Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1958 Sb.Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže

Částka 5/1958
Platnost od 29.04.1958
Účinnost od 29.04.1958
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17.

Vyhláška ministra zdravotnictví

ze dne 29. dubna 1958,

o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže


Podle čl. II zákona č. 16/1958 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, jak vyplývá z pozdějších předpisů.


Ministr:

Plojhar v. r.


Příloha

Zákon

ze dne 30. října 1952 č. 60 Sb.,

o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1

Československý červený kříž získává a vychovává pracující lid k účasti na plnění zdravotních úkolů a k mezinárodní solidaritě pracujících v duchu socialistického humanismu, bojuje proti nebezpečí válek a přispívá tak k upevnění světového míru.

§ 2

Československý Červený kříž je jedinou státem uznanou organisací Červeného kříže na území Československé republiky; je dobrovolnou organisací podle zákona ze dne 12. června 1951 č . 68 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních, a řídí se ve své činnosti vlastním organisačním řádem.

§ 3

Československý Červený kříž plní zejména tyto úkoly:

1. podle zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví organisuje a provádí zdravotnickou přípravu obyvatelstva, organisuje z absolventů této přípravy zdravotnické útvary a ukládá jim úkoly , pomáhá orgánům státní zdravotní správy v oboru preventivní a léčebné péče, v oboru hygienické a protiepidemické péče, ve zdravotnické osvětě, ve zdravotnické pomoci obyvatelstvu při živelních pohromách a hromadných neštěstích a při zdravotnickém zabezpečení obrany státu, vydává publikace a časopisy a plní další zdravotní a sociální úkoly, které mu svěřuje stát;

2. působí jako výlučně uznaná národní pomocná organisace vojenské zdravotnické služby podle ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949, o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, o zacházení s válečnými zajatci a o ochraně civilních osob za války.

§ 4

(1) Prostředky k plnění svých úkolů získává Československý červený kříž z členských příspěvků, z výnosů vlastních akcí, z darů a dědictví; stát poskytuje Československému červenému kříži na jeho činnost každoroční příspěvek.

(2) Osvobození Československého červeného kříže od daní, poplatků a dávek včetně cla upravují zvláštní předpisy.

§ 5

Všechny úřady (orgány), podniky, zařízení a organisace jsou povinny napomáhat Československému červenému kříži při plnění jeho úkolů.

§ 6

(1) Užívání znaku a odznaku Červeného kříže (červeného kříže v bílém poli), jakož i názvu „Červený kříž“ se v době míru i v době ozbrojeného konfliktu řídí ustanoveními ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949. Totéž platí o užívání ostatních znaků a názvů chráněných uvedenými úmluvami.

(2) V době míru smějí v rámci těchto úmluv užívat znaku, odznaku a názvu Červeného kříže pouze:

a) Československý červený kříž a jeho organisační složky v mezích svého organisačního řádu,

b) zdravotnická služba ozbrojených sil a jiných ozbrojených sborů,

c) mezinárodní organisace Červeného kříže a její personál, pokud vykonávají svou činnost na území Československé republiky s povolením vlády,

d) jiné orgány a osoby s výslovným souhlasem Československého červeného kříže pro sanitní dopravní prostředky a pro zařízení určená výhradně k ošetřování raněných a nemocných.

§ 6a

Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zdravotnictví v dohodě s e zúčastněnými ústředními orgány.

§ 7

Zrušuje se zákon č. 479/1929 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; *) provede jej ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Poznámky pod čarou

*) Změny provedené zákonem č. 16/1958 Sb. nabývají účinnosti dnem 29. dubna 1958.

Přesunout nahoru