Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 34/1958 Sb.Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě

Částka 13/1958
Platnost od 30.06.1958
Účinnost od 01.07.1958
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34.

Vládní nařízení

ze dne 27. června 1958

o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Úvodní ustanovení

Ke zvýšení účasti pracujících na správě státu a řízení hospodářství je na národní výbory a jejich výkonné orgány postupně přenášena rozsáhlá pravomoc a odpovědnost, zejména v oblasti řízení národního hospodářství. V souvislosti s tím se přenáší na výkonné orgány národních výborů nižších stupňů konkrétní rozhodování v jednotlivých správních věcech. Některé z těchto přesunů, jakož i jiná zjednodušení ve státní správě se uskutečňují tímto nařízením.

Přesuny na úseku zemědělství a lesního hospodářství

§ 2

(1) Z ministerstva zemědělství a lesního hospodářství se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů jmenování ředitelů strojních a traktorových stanic (§ 3 vládního nařízení č. 83/1951 Sb., o organizaci strojních a traktorových stanic, ve znění vládního nařízení č. 94/1953 Sb., o nové organizaci a financování strojních a traktorových stanic).

(2) Z krajských národních výborů a jejich výkonných orgánů se přenáší na okresní národní výbory a jejich výkonné orgány přímé řízení, plánování a kontrola strojních a traktorových stanic (§ 5 vládního nařízení č. 83/1951 Sb. ve znění vládního nařízení č. 94/1953 Sb.).

§ 3

Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů

uznávání porostů, stromových skupin a jednotlivých stromů za způsobilé k získávání semen lesních dřevin, řízků a nepěstěných sazenic (§ 2 odst. 1 zákona č. 65/1950 Sb., o hospodaření lesními semeny a sazenicemi),

rozhodování o provádění hospodářskotechnických úprav pozemků z důvodů zvláštního obecného zájmu (§ 15 vládního nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářskotechnických úprav pozemků).

§ 4

Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů

schvalování lesních hospodářských plánů u hospodářských celků ve výměře nad 575 ha do 1000 ha, pokud nejde o lesy vojenské správy (§ 12 odst. 1 vládního nařízení č. 35/1944 Sb., o zařízení lesů),

schvalování těžeb dřeva přesahujících stanovenou horní hranici, odchylek od lesních hospodářských plánů a obnovy a revize lesních hospodářských plánů, vesměs u hospodářských celků ve výměře nad 575 ha do 1000 ha, pokud nejde o lesy vojenské správy (§ 14 odst. 1 vládního nařízení č. 35/1944 Sb. a příloha A pol. č. 266 vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě).

§ 6

Přesuny na úseku místního hospodářství

Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů

poskytování podpory bytovým družstvům na úhradu nezbytných provozních nákladů spojených s bytovým hospodářstvím (§ 1 vládního nařízení č. 40/1954 Sb., o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev),

poskytování záloh na podporu (§ 3 vládního nařízení č. 40/1954 Sb.),

kontrola hospodaření družstev, jimž byla poskytnuta podpora (§ 5 odst. 2 vládního nařízení č. 40/1954 Sb.),

rozhodování o poskytnutí příspěvků na úhradu nákladů spojených s placením anuit stavebních půjček a domovní daně, jde-li o rodinný domek nebo o zemědělskou usedlost malého nebo středního rolníka nebo člena jednotného zemědělského družstva (§ 3 odst. 3 vládního nařízení č. 3/1955 Sb., o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu),

působnost ve věcech státní podpory na obytné stavby (vládní nařízení č. 41/1947 Sb., o státní podpoře na obytné stavby, a příloha A pol. č. 74 vládního nařízení č. 116/1949 Sb.),

působnost ve věcech státní podpory na obnovu (§§ 19 až 25 zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb. a příloha A pol. č. 316 vládního nařízení č. 116/1949 Sb.).

§ 7

Přesuny na úseku výstavby

Z výkonných orgánů okresních národních výborů se přenáší na výkonné orgány místních národních výborů, které nejsou stavebními úřady I. stupně, vydávání povolení k uvedení staveb nebo jiných provozně ucelených částí do trvalého provozu (užívání) podle ustanovení § 26 vládního nařízení č. 8/1956 Sb., o odevzdání a převzetí dokončených staveb a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání),

jestliže rozhodnutí o přípustnosti stavby vydal podle příslušných předpisů výkonný orgán místního národního výboru nebo

jestliže bude výkonný orgán místního národního výboru k tomu zmocněn výkonným orgánem okresního národního výboru.

Přesuny na úseku vodního hospodářství

Přesuny na úseku finanční správy

§ 10

Z ministerstva financí se přenáší na výkonné orgány krajských národních výborů

povolování, aby se v jednotlivých obcích domovní daň placená podle výměry zastavěné plochy platila nižší sazbou [§ 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 80/1952 Sb., o domovní dani],

osvobození určitých poplatníků od daně živnostenské [§ 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 79/1952 Sb., o živnostenské dani].

§ 11

Z místních orgánů kontrolní a revizní správy se přenáší na výkonné orgány krajských národních výborů působnost místních orgánů kontrolní a revizní správy podle zákona č. 86/1952 Sb., o kontrolní a revizní správě ministerstva financí.

§ 12

Přesuny na úseku školství a kultury

Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů působnost ve věcech přímého řízení, hospodářského zajištění a kontroly výchovných zařízení, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí (§ 5 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 58/1955 Sb., o dětských příspěvcích a ochranné výchově).

§ 14

Přesuny na úseku zdravotnictví

Z ministra zdravotnictví se přenáší na rady krajských národních výborů příslušnost přiznávat osobní platy zdravotnickým pracovníkům zaměstnaným v zařízeních spravovaných národními výbory (§ 7 odst. 1 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 31/1956 Sb., o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků).

Přesuny a zjednodušení na úseku vnitřní správy

§ 15

(1) Z krajských národních výborů se přenáší na okresní národní výbory slučování obcí a drobné změny hranic obcí, jde-li o obce v témže okresu a souhlasí-li se sloučením nebo změnou dotčené místní národní výbory (§ 4 odst. 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech).

(2) Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů

vytváření matričních obvodů sdružováním místních národních výborů dvou nebo více obcí (§ 5 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách),

přijímání a projednávání oznámení o nabytí práv k nemovitostem v pohraničním pásmu nebo v obvodu opevněných a pro obranu státu důležitých jiných míst, navrhování, popřípadě stanovení úřední likvidace práv k takovým nemovitostem, vydávání předchozího povolení k nabytí práv k uvedeným nemovitostem (§§ 49 až 52 zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu),

vyjadřování o splnění zákonných podmínek pro ustanovení stálých přísežných znalců a stálých přísežných tlumočníků (§ 20 zákona č. 167/1949 Sb., o stálých přísežných znalcích a tlumočnících),

ukládání povinností spolkům, aby předkládaly informace potřebné k posouzení jejich činnosti (§ 10 odst. 2 zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních).

§ 16

Z výkonných orgánů okresních národních výborů se přenáší na výkonné orgány místních národních výborů působnost nařídit omezení podávání a požívání alkoholických nápojů v hostinských, kavárenských a výčepních provozovnách nebo na veřejně přístupných místech na pivo a víno (§ 5 odst. 2 zákona č. 87/1948 Sb., o potírání alkoholismu).

§ 17

Souhlas výkonného orgánu národního výboru vyššího stupně odpadá

při provádění změn matričního zápisu jmen nebo příjmení českého nebo slovenského původu, zapsaných v matrice pravopisně nesprávně (§ 20 odst. 2 zákona č. 268/1949 Sb.),

při udílení povolení ke změně v číslování domů nebo celých míst, obecních částí atd. (§ 18 zákona č. 266/1920 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů).

§ 18

Zjednodušení na úseku dopravy

Odpadá udílení souhlasu vlády při stanovení značek, jichž mohou používat organizační útvary v oboru ministerstva dopravy (§ 2 odst. 3 vládního nařízení č. 44/1954 Sb., o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy).


Ustanovení závěrečná

§ 19

Opatření učiněná v souladu s tímto nařízením před jeho účinností se považují za učiněná podle něho.

§ 20

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1958; provedou je všichni členové vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Baránek v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčir v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. škoda v. r.

Ing. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kaduha v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru