřední úřad, je povinen také provést vyrovnání mezi odesilatelem, příjemcem původně uvedeným v nákladním listu a skutečným příjemcem zboží. Podrobnosti stanoví ministr dopravy."

8. § 49 se upravuje takto:

Odstavec 1 písm. b) zní:

"b) zakázat na dobu nejdéle 48 hodin nakládku všeho nebo některého zboží do příslušné stanice; o tom musí neprodleně zpravit ministra dopravy a zákaz uveřejnit vývěskami ve stanicích, a pokud to bude účelné, také v tisku; zákaz nakládky zboží na dobu delší než 48 hodin může náčelník dráhy vydat nejdéle na dobu 120 hodin a jen se souhlasem ministra dopravy."

Odstavec 1 písm. c) se označuje jako odstavec 1a) a zní:

"(1a) Náčelník stanice může při nadměrném nahromadění zboží ve stanici určení stanovit, že příjemce je povinen použít k odvozu došlého zboží prostředků dopravních podniků, a to buď podle dohody s nimi nebo podle rozhodnutí příslušného odboru rady okresního nebo krajského národního výboru, vydaného podle zvláštních předpisů."

9. § 62 se upravuje takto:

Odstavec 4 se zrušuje.

Odstavec 5 zní:

"(5) Nepřichystá-li dráha vozy pro ucelený vlak nebo nenaloží-li odesilatel ucelený vlak úplně, zaplatí dráha odesilateli nebo odesilatel dráze za zmaření vytvoření uceleného vlaku kromě pokut uvedených v odstavcích 2 a 3 pokutu ve výši 200 Kčs."

10. § 78 se upravuje takto:

Za odstavec 6 se vkládá nový odstavec 6a) tohoto znění:

"(6a) Náčelník dráhy může snížit nebo prominout zdržné, jež vzniklo předržením vozů jako přímý následek požáru, povodně, průtrže mračen a podobných událostí živelného rázu, které přepravce nemohl odvrátit ani zdolat, nebo zdržné, které vzniklo předržením vozů pro nehodu v závodě, která měla za následek přerušení výroby alespoň na dobu 72 hodin."

11. § 79 odst. 3, 4 a 6 znějí:

"(3) Pokud nejsou technické normy nakládky stanoveny, zaplatí odesilatel, stanoví-li tak ministerstvo dopravy, pokutu za nedoložení vozu do úplného ložného prostoru nebo do únosnosti vozů.

(4) Naloží-li odesilatel vůz přes únosnost, zaplatí za přetěž pokutu stanovenou tarifem.

(6) Dráha není oprávněna žádat vyložení přetěže nebo přetěž vyložit, nepřesahuje-li přetěž 0,5 tuny u dvounápravových a třínápravových vozů a 1,2 tuny u vozů o čtyřech a více nápravách. V takových případech se pokuta nevybírá."

12. § 81 zní:

"Pokuty za poškození vozů

(1) Dojde-li k poškození vozů při nakládání odesilatelem nebo při vykládání příjemcem, zaplatí za to odesilatel nebo příjemce pokutu ve výši pětinásobné ceny poškozených součástí. Cena se stanoví podle ceníku vydaného ministerstvem dopravy. Ve zvlášť odůvodněných případech může náčelník dráhy pokutu snížit až na dvojnásobek ceny poškozených součástí. Kdo poškození vozu zaviní, odpovídá za to podle obecných předpisů, zejména podle předpisů trestních nebo disciplinárních.

(2) Dojde-li k poškození vozů na vlečce nehodou při dopravě nebo při posunu bez zavinění dráhy, zaplatí vlečkař pokutu za poškození vozu ve výši dvojnásobku ceny poškozených součástí."

13. § 93 odst. 2 zní:

"(2) Není dovoleno požadovat zaplacení nedoplatku nebo podat reklamaci přeplatku nebo pokuty za překročení dodací lhůty, činí-li úhrnná částka, která měla být podle tarifu vybrána a jíž se nedoplatek týká, nebo úhrnná částka, vybraná podle nákladního listu i s případným přeplatkem, méně než 30 Kčs."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provede je ministr dopravy.


Široký v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Přesunout nahoru