Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou

Částka 10/1958
Platnost od 20.05.1958
Účinnost od 01.08.1957
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 14. dubna 1958

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou


Dne 27. března 1957 byla v Pekingu sjednána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou.

Národní shromáždění projevilo se Smlouvou souhlas dne 4. července 1957 a president republiky ji ratifikoval dne 23. července 1957. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 1. srpna 1957.

Podle svého článku 7 Smlouva nabyla účinnosti dnem 1. srpna 1957.


České znění Smlouvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

SMLOUVA

o přátelství a spolupráci

mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou

President Československé republiky a předseda Čínské lidové republiky

vedeni snahou na základě vzájemného respektování svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod dále rozvíjet a upevňovat jemných výhod dále rozvíjet a upevňovat těsné přátelské vztahy a bratrskou spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou,

rozhodnuti plně respektovat a podporovat zásady Charty Organisace spojených národů a učinit vše, co je v jejich silách, pro zachování a upevnění světového míru, aby byla zajištěna bezpečnost národů Československé republiky a Čínské lidové republiky, stejně jako všech národů Evropy a Asie,

pevně přesvědčeni o tom, že rozvoj a upevnění přátelských vztahů a bratrské spolupráce mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou odpovídají zájmům československého a čínského lidu stejně jako zájmům lidu celého světa,

rozhodli se uzavřít tuto Smlouvu a jmenovat za tím účelem svými zplnomocněnci:

president Československé republiky předsedu vlády Československé republiky Viliama Širokého,

předseda Čínské lidové republiky předsedu Státní rady Čínské lidové republiky Čou En-laje.

Zplnomocněnci obou stran po výměně plných mocí, které byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:

Čl. 1

Obě smluvní strany slavnostně potvrzují, že oba státy se zúčastní v duchu upřímné spolupráce všech mezinárodních aktů, jejichž cílem je zajištění světového míru a bezpečnosti národů a které jsou v souladu se zásadami Charty Organisace spojených národů.

Čl. 2

Obě smluvní strany se budou v duchu bratrské spolupráce vzájemně radit o všech důležitých mezinárodních otázkách týkajících se zájmů obou stran, zajištění a upevnění světového míru, při čemž budou při těchto poradách věnovat zvláštní pozornost zajištění nedotknutelnosti svých území a bezpečnosti svých států.

Čl. 3

Obě smluvní strany se zavazují upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy a bratrskou spolupráci v souladu se svými zájmy a na základě vzájemného respektování svrchovanosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, rovnoprávnosti a vzájemných výhod.

Čl. 4

Obě smluvní strany si budou v zájmu mírové výstavby navzájem usilovně hospodářsky pomáhat a dále rozvíjet všestrannou hospodářskou spolupráci prospěšnou oběma stranám.

Čl. 5

Obě smluvní strany v zájmu přispění k rozvoji přátelství mezi národy obou států a své národní kultury učiní opatření pro rozvoj a rozšíření kulturních vztahů mezi oběma státy. Obě smluvní strany si budou v zájmu rozvoje vědy a vědecko-technického pokroku navzájem poskytovat všemožnou pomoc.

Čl. 6

Tato Smlouva zůstane v platnosti do té doby, dokud se obě smluvní strany nedohodnou na její změně nebo zrušení.

Čl. 7

Tato Smlouva musí být ratifikována a nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

Tato Smlouva byla podepsána v Pekingu dne 27. března 1957 ve dvou exemplářích, každý v českém a čínském jazyce, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Zplnomocněnec presidenta Československé republiky

V. Široký v. r.

Zplnomocněnec předsedy Čínské lidové republiky

Čou En-laj v. r.

Přesunout nahoru