Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 25/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech

Částka 9/1958
Platnost od 15.05.1958
Účinnost od 14.01.1958
Zrušeno k 28.02.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 18. března 1958

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech


Dne 17. října 1957 byla v Moskvě sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech.

Vláda Dohodu schválila dne 8. ledna 1958. Schválení Dohody příslušnými sovětskými orgány bylo sděleno nótou ze dne 14. listopadu 1957 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 14. ledna 1958.

Podle svého článku 11 Dohoda nabyla účinnosti dnem 14. ledna 1958.


České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech

Vláda Československé republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik, vycházejíce z platné dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik a přejíce si stanovit vzájemné podmínky a způsob studia, jakož i způsob úhrady nákladů spojených s pobytem a studiem občanů ČSR na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech Svazu sovětských socialistických republik a občanů SSSR na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech Československé republiky, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky:

Dr. Františka Kahudu, ministra školství a kultury ČSR,

vláda Svazu sovětských socialistických republik:

Vjačeslava Petroviče Jeljutina, ministra vysokých škol SSSR,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež byly shledány v náležité a dobré formě, dohodli se na tomto:

Čl. 1

Smluvní strany budou přijímat na základě vzájemných žádostí ministerstva školství a kultury ČSR a ministerstva vysokých škol SSSR občany druhé země jako studenty a aspiranty na vysoké školy a vědecko-výzkumné ústavy.

Počet studentů a aspirantů přijímaných oběma Smluvními stranami ke studiu bude stanoven po vzájemné dohodě mezi ministerstvem školství a kultury ČSR a ministerstvem vysokých škol SSSR a bude uváděn v každoročním plánu kulturní spolupráce mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Studenti a aspiranti budou studovat obvyklým způsobem, podle studijních plánů platných v přijímající zemi nebo i v kratší době, na níž se uvedená ministerstva předem dohodnou.

Čl. 2

Pod pojmem vysoké školy se v této Dohodě rozumějí všechny občanské vysoké školy.

Pod pojmem vědecko-výzkumné ústavy se v této Dohodě rozumějí vědecko-výzkumné ústavy Akademií věd a ostatních občanských institucí.

Čl. 3

Ministerstvo školství a kultury ČSR a ministerstvo vysokých škol SSSR si vzájemně zašlou nejpozději čtyři měsíce před začátkem školního roku návrhy na vyslání svých občanů na vysoké školy a vědecko-výzkumné ústavy druhé Smluvní strany, obsahující tyto údaje:

a) u studentů: obory, specialisace a ročník studia;

b) u aspirantů: obory a specialisace, v nichž budou vědecky pracovat.

Nejpozději do dvou měsíců ode dne obdržení těchto návrhů si ministerstvo vysokých škol SSSR vzájemně oznámí, zda s nimi souhlasí.

Uvedená ministerstva si každoročně do 31. července předají jmenné seznamy studentů a aspirantů, vysílaných na vysoké školy a vědecko-výzkumné ústavy druhé Smluvní strany.

Studenti a aspiranti, s jejichž přijetím byl vysloven souhlas, přijedou do přijímací země nejpozději týden před začátkem školního roku.

Čl. 4

Ministerstvo školství a kultury ČSR a ministerstvo vysokých škol SSSR bude vysílat ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech druhé Smluvní strany osoby ke studiu zdravotně způsobilé, které mají tuto předběžnou průpravu:

a) studenti: nejméně jeden rok studia na vysoké škole ve své zemi;

b) aspiranti: zakončené vysokoškolské vzdělání a určité výsledky ve vědecké práci, dokazující jejich způsobilost k samostatné vědecké činnosti.

Kandidátské zkoušky z jednotlivých disciplin, vykonané ve své zemi, mohou být uznány v přijímající zemi.

Čl. 5

Vysílaní studenti a aspiranti, pokud neovládají dostatečně jazyk přijímající země, projdou 6-12 měsíčním jazykovým kursem, který uspořádá přijímací země.

V prvních dvou ročnících vysoké školy budou studenti navštěvovat vyučování jazyka přijímající země k doplnění jazykových znalostí a terminologie svého oboru.

V prvním a druhém ročníku studia umožní přijímající strana studentům dobrovolné studium druhého cizího jazyka. Počínaje třetím ročníkem vysoké školy bude studium druhého cizího jazyka pro studenty druhé země povinné.

Čl. 6

Na osoby, přijaté na základě této Dohody na vysoké školy a vědecko-výzkumné ústavy druhé země, se vztahují všechny předpisy, platné pro studenty a aspiranty příslušných vysokých škol a ústavů této země, s výjimkami, předpokládanými touto Dohodou.

Aspiranti, vysílaní na základě této Dohody, mohou publikovat kandidátské práce v Československé republice i ve Svazu sovětských socialistických republik.

Osobám, které ukončí studium nebo aspiranturu na vysokých školách nebo vědecko-výzkumných ústavech druhé země, a těm, kterým bude udělena vědecká hodnost, budou se o tom vydávat doklady, obvyklé v této zemi.

Čl. 7

Smluvní strany poskytnou studentům a aspirantům, vyslaným na základě této Dohody, bezplatné studium.

Přijímací země uhradí náklady spojené se studiem studentů a aspirantů, přijímaných na základě této Dohody, včetně nákladů na konání praxe a dopravného do místa studia na území své země, a zajistí studentům a aspirantům léčebnou péči, ubytování v kolejích a všechny ostatní výhody, poskytované studentům a aspirantům - občanům své země.

Přijímací země bude vyplácet studentům a aspirantům stipendium po dobu jejich skutečného pobytu v zemi ve výši, která bude stanovena v ročních plánech kulturní spolupráce mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Čl. 8

Smluvní strany si budou vzájemně uhrazovat stipendia, vyplácená studentům a aspirantům druhé strany.

Vzájemné vyrovnávání těchto platů bude prováděno na základě platné dohody o neobchodních platech.

Úhrady odpovídajících částek budou prováděny dvakrát za rok, a to za první pololetí v říjnu běžného roku a za druhé pololetí v dubnu příštího roku.

Čl. 9

Ustanovení této Dohody mohou být po vzájemné dohodě obou Smluvních stran použita i pro žáky odborných škol. Na tyto školy budou vysílány osoby s neúplným nebo úplným středoškolským vzděláním.

Čl. 10

Dnem nabytí účinnosti této Dohody pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o studiu občanů ČSR na vysokých občanských učilištích SSSR, podepsána v Moskvě dne 11. dubna 1952.

Čl. 11

Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů každé z obou Smluvních stran a nabude účinnosti dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato Dohoda může být vypovězena jednou z obou Smluvních stran, při čemž její platnost zanikne po uplynutí šesti měsíců ode dne výpovědi.

Dáno v Moskvě dne 17. října 1957 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky

František Kahuda v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik

V. Jeljutin v. r.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 17/2002 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 2. prosince 1997 na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997 pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací následující dvoustranné mezinárodní smlouvy:

2. Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech, podepsaná v Moskvě dne 17. října 1957, vyhlášená pod č. 25/1958 Sb.;

Přesunout nahoru