Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 31/1958 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev

Částka 12/1958
Platnost od 20.06.1958
Účinnost od 01.01.1958
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

31.

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 29. května 1958

o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev

Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Vládní nařízení č. 36/1955 Sb., kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se mění a doplňují odstavce 2 a 3 a připojuje se další odstavec:

"(2) Úprava se nevztahuje na peněžité závazky, které nevznikly v souvislosti s provozem zemědělského hospodářství nebo živnostenského podniku, vnesených do jednotného zemědělského družstva. Úprava se dále nevztahuje na peněžité závazky vzniklé po 1. lednu 1958.

(3) Placení a úrokování peněžitých závazků vzniklých před 1. lednem 1954 se odkládá po dobu trvání členství dlužníka v jednotném zemědělském družstvu. To platí i o nedoplatcích na dědické dani a s ní souvisícím nemovitostním poplatku, i pokud bylo dědictví nabyto po tomto dni, jakož i o peněžitých závazcích vzniklých z úvěru podle zákona č. 86/1946 Sb., o stavební obnově, ve znění zákona č. 115/1947 Sb., i když vznikly po 1. lednu 1954.

(4) Placení a úrokování peněžitých závazků vzniklých v době od 1. ledna 1954 do 1. ledna 1958, s výjimkou peněžitých závazků uvedených v odstavci 3 druhé větě, se odkládá do konce roku, v němž dlužník vstoupil do jednotného zemědělského družstva, a dále po tři roky počínajíc rokem následujícím po vstupu dlužníka do družstva, nejméně však do 31. prosince 1960."

2. Ustanovení § 3 se mění a doplňuje takto:

"§ 3

(1) Odklad placení a úrokování se vztahuje jak na placení nezaplacených peněžitých závazků splatných přede dnem 1. ledna 1958, tak na peněžité závazky budoucně splatné a vztahuje se i na placení dlužných splátek a úroků, které dospěly před 1. lednem 1958.

(2) Dnem vstupu dlužníka do jednotného zemědělského družstva, nejdříve dnem 1. ledna 1955, zaniká povinnost dlužníka k placení úroků z peněžitých závazků uvedených v odstavci 1 a připadajících na dobu trvání odkladu jejich placení a úrokování uvedenou v § 2 odst. 3 a 4."

3. Ustanovení § 9 odst. 1 se mění takto:

"(1) Dnem 1. ledna 1955, popřípadě ode dne pozdějšího vstupu, neprobíhá po dobu odkladu placení a úrokování peněžitých závazků promlčecí lhůta u těchto pohledávek."

4. Ustanovení § 10 odst. 1 se mění takto:

"(1) Uplynutím doby odkladu, jeho pravomocným zrušením, popřípadě dnem, kdy dlužník přestal být členem jednotného zemědělského družstva, obnovuje se dlužníkova povinnost platit peněžité závazky s příslušenstvím a úrokování těchto závazků."

5. Ustanovení § 11 se mění a doplňuje takto:

"§ 11

(1) Členu, který má podle § 1 povolen odklad placení a úrokování peněžitých závazků, nesmí jednotné zemědělské družstvo vyplatit částky, které by mu podle usnesení členské schůze příslušely z důvodu náhrady za užívání půdy nebo z důvodů splátek za vnesený živý i mrtvý inventář.

(2) Věřitel pohledávky, jejíž placení a úrokování je odloženo, oznámí družstvu, že má pohledávku za jeho členem, dobu jejího vzniku, původní výši a právní důvod pohledávky; zároveň věřitel sdělí výši pohledávky a nedoplatek na úrocích připadajících do dne zastavení úrokování.

(3) Družstvo je povinno částky uvedené v odstavci 1 do výše úroků a splátek zaplatit přímo věřiteli; podrobnosti stanoví ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě s ministerstvem financí a zúčastněnými ústředními úřady."

6. V § 12 se připojuje další odstavec:

"(3) Odklad placení a úrokování peněžitých závazků uvedených v § 2 odst. 1 písm. e) může výkonný orgán okresního národního výboru zrušit před uplynutím lhůt uvedených v § 2 odst. 3 a 4, jestliže majetkové a výdělkové poměry dlužníka jsou takové, že by úhrada uvedených závazků neohrozila výživu poplatníka a členů jeho rodiny."


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1958; provedou je ministři zemědělství a lesního hospodářství, financí a spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Ing. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Ing. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

Přesunout nahoru