Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 23/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem

Částka 9/1958
Platnost od 15.05.1958
Účinnost od 04.07.1957
Zrušeno k 01.04.1978 (39/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 3. března 1958

o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem

Dne 13. října 1956 byla v Praze sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem.

Vláda Dohodu se Závěrečným protokolem schválila dne 19. června 1957. Schválení Dohody se Závěrečným protokolem vládou Maďarské lidové republiky bylo sděleno nótou ze dne 11. března 1957 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 4. července 1957.

Podle svého článku 29 odst. 1 Dohoda se Závěrečným protokolem nabyla účinnosti dnem 4. července 1957.

České znění Dohody se Závěrečným protokolem se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.

David v. r.

Příloha

DOHODA

mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích

Vláda Československé republiky a vláda Maďarské lidové republiky přejíce si upravit spolupráci při ochraně státních hranic, rozhodly se uzavřít dohodu o hraničních zmocněncích.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé republiky generálmajora Ludvíka Hlavačku, náměstka ministra vnitra,

vláda Maďarské lidové republiky Mihály Gábri, prvního náměstka ministra vnitra.

Zmocněnci po výměně svých plných mocí, jež byly nalezeny v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Čl. 1

1. K vyjasnění incidentů, k nimž došlo při ochraně státních hranic, k provedení společných předběžných šetření o událostech, jejichž projednání se provádí diplomatickou cestou, k organisování vzájemné pomoci a spolupráce mezi pohraničními orgány Československé republiky a Maďarské lidové republiky a k zajištění pořádku na státních hranicích zřizují obě strany zvláštní orgány - hraniční zmocněnce a zástupce hraničních zmocněnců.

2. Hraniční zmocněnce a jejich zástupce jmenují a po vzájemné dohodě určují jejich počet, úseky jejich působnosti ministři vnitra obou stran.

Čl. 2

1. Činnost hraničních zmocněnců řídí s československé strany ústřední pohraniční orgány, s maďarské strany velitel pohraniční stráže.

2. Orgány stran uvedené v odstavci 1 se navzájem uvědomí o jmenování hraničních zmocněnců, jejich zástupců, o jejich stanovištích, o rozhraní jejich úseků, jakož i o případných změnách.

Čl . 3

1. Hraniční zmocněnci budou společně projednávat, vyšetřovat a činit nutná opatření zejména v případech

a) incidentů a událostí , které nevyžadují urovnání diplomatickou cestou,

b) provádění společného předběžného šetření o událostech, které vyžadují projednání diplomatickou cestou,

c) menších věcných škod, vzniklých na státních hranicích,

d) střelby přes státní hranice na území druhého státu,

e) společného upřesňování průběhu státních hranic v terénu na základě hraničních technických dokumentů,

f) udržování hraničních znaků a hraničního pruhu v řádném stavu,

g) odcizení, přemístění, vyvrácení, poškození nebo zničení hraničních znaků,

h) nedodržování Smlouvy o úpravě režimu na státních hranicích,

i) přechodu hospodářského zvířectva na území druhého státu.

2. Důležitým úkolem hraničních zmocněnců je vést úsilovný boj proti narušitelům státních hranic. Hraniční zmocněnci si proto vzájemně poskytují pomoc zejména v případech

a) narušení státních hranic osobami, vozidly, plavidly nebo letadly,

b) neúmyslného překročení státních hranic,

c) předávání zpráv o opatřeních souvisících s narušením státních hranic,

d) porušení režimu plavby na Dunaji z hlediska ochrany státních hranic,

e) vzájemného vyrozumívání o hospodářských pracích na státních hranicích,

f) malého pohraničního styku,

g) rybolovu v hraničních vodách.

Čl. 4

Zástupce hraničního zmocněnce plní na svém úseku působnosti úkoly svěřené mu hraničním zmocněncem.

Čl. 5

Hraniční zmocněnci a jejich zástupci se vykazují průkazy, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Dohody. Průkazy vydávají u obou stran ministerstva vnitra.

Čl. 6

Vzájemný styk hraničních zmocněnců s e děje písemně nebo přímým jednáním na schůzkách.

Čl . 7

Písemnosti si hraniční zmocněnci předávají na místech jimi stanovených. O způsobu předávání korespondence se dohodnou.

Čl. 8

1. Schůzku navrhuje hraniční zmocněnec písemným nebo ústním oznámením hraničnímu zmocněnci druhé strany, v němž uvede místo a dobu schůzky, otázky, které navrhuje projednat, a osoby, které budou jednání přítomny. Odpověď musí být dána pokud možno ihned, nejpozději do 48 hodin. Může v ní být navržena jiná doba konání schůzky a uvedeny další otázky, které mají být předmětem jednání.

2. Každé schůzky je povinen se zúčastnit osobně hraniční zmocněnec. Nemůže-li se z mimořádných důvodů schůzky účastnit, vyšle na ni svého zástupce, o čemž musí být hraniční zmocněnec druhé strany předem vyrozuměn.

3. Hraniční zmocněnec si může k jednání přibrat osoby (tajemníky, tlumočníky, znalce, svědky), jichž je k tomu třeba.

Čl. 9

1. Schůzky se konají zpravidla na území té strany, jejíž hraniční zmocněnec dal k ní podnět. Hraniční zmocněnci se mohou též dohodnout o střídavém konání schůzek na území obou států.

2. Schůzky hraničních zmocněnců, na nichž má být jednáno delší dobu, mohou se konat v místnostech pohraničních orgánů strany, jejíž hraniční zmocněnec dal ke schůzce podnět.

3. Vyšetřování incidentů se provádí na místě samém. O průběhu a výsledku šetření se sepíše protokol s potřebnými náčrty, fotografiemi a jinými doklady, které tvoří přílohu protokolu o jednání. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 3 této Dohody.

4. Jednání řídí hraniční zmocněnec, z jehož podnětu se schůzka koná.

5. Ukáže-li se, že pro jednání nebo pro vyšetřování prováděné hraničním zmocněncem jsou potřebné věci nebo materiály, které jsou v rukou pohraničních orgánů druhé strany, je hraniční zmocněnec druhé strany povinen takové věci nebo materiály na požádání předložit na dobu jednání nebo vyšetřování.

Čl. 10

1. O každé schůzce se sepisuje protokol, ve kterém se uvedou projednávané otázky, průběh jednání a přijatá rozhodnutí.

2. Protokoly se sepisují ve čtyřech vyhotoveních; dvě v jazyce slovenském nebo českém a dvě v maďarském a podepisují je zástupci obou stran. Každá strana obdrží jeden protokol ve slovenském nebo českém a jeden v maďarském jazyce. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 4 této Dohody.

Čl. 11

1. Jestliže hraniční zmocněnci v průběhu šetření zjistí, že incident přesahuje jejich pravomoc, uvědomí o tom ministerstva zahraničních věcí a v šetření mohou pokračovat jen s jejich souhlasem.

2. Nedohodnou-li se hraniční zmocněnci o urovnání incidentu, předají případ k projednání diplomatickou cestou. V protokole musí být uvedeno stanovisko hraničních zmocněnců obou stran k tomuto případu a jejich návrhy na řešení.

Čl. 12

1. Hraniční zmocněnci jsou povinni provést dohodnutá opatření ve stanovené lhůtě. O provedených opatřeních se vzájemně vyrozumí.

2. Opatření dohodnutá zástupci hraničních zmocněnců podléhají schválení hraničních zmocněnců. O schválení se hraniční zmocněnci stran vzájemně vyrozumí.

Čl. 13

1. Hraniční zmocněnci a jejich zástupci, jakož i osoby je doprovázející, mohou přecházet státní hranice v přítomnosti hraničního zmocněnce druhé strany nebo jeho zástupce.

2. Při přestupu státních hranic jsou povinni mít u sebe

a) hraniční zmocněnci a jejich zástupci - průkaz hraničního zmocněnce nebo jeho zástupce podle článku 5,

b) ostatní osoby - průkaz vydaný hraničním zmocněncem na dobu potřebnou k jednání.

Čl. 14

Hraniční zmocněnci a jejich zástupci požívají na území druhého státu práva osobní nedotknutelnosti.

Čl. 15

1. Hraniční zmocněnci a jejich zástupci mohou na území druhého státu nosit stejnokroj a mít s sebou osobní zbraň.

2. Hraniční zmocněnci a jejich zástupci, tajemníci, tlumočníci, znalci a jiné osoby, které je doprovázejí, jakož i jejich dopravní prostředky, nepodléhají celní kontrole a prohlídce.

3. Osoby, uvedené v odstavci 2, mohou s sebou mít při přechodu státních hranic předměty potřebné k výkonu služby, osobní průkazy a přiměřené množství potravin, nápojů a kuřiva pro osobní potřebu. Použité dopravní prostředky nepotřebují mezinárodních dokladů a mohou mít pohonné látky v potřebném množství.

Čl. 16

1. Hraniční zmocněnci jsou oprávněni rozhodovat o náhradě škody nepřevyšující částku 1.000 Kčs nebo 1.600 forintů. Nedojde-li mezi nimi k dohodě nebo převyšuje-li škoda uvedenou částku, bude náhrada škody projednána diplomatickou cestou.

2. Vyrovnání náhrad za škody provádí se oběma stranami jednou v roce, nejpozději do 20. prosince každého roku podle platných předpisů o platebním styku.

Čl. 17

Výlohy vzniklé při jednání nebo s ním spojené si hradí každá strana.

Čl. 18

Hraniční zmocněnci si navzájem poskytnou pomoc k zajištění ubytování a použití dopravních prostředků, jakož i při spojení s orgány svého státu.

Čl. 19

Osoby, které byly zadrženy pro neúmyslné překročení státních hranic, budou bez zbytečných průtahů předány hraničnímu zmocněnci druhé strany spolu s věcmi, které měly u sebe. Děti, osoby přestárlé a osoby nesvéprávné budou předány s největším urychlením.

Čl. 20

Osoby, které byly zadrženy pro úmyslné překročení státních hranic, budou po zjištění, že tím nespáchaly trestný čin, neprodleně předány hraničnímu zmocněnci druhé strany.

Čl. 21

Příslušníky pohraničních orgánů, kteří při výkonu služby překročili státní hranice, hraniční zmocněnec vrátí hraničnímu zmocněnci druhé strany, a to s veškerou výzbrojí, doklady a věcmi, které měli s sebou.

Čl. 22

1. Při živelních pohromách učiní hraniční zmocněnci opatření, aby bylo zamezeno jejich rozšíření přes státní hranice. Zajistí poskytování vzájemné pomoci všemi silami a prostředky, které mají po ruce, a umožní záchranným, požárním a jiným sborům a skupinám přechod přes státní hranice i s příslušným materiálem, přístroji a dopravními prostředky.

2. V naléhavých případech umožní hraniční zmocněnci obyvatelům druhého státu poskytnutí lékařské pomoci, případně jejich převezení do nejbližší nemocnice.

Čl. 23

Hraniční zmocněnci obou stran zajistí na svém území vypátrání a vrácení plavebních a rybářských prostředků, letadel a jiných předmětů, které se dostaly z území druhého státu při živelních pohromách a jiných nehodách a vrácení hospodářského zvířectva, které přešlo z území druhého státu.

Čl. 24

Předávání osob, zvířat a věcí se provádí jen na místech určených hraničními zmocněnci. O předání se sepíše protokol ve slovenském nebo českém a maďarském jazyce. Stížnosti a žádosti předávaných osob a stanovisko pohraničních orgánů k nim musí být uvedeny v protokole. K protokolu se připojuje seznam předávaných osob, zvířat a věcí. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 5 této Dohody.

Čl. 25

1. Pohraniční orgány obou států si budou vzájemně včas sdělovat požadované údaje k objasnění vyšetřovaného případu narušení státních hranic.

2. Zjistí-li pohraniční orgány stopu narušitele státních hranic, směřující na území druhého státu, vyrozumí o tom ihned pohraniční orgány druhého státu. Současně jim sdělí všechny zjištěné údaje důležité k vypátrání a k zadržení narušitele. O předání zpráv se protokol nesepisuje.

3. Pohraniční orgány, kterým byla předána zpráva o narušení státních hranic, učiní nutná opatření k zadržení narušitele. O výsledku opatření vyrozumí hraničního zmocněnce druhé strany.

Čl. 26

Vyskytnou-li se v blízkosti státních hranic nepřátelské ozbrojené skupiny, ohrožující bezpečnost území obou států, zajistí hraniční zmocněnci součinnost pohraničních orgánů obou států k zneškodnění těchto skupin.

Čl. 27

K první schůzce hraničních zmocněnců dojde do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Dohody. Další schůzky se budou konat podle potřeby.

Čl. 28

Jakmile tato Dohoda nabude účinnosti, pozbývá platnosti Dohoda mezi československým ministerstvem vnitra a maďarským ministerstvem vnitra ve věci spolupráce jejich pohraničně-strážných orgánů ze dne 4. května 1949.

Čl. 29

1. Tato Dohoda vyžaduje schválení vlád obou států. Nabývá účinnosti dnem výměny nót, v nichž si strany sdělí, že Dohoda byla schválena oběma vládami.

2. Dohoda platí po dobu pěti let a prodlužuje se vždy na dobu dalších pěti let, pokud některá ze smluvních stran Dohodu šest měsíců před uplynutím probíhajícího období nevypoví.

Čl. 30

Tato Dohoda byla sepsána v Praze dne 13. října 1956 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském. Obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci tuto Dohodu podepsali a opatřili svými pečetěmi.

Za vládu

Československé republiky

generálmajor Hlavačka v. r.

Za vládu

Maďarské lidové republiky

Gábri Mihály v. r.

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL

k Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích

K článku 1 Dohody

Pokud by v budoucnosti došlo ke změně v pravomoci jmenovat hraniční zmocněnce nebo jejich zástupce a určovat jejich počet nebo úseky jejich působnosti, strany se o tom navzájem vyrozumí.

K článku 20 Dohody

Trestným činem, o němž jedná tento článek, se rozumí čin trestný podle zákonů státu, na jehož území osoba přešla. Zmocněnci stran se vzájemně vyrozuměli o tom, že podle zákonů obou států úmyslné překročení státních hranic nemusí být vždy trestným činem.

Ustanovení Smlouvy mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci v občanských a trestních věcech ze dne 6. března 1951 zůstávají nedotčena.

Tento Závěrečný protokol je nedílnou součástí současně podepsané Dohody.

Za vládu

Československé republiky

generálmajor Hlavačka v. r.

Za vládu

Maďarské lidové republiky

Gábri Mihály v. r.

Příloha č. 1

VZOR

průkazu hraničního zmocněnce

Strana 1.

PRŮKAZ

Místo pro fotografii

(4 x 5,5 cm)

Místo pro razítko: LS

Podpis vlastníka: ...................

Strana 2.

Na základě čl. 5 Dohody mezi vládou Československé republiky

a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení hraničních zmocněnců

podepsané v ................ dne ........... 195 .....

.................................................................

(hodnost, příjmení, jméno)

bydlící v .......................................................

narozený ........................................................

(den, měsíc a rok narození)

jmenovaný ministrem vnitra hraničním zmocněncem k plnění zásad

uvedené Dohody, má právo přestupovat státní hranice ČSR - MLR na

obě strany a zdržovat se v hraničním pásmu Maďarské lidové

republiky.

Za ministerstvo vnitra ČSR: .....................................

(hodnost, příjmení, jméno)

Místo pro razítko: LS

V Praze dne ............. 195 ....

Strana 3.

(text strany 2 v maďarském jazyce)

Příloha č. 2

VZOR

průkazu pro zástupce hraničního zmocněnce

Strana 1.

PRŮKAZ

Místo pro fotografii

(4 x 5,5 cm)

Místo pro razítko: LS

Podpis vlastníka: ...................

Strana 2.

Na základě čl. 5 Dohody mezi vládou Československé republiky

a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení hraničních zmocněnců

podepsané v ................ dne ........... 195 .....

.................................................................

(hodnost, příjmení, jméno)

bydlící v .......................................................

narozený ........................................................

(den, měsíc a rok narození)

jmenovaný ministrem vnitra zástupcem hraničního zmocněnce k

plnění zásad uvedené Dohody, má právo přestupovat státní hranice

ČSR - MLR v úseku ...............................................

na obě strany a zdržovat se v hraničním pásmu Maďarské lidové

republiky.

obě strany a zdržovat se v hraničním pásmu Maďarské lidové

republiky.

Za ministerstvo vnitra ČSR: .....................................

(hodnost, příjmení, jméno)

Místo pro razítko: LS

V ................. dne ............. 195 ....

Strana 3.

(text strany 2 v maďarském jazyce)

Příloha č. 3

VYŠETŘOVACÍ PROTOKOL:

I. Den, měsíc, rok, hodina, místo prováděného vyšetřování a předmět vyšetřování:

II. Osoby provádějící vyšetřování: (hodnost, jméno, funkce strany)

III. Průběh vyšetřování a jeho výsledek:

(v případě neshody jednotlivých hraničních zmocněnců uvést názory obou zmocněnců zvlášť a jejich návrhy na řešení)

IV. Závěr:

V. Kulaté razítko obou hraničních zmocněnců a jejich podpisy.

Příloha č. 4

PROTOKOL

ze společného jednání hraničních zmocněnců ČSR a MLR

Zasedání zahájeno v ........ hod.

dne ........... 195 ............

na státní hranici ČSR-MLR v úseku

pohraničního mezníku ............

PŘÍTOMNI:

Se strany ČSR: Se strany MLR:

.................................................................

.................................................................

PROGRAM (předmět jednání)

.................................................................

1. ..............................................................

2. ..............................................................

Zasedání předsedal hraniční zmocněnec ČSR (MLR)

1. Navrženo bylo

.................................................................

1. Usneseno bylo

.................................................................

2. Navrženo bylo

.................................................................

2. Usneseno bylo

.................................................................

Zasedání bylo skončeno v ........ hod. dne ......... 195 .....

Uvedený protokol byl vyhotoven v .... výtiscích, z toho .......

v jazyku českém nebo slovenském ....... v jazyku maďarském ....

Zmocněnci ČSR: Zmocněnci MLR:

......................... ...........................

Příloha č. 5

PROTOKOL

o předání osob, zvířat a věcí

I. Den, měsíc, rok, hodina, místo předání, co bylo předáváno:

(připojit seznam spolu předávaných osob, zvířat a věcí)

II. Kdo předával:

III. Kdo přejímal:

IV. Kdo se předávání zúčastnil: (uvést obě strany)

V. Poznámky přejímajícího k předání:

VI. Kulaté razítko hraničních zmocněnců obou států.

Podpisy hraničních zmocněnců (uvést též podpis toho, komu věc patří, je-li přítomen při jednání).

Přesunout nahoru