Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou

Částka 10/1958
Platnost od 20.05.1958
Účinnost od 01.08.1957
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 14. dubna 1958

o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou


Dne 8. dubna 1957 byla v Ulánbátaru sjednána Smlouva o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou.

Národní shromáždění projevilo se Smlouvou souhlas dne 4. července 1957 a president republiky ji ratifikoval dne 23. července 1957. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 1. srpna 1957.

Podle svého článku 4 Smlouva nabyla účinnosti dnem 1. srpna 1957.


České znění Smlouvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


SMLOUVA

o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a mongolskou lidovou republikou

President Československé republiky a presidium Velikého lidového churalu Mongolské lidové republiky,

prodchnuti přáním dále rozvíjet a upevňovat přátelské styky a bratrskou spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou,

jsouce odhodláni upevnit a rozšířit za tím účelem hospodářské a kulturní svazky mezi oběma zeměmi,

vedeni úsilím učinit vše, co je v jejich silách, pro nastolení přátelských vztahů mezi národy a upevnění míru a bezpečnosti na celém světě,

rozhodnuti respektovat a podporovat zásady, na nichž je založena Charta Organisace spojených národů,

rozhodli se uzavřít tuto smlouvu a jmenovali za tím účelem svými zmocněnci:

president Československé republiky - předsedu vlády Československé republiky Viliama Širokého,

presidium Velikého lidového churalu Mongolské lidové republiky - předsedu rady ministrů Mongolské lidové republiky Jumžagijna Cedenbala.

Tito zmocněnci se po výměně plných mocí, které byly shledány v náležité a dobré formě, dohodli na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Vysoké smluvní strany prohlašují, že budou ve svých vztazích přísně dodržovat zásady vzájemného respektování svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod. Ve všech mezinárodních aktech budou se vždy řídit duchem upřímné spolupráce a v souladu se zásadami Charty Organisace spojených národů budou usilovat o upevnění světového míru a bezpečnosti.

Čl. 2

Vysoké smluvní strany se zavazují, že si budou navzájem všemožně hospodářsky pomáhat při mírové výstavbě svých zemí a že budou dále podporovat a rozvíjet hospodářskou spolupráci, přinášející užitek oběma stranám, na základě zásady nejvyšších výhod.

Čl. 3

Vysoké smluvní strany , vědomy si prospěšnosti a významu vzájemných kulturních styků, učiní všechna opatření k dalšímu rozvoji spolupráce v oblasti vědy, osvěty a národní kultury.

Čl. 4

Tato smlouva bude ratifikována co nejdříve a nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

Tato smlouva zůstane v platnosti po dobu dvaceti let. Platnost smlouvy bude se prodlužovat vždy o dalších deset let, nevypoví-li jedna z Vysokých smluvních stran smlouvu písemně, alespoň dvanáct měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Na důkaz toho zmocněnci obou stran tuto smlouvu podepsali a připojili k ní své pečetě.

Sepsáno v Ulánbátaru 8. dubna 1957 ve dvou vyhotoveních, v jazyce českém a mongolském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za presidenta Československé republiky

V. Široký v. r.

Za presidium Velikého lidového churalu Mongolské lidové republiky

J. Cedenbal v. r.

Přesunout nahoru