Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií

Částka 1/1958
Platnost od 20.02.1958
Účinnost od 28.12.1957
Zrušeno k 01.01.2007 (130/2002 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 6. února 1958

o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií


Dne 22. května 1957 byla v Bělehradě sjednána Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií.

President republiky Úmluvu ratifikoval dne 27. září 1957 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 28. listopadu 1957.

Podle svého článku 11 Úmluva nabyla účinnosti dne 28. prosince 1957.


České znění Úmluvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.


David v. r.


Příloha

ÚMLUVA

o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií

Československá republika a Federativní lidová republika Jugoslávie ve snaze rozvíjet vzájemnou spolupráci na poli sociální politiky a v přesvědčení, že takováto spolupráce bude sloužit posilování přátelských vztahů mezi oběma státy, se rozhodly uzavřít Úmluvu o spolupráci na poli sociální politiky a za tím účelem se dohodly na těchto ustanoveních:

Čl. 1

(1) Smluvní strany budou spolupracovat na poli sociální politiky za účelem prohloubení sociálního pokroku jak ve svých vlastních zemích, tak i na poli mezinárodním.

(2) Smluvní strany se dohodly, že budou zvlášť podporovat a rozvíjet výměnu zkušeností a spolupráci mezi příslušnými orgány, vědeckými ústavy a společenskými organisacemi; vzájemné poskytování informací o rozvoji v oblasti sociální politiky a výměnu příslušného materiálu; vzájemné organisování přednášek a návštěv odborníků v sociálních otázkách; výměnu vědeckých, odborných, statistických a jiných prací a publikací z oblasti sociální politiky.

Čl. 2

(1) Smluvní strany budou podporovat vzájemnou zotavnou a léčebnou péči o děti, mládež a pracující.

(2) Bližší bude určeno dohodou příslušných orgánů obou smluvních stran.

Čl. 3

Smluvní strany budou spolupracovat v otázkách mezinárodní sociální služby, zejména při zjišťování údajů o nezvěstných osobách, při opatřování dokladů a podávání zpráv, při řešení jednotlivých otázek z oblasti osobních a rodinných poměrů a podobně.

Čl. 4

Občané jedné smluvní strany, zaměstnaní na území druhé smluvní strany, jsou v oboru pracovního práva postaveni na roveň jejím vlastním občanům.

Čl. 5

(1) Občané jedné smluvní strany, kteří mají stálé bydliště na území druhé smluvní strany, jsou v oboru sociální péče (léčení, peněžní pomoc, ubytování v domovech a podobně) postaveni na roveň jejím vlastním občanům.

(2) Za poskytnutou sociální péči nebude požadována náhrada od té smluvní strany, jejímuž občanu byla sociální péče poskytnuta.

Čl. 6

Vztahy na poli sociálního pojištění (zabezpečení) jsou upraveny zvláštní úmluvou.

Čl. 7

Osobám, které pobírají od orgánu jedné smluvní strany důchod nebo jinou opakující se peněžitou dávku a na něž se nevztahuje Úmluva o sociálním pojištění, uzavřená mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií (příslušníci ozbrojených sil, vojenští invalidé, oběti války nebo fašistického teroru, příjemci sociální pomoci - čl. 34 a 35 zmíněné Úmluvy), poskytují po dobu jejich pobytu na území druhé smluvní strany potřebnou preventivní a léčebnou péči příslušné orgány této smluvní strany, a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, jako svým vlastním příjemcům těchto dávek. Při provádění tohoto článku se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení Úmluvy o sociálním pojištění mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií.

Čl. 8

(1) Smluvní strany zřídí paritní smíšenou komisi. Každá smluvní strana jmenuje tři členy této komise. Smíšená komise bude působit jako iniciativní a poradní orgán. Jejím hlavním úkolem bude, aby navrhovala opatření zásadní povahy k provádění této Úmluvy a aby připravovala návrh ročního plánu spolupráce na poli sociální politiky.

(2) Smíšená komise se bude scházet zpravidla jednou ročně, a to střídavě v Československé republice a ve Federativní lidové republice Jugoslávii. Komise bude jednat podle jednacího řádu, na kterém se sama usnese.

(3) Smíšená komise může projednávat i zásadní otázky z oboru sociálního pojištění (zabezpečení).

(4) Návrhy smíšené komise podléhají schválení obou vlád.

Čl. 9

(1) Smluvní strany si navzájem sdělí ve lhůtě jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti této Úmluvy, které orgány jsou příslušny k jejímu provádění; rovněž si budou neprodleně sdělovat všechny změny.

(2) Příslušné orgány se budou vzájemně bezprostředně stýkat a budou se navzájem uvědomovat o všech opatřeních učiněných k provádění této Úmluvy.

Čl. 10

Písemnosti, listiny a jiné spisy, které se předkládají v souvislosti s prováděním této Úmluvy, mohou být sepsány v kterémkoliv z úředních jazyků jedné nebo druhé smluvní strany a jsou osvobozeny ode všech poplatků, jakož i od úředního ověření diplomatickými nebo konsulárními orgány.

Čl. 11

(1) Tato Úmluva bude ratifikována. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

(2) Úmluva nabude účinnosti třicátého dne po výměně ratifikačních listin.

(3) Každá smluvní strana může vypověděti tuto Úmluvu nejméně 6 měsíců před uplynutím kalendářního roku. Výpověď bude účinná od prvního ledna příštího roku.

Sepsáno v Bělehradě dne 22. května 1957 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a srbocharvátském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou republiku:

Evžen Erban v. r.

Za Federativní lidovou republiku Jugoslávii:

Velimir Stojnič v. r.

Přesunout nahoru