Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 21/1958 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon

Částka 7/1958
Platnost od 02.05.1958
Účinnost od 02.05.1958
Zrušeno k 01.12.1999 (259/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

Vládní nařízení

ze dne 2. května 1958,

jímž se provádí branný zákon

Vláda Republiky československé nařizuje podle § 75 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění zákona č. 19/1958 Sb.:


ODDÍL I

Odvodní řízení

Zápis k pravidelnému odvodu

§ 1 – § 3zrušeno

Pravidelné odvodyzrušeno

§ 4 – § 9zrušeno

Mimořádné odvodyzrušeno

§ 10zrušeno

Přezkoušenízrušeno

§ 11 – § 13zrušeno

Dobrovolné odvodyzrušeno

§ 14zrušeno

§ 15

(1) Žádosti o dobrovolný vstup do vojska se podávají u okresní vojenské správy místa pobytu žadatele. Žadatel může v žádosti uvést, u kterého druhu vojska si přeje konat vojenskou činnou službu.

(2) Řízení o žádostech a složení vojenských odvodních komisí stanoví ministerstvo národní obrany.

§ 16, § 17zrušeno

ODDÍL II

Určení k náhradní službě na žádost

§ 18zrušeno

§ 19

(1) Žádost o určení k náhradní službě podává branec v den zápisu náčelníkovi okresní vojenské správy. Nemůže-li tak učinit při této příležitosti nebo jestliže nastaly okolnosti odůvodňující žádost o určení k náhradní službě teprve po zápisu, je třeba žádost podat u okresní vojenské správy, u níž je veden žadatel v evidenci, a to nejpozději do 15 dnů po zápisu nebo po dni, kdy uvedené okolnosti nastaly.

(2) K žádosti, aby odvedenec byl určen k náhradní službě jako živitel rodiny [§ 18 písm. a)], je třeba připojit potvrzení o jeho rodinných poměrech, ověřené výkonným orgánem místního národního výboru místa trvalého pobytu žadatele. Udává-li se jako důvod zdravotní stav, je třeba připojit lékařské potvrzení.

(3) K žádosti, aby odvedenec byl určen k náhradní službě z důvodů uvedených v § 18 písm. b), je třeba připojit potřebné doklady, ověřené výkonným orgánem místního národního výboru místa trvalého pobytu žadatele, které potvrzují důvody v žádosti uvedené.

§ 20

(1) Počet odvedenců, kteří mohou být určeni k náhradní službě, stanoví každoročně ministerstvo národní obrany.

§ 21

(1) Pominou-li důvody, pro něž byl žadatel určen k náhradní službě, v době, kdy by jinak byl ještě povinen konat základní službu, musí to bez vyzvání oznámit okresní vojenské správě, u které je veden v evidenci.

(2) V případě uvedeném v odstavci 1, nebo zjistí-li se kdykoliv, že důvody pro určení k náhradní službě pominuly nebo že jich vůbec nebylo, zruší příslušná krajská odvodní komise po slyšení žadatele určení k náhradní službě. Bylo-li určení k náhradní službě zrušeno, povolá okresní vojenská správa dotčenou osobu k základní službě nebo k pokračování v této službě.

§ 22

Podrobné předpisy o určování k náhradní službě vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.

ODDÍL III

Základní (náhradní) služba

Nastoupení základní (náhradní) služby

§ 23

(1) Odvedence povolává do základní (náhradní) služby okresní vojenská správa, u níž byl odveden, povolávacím rozkazem. Náklady spojené s cestou odvedence z místa pobytu do místa uvedeného v povolávacím rozkaze hradí vojenská správa.

(2) Odvedenec je povinen dostavit se v určený den a hodinu na stanovené místo a přinést s sebou povolávací rozkaz a doklady v něm uvedené.

(3) Odvedenec, který se nemůže dostavit, protože v den, na který byl povolán, je neschopen k cestě, je povinen prokázat to lékařským vysvědčením, jež zašle okresní vojenské správě, která jej povolává k nastoupení základní služby. Lékařské vysvědčení musí obsahovat údaje, jak dlouho bude trvat pravděpodobně neschopnost k cestě. Na základě lékařského vysvědčení uvědomí okresní vojenská správa odvedence, kdy je povinen nastoupit základní službu.

(4) Odvedenci, který nemohl nastoupit základní službu v určený den pro nemoc nebo z jiných důvodů, odloží se zpravidla nastoupení základní služby do nástupního termínu v příštím roce.

§ 24

(1) Byl-li odvedenec povinný nastoupit základní službu odsouzen k trestu odnětí svobody nepřesahujícímu šest měsíců, povolá se k nastoupení základní služby.

§ 25

(1) Odvedenec, který byl povolán do základní (náhradní) služby, podrobí se po nástupu lékařské prohlídce. Voják, u kterého se při této prohlídce zjistí zdravotní klasifikace odchylná od lékařské klasifikace stanovené mu při odvodu, určí se k přezkumu (§ 52).

(2) Voják, který byl při přezkumu uznán trvale neschopným vojenské činné služby, propustí se z vojska. Voják, který byl při přezkumu uznán dočasně neschopným vojenské činné služby, propustí se na trvalou dovolenou na dobu stanovenou přezkumnou komisí.

(3) Uzná-li přezkumná komise vojáka propuštěného podle odstavce 2 na trvalou dovolenou za schopného vojenské činné služby, povolá jej příslušná okresní vojenská správa k pokračování v základní (náhradní) službě zpravidla v nejbližším nástupním termínu. Doba strávená na trvalé dovolené se nezapočítává do základní (náhradní) služby.

Odklad základní (náhradní) služby

§ 26

(1) Žádost za odklad nebo prodloužení odkladu základní (náhradní) služby podává branec u okresní vojenské správy, u níž je veden v evidenci. Lhůtu pro podání žádosti stanoví ministerstvo národní obrany. Byla-li žádost podána po uplynutí stanovené lhůty, projedná ji okresní vojenská správa jen tehdy, prokáže-li žadatel, že ji podal opožděně bez své viny.

(2) K žádosti je třeba připojit doklady o přípravě na budoucí povolání nebo doklady o jiných okolnostech hodných zvláštního zřetele, o něž se žádost opírá.

(3) Odklady z důvodů studijních mohou být povoleny jen při řádné formě studia.

(4) O odklad základní (náhradní) služby z moci úřední může žádat zaměstnavatel se souhlasem zaměstnance, vyžaduje-li toho obecný zájem. Vláda stanoví na návrh příslušného ministra nebo ústředního orgánu rozsah, v jakém může být odklad z úřední moci povolen.

§ 27

(1) O žádosti za odklad nebo prodloužení odkladu základní (náhradní) služby rozhodne okresní vojenská správa a o rozhodnutí zpraví žadatele.

(2) Žádosti za odklad (jeho prodloužení) nebo odvolání proti zamítavým rozhodnutím o takových žádostech nemají odkladného účinku. Odvedenec, jehož žádost nebo odvolání ve věci odkladu byla vyřízena kladně teprve po nastoupení základní (náhradní) služby, propustí se z vojenské činné služby na trvalou dovolenou.

§ 28

(1) Odvedenec, kterému byl odklad povolen na dobu delší než jeden rok, je povinen, jestliže důvody pro tento odklad pominuly, oznámit to ihned okresní vojenské správě, u které je veden v evidenci.

(2) Zjistí-li okresní vojenská správa, že pro povolení (prodloužení) odkladu nebyly důvody nebo že pominuly, zruší odklad a povolá odvedence k vykonání základní služby v nejbližším nástupním termínu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladného účinku.

Počítání a nahrazování základní (náhradní) službyzrušeno

§ 29, § 30zrušeno

Pravidelné propuštění ze základní (náhradní) služby

§ 31

(1) Ze základní (náhradní) služby se propustí vojáci zpravidla po jejím vykonání, popřípadě po nahrazení zameškané služební doby.

(2) Před propuštěním ze základní (náhradní) služby podrobí se každý voják lékařské prohlídce u svého útvaru.

Předčasné propuštění ze základní (náhradní) službyzrušeno

§ 32zrušeno

Prominutí zbytku základní (náhradní) službyzrušeno

§ 33zrušeno

ODDÍL IVzrušeno

§ 34, § 35zrušeno

ODDÍL V

Pravidelná cvičení

§ 36, § 37zrušeno

Povolávání na cvičení

§ 38

(1) Vojáky v záloze povolává na cvičení okresní vojenská správa místa trvalého pobytu. Vojáci v záloze, povolaní na cvičení, mají nárok na úhradu jízdného.

(2) Ke cvičení se povolává zpravidla na určitý den. V tomto případě je třeba dodat povolávací rozkaz nejpozději šest týdnů před počátkem cvičení. Výjimečně lze povolat k okamžitému nastoupení na cvičení. Vyžaduje-li toho potřeba vojska, může být v mimořádných případech povolání provedeno telegraficky nebo jiným způsobem, zejména též prostřednictvím výkonných orgánů národních výborů.

§ 39zrušeno

Odklady cvičenízrušeno

§ 40zrušeno

Nástup na cvičení

§ 41

(1) Voják v záloze povolaný ke cvičení je povinen dostavit se ve stanovenou dobu na místo uvedené v povolávacím rozkaze.

(2) Osoby nastupující cvičení jsou povinny předložit vojenskou knížku a povolávací rozkaz.

(3) Jinak platí o nastoupení cvičení obdobně ustanovení o nastoupení základní (náhradní) služby.

Propuštění ze cvičenízrušeno

§ 42zrušeno

Dobrovolná cvičenízrušeno

§ 43, § 44zrušeno

ODDÍL VI

Mimořádná služba

§ 45zrušeno

§ 46

(1) Nebude-li při povolání k mimořádné službě stanoveno jinak, jsou povolané osoby povinny do čtyř hodin po uvědomění nastoupit nejkratší cestu do stanoveného místa. Osoby neschopné k cestě musí tuto neschopnost prokázat lékařském vysvědčením, jež zašlou příslušné okresní vojenské správě.

(2) Rozkaz, kterým je osoba povolána k mimořádné službě, opravňuje k bezplatné jízdě železnicí nebo jiným veřejným dopravním prostředkem do stanoveného místa.

(3) O nastoupení mimořádné služby platí, není-li stanoveno jinak, obdobně ustanovení o nastoupení základní služby.

(4) Z mimořádné služby se propouští buď jednotlivě, jde-li o propuštění pro neschopnost, nebo hromadně. Jinak platí o propuštění obdobně ustanovení § 31.

ODDÍL VII

Zproštění mimořádné služby

§ 47, § 48zrušeno

§ 49

(1) V rozsahu stanoveném vládou rozhoduje o zproštění s konečnou platností,

a) jde-li o vojáky v záloze (ve výslužbě) v hodnosti plukovníka nebo generála, ministerstvo národní obrany,

b) jde-li o vojáky v záloze (ve výslužbě) ve všech ostatních hodnostech důstojníků, poddůstojníků a mužstva, okresní vojenská správa, v jejímž obvodu je podnik umístěn.

(2) O rozhodnutí zpraví orgán uvedený v odstavci 1 vedoucího podniku. Vedoucí podniku po vyhlášení mimořádných opatření uvědomí zproštěné osoby a vydá jim příslušný doklad o zproštění.

ODDÍL VIII

Propuštění z vojska

§ 50

Zjistí-li se, že byla odvedena osoba, aniž byl pro to dán právní podklad, propustí ji příslušná okresní vojenská správa z vojska.

§ 51

(1) Vojáky v záloze propustí příslušná okresní vojenská správa z vojska dnem 31. prosince roku, v němž dovrší 60 let, jestliže nepožádali o prodloužení služební povinnosti podle odstavce 2. Vojáci z povolání přeložení do zálohy nebo do výslužby se propouštějí z vojska jen na svou písemnou žádost.

(2) Vojákům, kteří splnili brannou povinnost, může být na jejich žádost branná povinnost prodloužena. Žádost je třeba podat do 30. listopadu roku, v němž dovrší 60 let, a to u okresní vojenské správy místa trvalého pobytu.

(3) Byla-li branná povinnost takto prodloužena, mohou být uvedené osoby propuštěny z vojska jen dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž ohlásily, že chtějí být propuštěny. Prohlášení zasílají okresní vojenské správě místa trvalého pobytu.

§ 52zrušeno

ODDÍL IXzrušeno

§ 53 – § 55zrušeno

ODDÍL X

Cestování do ciziny a vystěhování

Cestování do cizinyzrušeno

§ 56 – § 59zrušeno

ODDÍL XI

Různá ustanovení

§ 60

Vojenské výpomoci

(1) Vojsko poskytuje k plnění úkolů uvedených v § 1 odst. 2 písm. c) a v § 1 odst. 3 branného zákona ozbrojené nebo záchranné vojenské výpomoci.

(2) Vojenská ozbrojená výpomoc záleží v dočasném přidělení pomocných vojenských jednotek národním výborům, žádají-li o jejich součinnost.

(3) Vojenská záchranná výpomoc záleží v dočasném přidělení pomocných vojenských jednotek národnímu výboru jako pomoc při pohromách ohrožujících lidské životy nebo důležité hospodářské statky.

(4) Bližší předpisy o vojenských výpomocích, zejména o jejich vyžadování, poskytování, složení a použití, jakož i o náhradě výdajů za jejich použití, vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra a s ostatními zúčastněnými ministerstvy.

§ 61, § 62zrušeno

§ 63

Vstup do cizích vojenských služeb

(1) Žádosti za povolení ke vstupu do cizích vojenských služeb řádně odůvodněné a opatřené potvrzením příslušného cizího úřadu, že žadatel bude do vojenských služeb v dotyčné armádě přijat a na jakou dobu, podávají se u okresní vojenské správy místa trvalého pobytu.

(2) Ministerstvo národní obrany předloží žádost po slyšení ministerstva vnitra, po případě ministerstva zahraničních věcí, s příslušným návrhem presidentu republiky.

§ 64 – § 67zrušeno


ODDÍL XII

Závěrečná ustanovení

§ 68

Zrušuje se vládní nařízení č. 209/1949 Sb., jímž se provádí branný zákon.

§ 69

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 2. května 1958; provedou je ministři národní obrany a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

generálplukovník Lomský v. r.

Barák v. r.

Přesunout nahoru