Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem

Částka 9/1958
Platnost od 15.05.1958
Účinnost od 08.05.1957
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 28. března 1958

o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem


Dne 13. února 1957 byl v Londýně sjednán Protokol o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem.

Národní shromáždění projevilo s Protokolem souhlas dne 6. března 1957 a president republiky jej ratifikoval dne 22. března 1957. Ratifikační listiny byly vyměněny v Londýně dne 8. května 1957.

Podle svého článku 6 Protokol nabyl účinnosti dne 8. května 1957.


Protokol a jeho český překlad se vyhlašují v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

PROTOKOL

o obnovení normálních styků mezi Československou republiku a Japonskem

Československá republika a Japonsko,

přejíce si ukončiti válečný stav, který bohužel mezi oběma zeměmi až posud trvá, a znovu navázati mezi sebou mírové a přátelské styky v souladu se zásadami Charty Spojených národů,

se dohodly takto:

Čl. 1

Válečný stav mezi Československou republikou a Japonskem se ukončuje dnem, kdy tento Protokol nabude účinnosti.

Čl. 2

Mezi Československou republikou a Japonskem budou obnoveny diplomatické styky a obě země si neprodleně vymění diplomatické zástupce v hodnosti velvyslanců.

Čl. 3

1. Československá republika a Japonsko potvrzují, že se budou říditi zásadami Charty Spojených národů a zvláště těmito zásadami obsaženými v jejím článku 2:

a) urovnávati své mezinárodní spory pokojnými prostředky tak, aby mezinárodní mír i bezpečnost a spravedlnost nebyly ohrožovány,

b) vystříhati se ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu anebo kterýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.

2. Československá republika a Japonsko se vzájemně zavazují, že se ať z důvodů hospodářských, politických nebo ideologických nebudou do vnitřních záležitostí navzájem vměšovati ani přímo ani nepřímo.

Čl. 4

Československá republika a Japonsko se vzájemně zříkají všech svých nároků a nároků svých organisací a státních občanů proti druhému státu a jeho organisacím a státním občanům, pokud vznikly z válečného stavu mezi oběma zeměmi.

Čl. 5

Československá republika a Japonsko se shodují v tom, že co nejdříve zahájí jednání za účelem sjednání smluv nebo dohod, aby postavily své obchodní, námořní a jiné komerční styky na pevný a přátelský základ.

Čl. 6

Tento Protokol bude ratifikován a nabude účinnosti dnem výměny ratifikačních listin. Ratifikační listiny budou vyměněny v Londýně co nejdříve.

Na důkaz toho níže podepsaní, byvše řádně zmocněni, podepsali tento Protokol.

Vyhotoveno dvojmo v anglickém jazyce v Londýně třináctého dne měsíce února jeden tisíc devět set padesát sedm.

Za Československou republiku

J. Hájek v. r.

Za Japonsko

H. Nishiv. r.

Přesunout nahoru